Show simple item record

dc.contributor.authorKorssjøen, Elisabeth Stokke
dc.date.accessioned2022-11-03T09:25:15Z
dc.date.available2022-11-03T09:25:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029766
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å få kunnskap om hvordan prosessleder i rammen av IA- arbeidet (inkluderende arbeidsliv) kan tilrettelegge for læringsprosesser på arbeidsplassen som bidrar til utvikling av økt innsikt i medarbeidernes rolle i en arbeidsmiljøkontekst. De ansattes medvirkning i utviklingen av gode arbeidsmiljøer er et innsatsområde for å nå IA-avtalensoverordnede målsetting om reduksjon i sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Et godt arbeidsmiljø ses i sammenheng med medarbeidernes helse og jobbengasjement, samtidig som det bidrar til virksomhetens produktivitet og lønnsomhet (Hva er arbeidsmiljø?, u.å.). Medvirkning er samtidig et demokratisk prinsipp som springer ut av verdigrunnlaget som den norske arbeidslivsmodellen (Falkum et al., 2019, s. 9) og IA- arbeidet er tuftet på. For å kunne være aktive og gode bidragsytere i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet er det en forutsetning at medarbeiderne har en forståelse av rollen som innebærer at de tar initiativ og ansvar for utviklingen av arbeidsplassen som helhet (Velten et al., 2016). Problemstillingen er: Hvordan kan prosessleder legge til rette for praksisnære læringsprosesser som bidrar til økt innsikt i medarbeideres rolle i en arbeidsmiljøkontekst? For å finne svar på problemstillingen har jeg tatt utgangspunkt i egen intervensjon, der jeg sammen med kollega, i rollen som prosessledere har bistått en kommunal sykehjemsavdeling med utvikling av det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Evalueringer viser at medarbeiderne ved avdelingen i den aktuelle perioden har redusert sykefraværet, og personalgruppen erfarer endringer i holdninger og kultur. Et sentralt funn i evalueringen er at medarbeiderne har utviklet ny innsikt i rollen relatert til arbeidsmiljøet i form av økt bevissthet og medvirkning. I undersøkelsen har jeg vært nysgjerrig på å finne ut hvilke elementer i læringsprosessen som kan ha bidratt til endringene i rolleforståelsen. Jeg har benyttet kvalitativ metode i form av et semistrukturert forskningsintervju med fem deltakere i en partssammensatt arbeidsgruppe, som har vært pådrivere i utviklingen av arbeidsmiljøarbeidet ved avdelingen. I tillegg har jeg intervjuet HR- medarbeider, som har deltatt som HR- avdelingens koordinator og som observatør i arbeidsmiljøarbeidet. Denne studien tyder på at tilrettelegging for deltakelse (Lave & Wenger, 2003; Wenger, 2003) er helt sentralt når målet med læringen er innsikt i rolleforståelsen i en arbeidsmiljøkontekst. I denne sammenhengen er pedagogiske tilnærminger som fremmer dialogisme og flerstemmighet er svært sentralt (Bakhtin, 1984; Linell, 2003). Økt deltakelse kan ses som uttrykk for større innsikt i rolleforståelse basert på godt medarbeiderskap, som nettopp kjennetegnes av medarbeidere som engasjerer seg og tar ansvar på virksomhetens vegne (Velten et al., 2016) . Funnene fra den empiriske analysen viser at tilrettelegging av læringsprosessen gjennom dialog, refleksjon, å møte deltakerne «der de er» og introduksjon av språklige verktøy er sentralt for å fremme deltakelse og innsikt i medarbeideres rolle. I tillegg må prosessleder gi hjelp og bistand i den proksimale utviklingssonen (Vygotskij, 1978) i form av balanse mellom samspill og motspill, samt sørge for læringsforbindelser mellom læringsfellesskapet (arbeidsgruppa) og arbeidsfellesskapet (personalgruppa) (Ballo & Dahl, 2018). Formålet med studien er å styrke kunnskapsgrunnlaget, spesielt med tanke på IA- rådgivere ved NAV Arbeidslivssenter sin utøvelse av «prosessuell støtte», som beskriver rådgivernes arbeidsform i bistanden til virksomhetene i IA- arbeidet. Forskning blant annet fra SINTEF, samt erfaringer fra praksisfeltet peker på at kunnskapsgrunnlaget knyttet til læring av medarbeiderrollen i en arbeidsmiljøkontekst er svakt. Studien er også relevant med tanke på læring i medvirkning, som den norske arbeidslivsmodellen er tuftet på. Jeg håper denne studien kan bidra til inspirasjon og innsikt ved å tette et opplevd kunnskapshull på fagfeltet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleTilrettelegging av læringsprosesser som bidrar til økt innsikt i medarbeiderrollen i en arbeidsmiljøkonteksten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber103en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record