Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorDevold, Egil August
dc.contributor.authorFurseth, Gro
dc.date.accessioned2023-04-24T16:11:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:110526341:35400030
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064614
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne avhandlingen har formålet vært å beskrive endringer i prisvolatiliteten til Bitcoin. Vårt mål har vært å utforske hvordan halveringer av blokkjedebelønningen påvirker volatiliteten, og samtidig hvorvidt vi kan avdekke endringer i påvirkningskraften fra forventninger om finansiell usikkerhet ved de ulike halveringsperiodene. Vi ønsker å avdekke, beskrive og forklare mønstre i volatiliteten over tid. I en stadig mer digitalisert verden har Bitcoin blitt introdusert som et alternativ til det tradisjonelle pengesystemet. Gjennom sin levetid har interessen vokst stort både blant økonomer, myndigheter, profesjonelle investorer og ivrige spekulanter. Den store prisveksten, så vel som de store prissvingningene har skapt ulike oppfatninger og forventninger om fremtidsutsiktene til Bitcoin. For å utforske de store prisvariasjonene (volatiliteten) nærmere, har vi valgt følgende problemstilling. «Hva slags innvirkning har syklusen for bitcoinhalveringen på Bitcoins volatilitet, og hvordan påvirkes volatiliteten til Bitcoin av forventninger om finansiell usikkerhet i de ulike periodene?» Avhandlingen er basert på en kvantitativ studie som benytter daglige kursdata for Bitcoin og VIX-indeksen. Disse utgjør rådata for tidsserieanalyse ved bruk av GARCH-rammeverket som volatilitetsmodeller. Vårt utgangspunkt var å undersøke om vi kunne modellere effekten av halveringer i én modell. Hovedkonklusjonen er at vi ikke finner en stabil datagenereringsprosess for hele tidsserien, og at én enkel GARCH-modell ikke lar seg tilpasse dataene til å besvare vår problemstilling. Implikasjoner ved dette er at det er viktig å spesifisere modeller til den faktiske datagenereringsprosessen før man foretar tolkning av modellestimater. En videre analyse av periodene for halveringene isolert sett avdekker likevel ulike volatilitetsdynamikker. Vi kan imidlertid ikke tilskrive våre funn av endringer i volatilitet til å være en effekt av halveringen i blokkjedebelønning. Virkeligheten er kompleks, og hva som påvirker prisvolatiliteten til Bitcoin kan ha endret seg over tid – uavhengig av halveringene. Halveringene danner likevel naturlige delperioder som har vært interessante som forskningsobjekter.
dc.description.abstractThe purpose of this dissertation has been to describe changes in price volatility in Bitcoin. Our goal has been to explore how the halving of blockchain rewards affects the volatility of Bitcoin and at the same time whether we can detect changes in the power of influence from expectations of financial uncertainty during the various halving periods. We want to uncover, describe and explain patterns in volatility over time. In an increasingly digital world, Bitcoin has been introduced as an alternative to the traditional money system. During its lifetime, interest has grown greatly among economists, governments, professional investors and avid speculators. The large price growth, as well as the large price fluctuations have created different perceptions and expectations about the future prospects of Bitcoin. In order to explore the large price variations (volatility) in more detail, we have chosen the following research problem: "What kind of impact does the bitcoin halving cycle have on Bitcoin's volatility, and how is Bitcoin's volatility affected by expectations of financial uncertainty in the various periods?" The dissertation is based on a quantitative study that uses daily price data for Bitcoin and the VIX index. These constitute raw data for time series analysis using the GARCH framework as volatility models. Our starting point was to investigate whether we could model the effect of Bitcoin halvings in one model. The main conclusion is that we do not find a stable Data Generation Process for the entire time series, and that one simple GARCH-model cannot be fitted to the data to answer our research problem. Implications of this are that it is important to specify models for the true Data Generation Process before interpreting model estimates. Nevertheless, a further analysis of the periods for Bitcoin halves in isolation reveals different volatility dynamics. However, we cannot attribute our findings of changes in volatility to being an effect of the halving of blockchain rewards. The reality of Bitcoin is complex, and what affects volatility may have changed over time - regardless of the Bitcoin halvings. Nevertheless, the halving-periods form natural sub-periods that have been interesting as research objects.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHvordan påvirker halvering av blokkjedebelønning volatiliteten i Bitcoin?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel