Show simple item record

dc.contributor.authorForfang, Hilde
dc.date.accessioned2022-11-14T08:36:22Z
dc.date.available2022-11-14T08:36:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8380-383-9
dc.identifier.isbn978-82-8380-384-6
dc.identifier.isbn2464-4390
dc.identifier.issn2464-4404
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3031575
dc.description.abstractTematikken i avhandlingen er knyttet til de kontekstuelle utfordringene som påvirker skolesektoren i rurale regioner og den beskjedne oppmerksomheten som er gitt skoleledelse i denne konteksten. Avhandlingens fokus har i empirisk forstand vært rettet mot tre små nabokommuner, som på tross av utfordringer knyttet til det å være lokalisert i en rural region, kan vise til gode skoleresultater over tid. Studiens underliggende antakelse er at de tre nabokommunene over tid har utviklet distinkte organisatoriske kjennetegn. Den overordnede problemstillingen for avhandlingen er: Hvilke organisatoriske kjennetegn har kommuner i rurale regioner med gode skoleresultater over tid? Studien har et pragmatisk mixed methods design med bruk av intervjuer, dokumenter og spørreundersøkelse. Den overordnede problemstillingen blir undersøkt gjennom ulike forskningsspørsmål, behandlet separat i tre artikler. Med fokus rettet mot kapasitetsbygging i rurale regioner handler den første artikkelen om strukturer, strategier og handlinger utført på kommunalt skoleeiernivå. Den andre artikkelen setter søkelys på samarbeid og samhandling mellom ledere på skoleeiernivå og skoleledere i de tre rurale nabokommunene, mens artikkel tre tar utgangspunkt i begrepet skolelederes kjernepraksiser og analyserer relasjonen mellom skoleleders kjernepraksiser og organisatorisk skoleklima i høytpresterende og lavtpresterende rurale skoler i et sammenlignende perspektiv. Diskusjoner i avhandlingen er reist på grunnlag av funn presentert i de tre artiklene og er rammet inn gjennom ulike organisasjonsteoretiske tilnærminger og perspektiver. Et hovedfunn i avhandlingen, og et tydelig organisatorisk kjennetegn, er at de tre små høytpresterende nabokommunene har søkt sammen, og etablert et lite organisasjonsfelt. I tillegg viser analysene et utstrakt engasjement i profesjonelle nettverk både innenfor det avgrensede organisasjonsfeltet og i den rurale regionen som helhet. Et tredje hovedfunn belyser hvordan strategisk ledelse fra skoleeiernivået utspilles i dette organisasjonsfeltet. Et fjerde funn viser at to kjernepraksiser for skoleledere fremstår som sentrale i dette organisasjonsfeltet.en_US
dc.description.abstractAbstract: The theme of the dissertation is related to the contextual challenges that affect the school sector in rural areas, and the modest attention paid to school leadership in this context. The empirical focus of the dissertation has been on three small neighbouring municipalities, which,despite challenges associated with being located in a rural region, can point to high performing school results over time. The underlying assumption of the study is that the three neighbouring municipalities have developed distinct organizational characteristics over time. The issue at the heart of the dissertation is: What are the organizational characteristics of municipalities in rural regions which show high-performing school results over time? The study has a pragmatic, mixed methods design, which uses interviews, documents and questionnaires. The overall issue is examined through various research questions, and dealt with in three separate articles. Focusing on building capacity in rural regions, the first article is about the structures, strategies and actions implemented at the municipal school owner level. The second article focuses on the cooperation and interaction between leaders at the school owner level, and school leaders in the three rural neighbouring municipalities. Article three is based on the concept of school leaders’ core practices, and analyses the relationship between the school leader's core practices and the organizational school climate in high-performing and low-performing rural schools from a comparative perspective. The dissertation raises discussions on the basis of findings presented in the three articles, which are framed through various theoretical, organizational approaches and perspectives. One main finding in the dissertation, and a clear organizational characteristic, is that the three small, high-performing neighbouring municipalities have applied together, and established a small organizational field. The analyses also show extensive involvement in professional networks, both within the limited organizational field and in the rural region as a whole. A third main finding sheds light on how strategic leadership at the school owner level is played out in this organizational field. A fourth finding shows that two core practices for school leaders appear to be central in this field of organizationen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesPh.d.-avhandling i profesjonsrettede lærerutdanningsfag;29
dc.relation.ispartofseriesPhD in Teaching and Teacher Education;29
dc.subjectrurale regioneren_US
dc.subjectskoleledelseen_US
dc.subjectmixed methodsen_US
dc.subjectskoleresultateren_US
dc.titleOrganisatoriske kjennetegn ved kommuner i rurale regioner med gode skoleresultater over tiden_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Hilde Forfang (2022)en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber166en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record