Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Pia
dc.date.accessioned2023-01-27T12:17:43Z
dc.date.available2023-01-27T12:17:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3046854
dc.description.abstractBakgrunn: Det rapporteres en økning av psykiske helseproblemer hos unge, både nasjonalt og internasjonalt. Unge tilbringer store deler av tiden på skolen, og er derfor en viktig helsefremmende arena. Ungdom som er i behov av hjelp fra flere tjenester, får ofte ikke hjelpen de trenger fordi tjenestene i liten grad er samordnet med hverandre. Denne studien handler om læreres opplevelser og erfaringer knyttet til samhandling med andre instanser i forhold til unge med psykiske helseproblemer. Det finnes lite forskning som retter søkelyset mot kommunikasjon i relasjoner som oppstår i et tverrfaglig samarbeid rundt ungdom med psykiske helseutfordringer. Hensikt: Å få en dypere forståelse og økt kunnskap om lærernes rolle i tverrfaglig samhandling, samt å gi en forståelse på hvorfor det kan være utfordrende. Studiens problemstilling er; Hvilke opplevelser har lærere i den videregående opplæringen omkring samhandling med andre instanser rundt ungdommer med psykiske helseutfordringer? Metode: Det er benyttet kvalitativ metode i studien og datainnsamlingen består av fem semistrukturerte intervjuer med lærere fra to ulike videregående skoler i Innlandet fylke. Data er analysert ved hjelp av Malterud sin systematiske tekstkondensering. Resultater: Empiriske data viser at lærerne synes tverrfaglig samhandling er viktig og ønsker å bidra som en ressurs. Dette vises gjennom fire kodegrupper som peker på hindringer og potensial i skolen. 1. Sårbare overganger for elevene; 2. Lærerrollen innebærer utfordringer og muligheter; 3. Samhandling med forskjellige instanser på godt og vondt; 4. Organisering av skolesystemet som en nøkkelfaktor. Konklusjon: Den erfaringsbaserte kunnskapen til lærerne viser at det har skjedd en positiv endring i det tverrfaglige samarbeidet, men at det fremdeles er igjen et stykke arbeid. Det er nødvendig med en kompetanseheving i psykisk helse hos lærerne for å være bedre rustet til å møte den stigende problematikken med barn og unges psykiske helseproblemer. Det er ønskelig at tverrfaglig samarbeid skjer gjennom å sette inn helsefremmende tiltak i skolen tidlig og ikke være drevet av en krise. Nøkkelord: lærere, ungdom, psykisk helse, samhandling, tverrfaglig samarbeiden_US
dc.description.abstractAbstract Background: An increase in mental health problems in youth has been reported both nationally and internationally. Youth spend a considerable amount of their time at school, and it is therefore an important arena for promoting health. Youth who are in need of multiple services often do not get the help they need because these services are not coordinated. The topic of this study is teachers’ experience with interdisciplinary services aimed at helping youth with mental health problems. Little research is available about communication among interdisciplinary partners working to help youth with mental health challenges. Purpose: To gain a deeper understanding and increased knowledge of the teachers' role in interdisciplinary collaboration, and to provide an understanding of why it can be challenging. The study addresses the following question: What experiences do teachers have in upper secondary education about working with other agencies in their collaborative efforts to help young people with mental health challenges? Method: A qualitative method has been used in the study, and the data collection consists of five semi-structured interviews with teachers from different upper secondary schools in Innlandet county. Data were analysed using Malterud's systematic text condensation. Results: The empirical data indicate that teachers think interdisciplinary collaboration is important and want to contribute as a resource. Four areas identify obstacles and opportunities in the school context: 1. Vulnerable transitions for students; 2. The teacher’s role involves challenges and opportunities; 3. Collaboration with different agencies for better or for worse; 4. Organization of the school system as a key factor. Conclusion: Teachers’ practical experience indicates that there has been a positive change in interdisciplinary collaboration, but there is still work to be done. It is necessary to increase mental health expertise among teachers in order for them to be better equipped to meet the increase in mental health problems among children and youth. Ideally, interdisciplinary collaboration should take place by the early introduction of health-promoting measures in schools, rather than being driven by crises. Keywords: teachers, youth, mental health, collaboration, interdisciplinary collaborationen_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectlæreren_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectpsykisk helseen_US
dc.subjectsamhandlingen_US
dc.subjecttverrfaglig samarbeiden_US
dc.titleSamhandling i videregående skoler rundt ungdom med psykiske helseutfordringer : En kvalitativ studieen_US
dc.title.alternativeInterdisciplinary efforts in secondary school to treat youth with mental health problems : A qualitative studyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap:200en_US
dc.source.pagenumber84en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record