Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHagelund, Stian
dc.contributor.authorEngeseth, Henrik
dc.date.accessioned2023-04-24T16:10:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:110526341:35422669
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064607
dc.description.abstractHvis alle beslutninger skal drives av data og målet er at alle organisasjoner skal være «datadrevne», hvilke muligheter skaper det for beslutningstageren? Hvilke utfordringer må de løse for å kunne bruke data. Og hvilke utfordringer bringer en løsning gjennom digital beslutningsstøtte med seg? I denne studien analyserer vi perspektivet til designere og brukere av et digitalt system for beslutningsstøtte, og hvordan slike systemer påvirker beslutninger. Dette gjør vi gjennom å kombinere tidligere forskning på digitale beslutningssystemer, relasjonen mellom mennesker og teknologi, design og bruk av teknologiske objekter og beslutninger. Vi knytter vår analyse nært til Akrich (1992) sitt syn på deskripsjon av teknologiske objekter og aktørnettverk. Studien er gjennomført som en kvalitativ intervjuundersøkelse med 7 informanter. 2 designere og 5 brukere av et bransjespesifikt beslutningsstøttesystem. Alle informantene har tilknytning til Bygg og Anleggsbransjen i Norge. Funnene i studien peker mot at det er komplekse relasjoner mellom forskjellige aktører i omgivelsene til et slik beslutningsstøttesystem, og at det foregår endringer av disse relasjonene over tid. Systemer for digital beslutningsstøtte kan selv delta som en ikke-menneskelig aktør, og dermed påvirke beslutninger gjennom intendert design og utilsiktede avvik mellom design og bruk. Vår studie indikerer at det er behov for dynamisk endring av slike systemers design og kapabiliteter over tid. Det er også nødvendig å overvåke avviket mellom brukernes deskripsjon av systemet og designernes inskripsjon. Vi opplever at aktørnettverk egner seg godt til å beskrive hvordan teknologien deltar i kognitive prosesser og beslutningsprosesser i virksomheter. Det påpekes fra både designere og brukere at de må handle innenfor de tilgjengelige ressursene som finnes. Kognitive snarveier, heuristikker, er effektive verktøy for å kommunisere informasjon i slike systemer, men det er ikke uten risiko for brukerne. Det antydes at både i design og bruk må det gjøres kompromisser på bakgrunn av manglende ressurser. Studien setter et kritisk blikk på hva det innebærer å transformere data om til informasjon, og viser noen muligheter og utfordringer som designere av beslutningsstøtte bør være klar over.
dc.description.abstractIf all organizations aim to be data driven and have data driven decisions, which opportunities does it create for the decision-maker? What challenges do they have to solve in order to use data? And what challenges does such a solution through digital decision support (DDS) bring? In this study, we analyze the perspective of designers and users of a digital decision support system, and how such systems affect decisions. We do this by combining previous research on digital decision-making systems, the relationship between people and technology, the design and use of technological objects and decisions. We link our analysis closely to Akrich's (1992) view of the description of technological objects and actor networks. The study was conducted as a qualitative interview survey with 7 informants. 2 designers and 5 users of an industry-specific decision support system. All the informants are affiliated with the Construction industry in Norway. The findings of the study point to the fact that there are complex relationships between different actors in the environment of such a decision support system, and that there are changes in these relationships over time. Digital decision support systems can themselves participate as a non-human actor, and thus influence decisions through intended design and unintended deviations between design and use. Our study indicates that there is a need for dynamic change in the design and capabilities of such systems over time. It is also necessary to monitor the discrepancy between the users description of the system and the designers' inscription. We experience that actor networks are well suited to describe how technology participates in cognitive processes and decision-making processes in companies. It is pointed out by both designers and users that they must act within the available resources. Cognitive shortcuts, heuristics, are effective tools for communicating information in such systems, but it is not without risk to users. It is suggested that in both design and use, compromises must be made on the basis of lack of resources. The study takes a critical look at what it means to transform data into information, and shows some opportunities and challenges that designers of decision support should be aware of.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleUtfordringer og muligheter ved design og bruk av digital beslutningsstøtte
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record