Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorNygård, Marit Kristiansen
dc.date.accessioned2022-11-18T17:10:31Z
dc.date.available2022-11-18T17:10:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:121393940:73978089
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032950
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Formålet med masteroppgaven Formålet med denne masteroppgaven var å finne ut av hvordan lærerne jobber mot temaet livsmestring etter den nye læreplanen. Jeg ville finne ut hva lærerne legger i begrepet livsmestring, i hvilken grad temaet har endret måten lærerne arbeider på, og hvilke erfaringer og opplevelser som har vært og er viktige i arbeidet med livsmestring. Teori Teoriene som ligger til grunn for undersøkelsen, tar for seg forskning og litteratur som i hovedsak beskriver anerkjennelse og mestring. I tillegg har jeg tatt med teorier om hva som ligger i temaet livsmestring og elevenes psykososiale skolemiljø. Metode Studien baserer seg på kvalitative intervjuer av seks lærere på tre forskjellige skoler, i samme kommune. I intervjuene var fokuset å få frem lærernes egne tanker og erfaringer omkring temaet livsmestring i skolen. Etter intervjuene ble dataen transkribert, kodet og analysert- ved hjelp av tematisk analyse. Utgangspunkt for analysen var de ulike trinnene i tematisk analyse beskrevet av Braun og Clarke (2006). Resultater Funnene viser at livsmestring i stor grad har endret arbeidsmåten til lærerne, i og med at temaet er mer i fokus. De viser også at lærerne mener at skolen er en viktig arena for å arbeide med livsmestring. Videre viser funnene at arbeid med relasjoner, trygghet, trivsel, mestring og anerkjennelse har vært viktig med tanke på livsmestring. Sosial kompetanse og at elevene synes godt om seg selv, er også viktige funn. Lærerne mener godt samarbeid er svært viktig og nødvendig i arbeidet med livsmestring.
dc.description.abstractAbstract Aim of the study The aim of this study was to explore how teachers work towards life skills as a theme from the new curriculum. I wanted to find out how teachers understand the term life skills, to what extent this topic has changed their teaching, and which experiences have been important in this work. Theory The theories used in order to explain the thesis, mainly consist of research and literature involving theory of recognition and coping. In addition, I have also used theories about life skills in school and about social-emotional learning. Method This study is based on qualitative individual interviews of six teachers from three different schools, in the same municipality. During the interviews, the focus was to enlighten the teachers’ own thoughts and experiences regarding life skills in school. Afterwards the data was transcribed, coded, and analyzed using thematic analysis. This was based on the phases of thematic analysis by Braun and Clarke (2006). Results The findings show that life skills in school to a great extent has changed the way teachers work, as the topic is more focused. They also show that the teachers find school to be an important arena for working with life skills. Furthermore, the findings show that working with relations, safety, well-being, coping and recognition has been important when it comes to life skills in school. Social skills and the importance of self-worth are also significant findings. The teachers value and stress professional collaboration in working with life skills in school.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleLivsmestring som tverrfaglig tema i Kunnskapsløftet 2020 En studie av læreres erfaringer i arbeidet mot nytt læreplanmål
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record