Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorAisa Therese Navarrete Fredh
dc.date.accessioned2023-04-24T16:10:33Z
dc.date.available2023-04-24T16:10:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:112091794:29574637
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064587
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Digitalisering står høyt på dagsorden, både i offentlig sektor, i privat sektor og i samfunnet generelt. I universitets- og høyskolesektoren skal Kunnskapsdepartementets strategidokument Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025 samle utdanningsinstitusjonene om felles mål og tiltak for digital omstilling i høyere utdanning. I denne masteroppgaven studeres dette strategidokumentet i interaksjon med andre offentlige dokumenter fra universitets- og høyskolesektoren. Gjennom en praksisorientert dokumentanalyse benytter jeg seks analytiske innganger for å finne hva som preger utformingen og innholdet i strategidokumentet. Studien har videre lagt til grunn organisasjonsteoretiske perspektiver for offentlig sektor; de instrumentelle- og institusjonelle perspektiver. I tillegg til å ha en nærhet til strategidokumentet gjennom den praksisorienterte dokumentanalysen, har ambisjonen vært å studere hvordan strategien kan forklares ut fra de teoretiske perspektivene. For studien er følgende problemstilling formulert: Hva kjennetegner den nye digitaliseringsstrategien Strategi for digital omstilling 2021-2025 for universitets- og høyskolesektoren? Denne problemstillingen er forsøkt besvart ved hjelp av følgende underspørsmål: Hvilke instrumentelle- og institusjonelle kjennetegn kommer til uttrykk i den nye digitaliseringsstrategien Strategi for digital omstilling 2021-2025 for universitets- og høyskolesektoren? Analysen og diskusjonen viser at de organisasjonsteoretiske perspektivene for offentlig sektor har stor forklaringskraft for den nye digitaliseringsstrategien i universitets- og høyskolesektoren. Strategien er et produkt av overordnede forvaltningsorganers arbeid både faglig og politisk. Den er framtidsrettet og teknologifokusert, men overflatisk rundt organisasjoner, mennesker og kulturer i endring. Slike mangler kan risikere at strategien blir stående kun som et symbolsk dokument, uten stor innvirkning for aktørene den er ment for. Funnene kan dermed bidra til å gjeninnføre slike offentlige dokumenters legitimitet som gode styringsverktøy for ønsket retning og utvikling.
dc.description.abstractAbstract Digitization is high on the agenda, both in the public sector, in the private sector and in society in general. In the sector for higher education, the strategy document from Ministry of Education and Research Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025 will bring together the educational institutions on common goals and measures for digital transformation in higher education. In this master's thesis, this strategy document is studied in interaction with other public documents from the sector of higher education. Through a practice-oriented document analysis, I used six analytical inputs to find what characterizes the design and content of the strategy document. The study has also used organizational theoretical perspectives for the public sector, the instrumental and institutional perspectives. In addition to being close to the strategy document through the practice-oriented document analysis, the ambition has been to study how the strategy can be explained from the theoretical perspectives. For the study, the following research question is formulated: What characterises the new digitization strategy Strategi for digital omstilling 2021-2025 in the sector for higher education? This research question has been attempted to be answered using the following sub-question: What instrumental and institutional characteristics are expressed in the new digitization strategy Strategi for digital omstilling 2021-2025 in the sector for higher education? The analysis and discussion show that the organizational theoretical perspectives for the public sector have great explanatory power for the new strategy in higher education. The strategy is a product of senior administrative bodies both professionally and politically. It is modern and technology focused, but superficial about organizational change and how it can affect cultures. These shortcomings may risk that the strategy is only seen as a symbolic document, without much impact as intended. The findings may contribute to reintroducing the legitimacy of public documents as good management tools for desired direction and development.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleDen digitale elefanten i rommet. En praksisorientert dokumentanalyse av Kunnskapsdepartementets strategidokument Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025. Instrumentelt- og institusjonelt perspektiv i et offentlig styringsdokument.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record