Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorAntwi-Adjei, Jessica
dc.contributor.authorRoness, Nicolai
dc.date.accessioned2023-04-24T16:10:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:110526711:37441978
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064602
dc.description.abstractHensikt og motivasjon: Både digital og agil transformasjon er områder som har vært et interessetema for både akademia og praksis. For at studenter, forskere og praktikere skal definere digital transformasjon som etablering av nye, innovative forretningsmodeller og/eller endring og forbedring av den eksisterende forretningsmodellen ved hjelp av digitale teknologier, er det en mengde definisjoner å bla gjennom. For smidig arbeid er saken enklere, men forankret i samme type behov for organisasjonene; nye måter å skape verdier på. Basert på teorier om endringsledelse, organisasjonsendring og et omfattende litteratursøk, ønsker vi å gi et konseptuelt rammeverk for praktikere og forskere som søker å få evidensbasert kunnskap om hvilke hindringer og utfordringer det er for å implementere digital og agil transformasjon. Problem: Hvilke konseptuelle hindringer finnes for digital og agil transformasjon? Metode: Vi har hentet litteratur, teori og definisjoner fra fagfellevurderte tidsskrifter for å designe studien. Basert på dette har vi gjort en systematisk litteraturgjennomgang av systematiske litteraturgjennomganger. Resultater: Resultatene er basert på funn vi har syntetisert fra 17 systematiske litteraturoversikter publisert i tidsskrifter, bøker eller på konferanser. Resultatene indikerer også behovet for ytterligere forskning og dypere forståelse av praksis, og krever mer dyptgående casestudier. Konklusjon: Vi finner et samspill mellom digital og agil transformasjon og identifiserer 6 konseptuelle hindringer for organisasjoners transformasjonsprosesser. Studiens fremste begrensning handler om begrenset utvalg av artikler i selve gjennomgangen.
dc.description.abstractPurpose and motivation: Both digital and agile transformation are areas that have been a topic of interest for both academia and practice. For students, researchers and practitioners to define digital transformation as the establishment of new, innovative business models and / or change and improvement of the existing business model using digital technologies, there are a number of definitions to browse through. For agile work, the case is simpler, but rooted in the same type of need for the organizations; new ways to create value. Based on theories of change management, organizational change and a comprehensive literature search, we want to provide a conceptual framework for practitioners and researchers who seek to gain evidence-based knowledge about the obstacles and challenges there are to implement digital and agile transformation. Problem: What are the conceptual barriers to digital and agile transformation? Method: We read literature, theory and definitions from peer-reviewed journals to design this study. Based on this, we have conducted a systematic literature review of systematic literature reviews. Results: The results are based on findings we have synthesized from 17 systematic literature reviews published in journals, books or at conferences. The results also indicate the need for further research and a deeper understanding of practice, and require more in-depth case studies. Conclusion: We find an interplay between digital and agile transformation and identify 6 conceptual obstacles to organizations' transformation processes. The study's main limitation is about the limited selection of articles in the review itself.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleIdentifisering av konseptuelle hindre for digital og agil transformasjon. En systematisk litteraturgjennomgang av gjennomganger og konseptuelt rammeverk.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel