Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorLeithe, Nina Cecilie
dc.contributor.authorRasmussen, Marthe Tresland
dc.date.accessioned2023-04-24T16:10:42Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:110526539:34867457
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064593
dc.description.abstractFormålet med avhandlingen er å undersøke hvordan prestasjonsmåling påvirker finansrådgiveres beslutningstaking i hverdagen. Vi har utarbeidet følgende problemstilling: “Hvordan opplever finansrådgivere at prestasjonsmåling påvirker etiske beslutninger?” Problemstillingen har blitt drøftet ut ifra ulike teoretiske perspektiver, hvor rammeverket til Broadbent og Laughlin (2009) er sentral for å forstå om de ulike rasjonalitetene vil ha en påvirkning på opplevelsen av prestasjonsmåling, og om det har noe betydning for etiske beslutninger. For å besvare problemstillingen er det gjennomført en kvalitativ studie. Empirien som er brukt i studien har blitt generert gjennom ni dybdeintervjuer med finansrådgivere i tre ulike virksomheter. Litteratur og teori sammen med funn fra empirien som er samlet inn, er benyttet i diskusjon og analyse og har dannet grunnlaget for avhandlingens konklusjon. Basert på empirien som er samlet inn har vi valgt å utdype tre hovedfunn: prestasjonsmåling er utbredt blant de undersøkte virksomhetene, etiske beslutninger forekommer ofte hos finansrådgivere og er en viktig del av jobben, det eksisterer internt og eksternt press i virksomhetene. I vår studie finner vi at den lovmessige rasjonaliteten som ligger til grunn er med på å forhindre at prestasjonsmåling påvirker til beslutninger tatt i egeninteresse for å nå prestasjonsmål. Vi ser at omdømme er en verdibasert faktor som kan være med på å forhindre at prestasjonsmåling påvirker til brudd på God skikk hos finansrådgivere. Fokuset på etikk og etiske beslutninger skaper verdi, og sammen med internt og eksternt press har dette ført til bedre beslutninger hos finansrådgivere. I denne studien kommer det frem at finansrådgivere ikke tilhører helt og holdent en rasjonalitet, men at det er ulike faktorer som påvirker hvilke underliggende rasjonaliteter som er med på å innvirke til hvordan finansrådgivere opplever at prestasjonsmåling påvirker etiske beslutninger.
dc.description.abstractThe purpose of the master thesis is to investigate how performance measurement affects the decision-making in the everyday life of a financial adviser. We have addressed the following research question: “How do financial advisors experience that performance measurement affects ethical decisions?” The issue has been discussed from different theoretical perspectives, where the framework of Broadbent and Laughlin (2009) is central to understanding whether the different rationalities will have an impact on the experience of performance measurement, and if it affects ethical decision-making. To answer the matter, a qualitative study has been conducted. The empirical data used in the study has been generated through nine in-depth interviews with financial advisers in three different companies. Literature and theory together with findings from the empirical data collected, have been used in discussion and analysis and formed the basis for the dissertation’s conclusion. Based on the empirical data collected, we have chosen to elaborate on three main findings: performance measurement is widespread among the companies surveyed, ethical decisions often occur with financial advisers and are an important part of the job, it exists internal and external pressures in the companies. In our study, we find the underlying legal rationality helps to prevent performance measurement from influencing decisions made in self-interest in order to achieve performance goals. We see reputation is a value-based factor which can help prevent performance measurement from affecting breaches of good practice among financial advisers. The focus on ethics and ethical decisions creates value, and together with internal and external pressure, this has led to better decisions among financial advisers. In this study, it emerges that financial advisers do not belong entirely to a rationality, but that there are various factors that influence which underlying rationalities contribute to how financial advisers experience how the performance measurement influences ethical decisions.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHvordan opplever finansrådgivere at prestasjonsmåling påvirker etiske beslutninger?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record