Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHorne, Lotte Adeline
dc.contributor.authorJensen, Stine Hvidsten
dc.date.accessioned2023-04-24T16:11:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:110526341:34465692
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064617
dc.description.abstractI denne avhandlingen har målet vært å utforske hvordan digitalisering påvirker bruk av informasjon i beslutningsprosesser. Digitaliseringen har ført til endringer i hvordan virksomheter operer, samtidig kan det være vanskelig å forstå hvilke påvirkning og fordeler digitaliseringen har (Carbo-Valverde et al., 2020; Parviainen et al., 2017). Beslutninger er en viktig del av hverdagen og datadrevne beslutninger er nærmest en forventning for virksomheter i dag (Durcevic, 2020; Power, 2015). Beslutninger har lenge vært forankret i intuisjon og ikke den tilgjengelig informasjonen (Davenport, 2006), men likevel endringene i omgivelsene skjer raskere enn tidligere som taler for at intuisjon fortsatt er viktig (Dane & Pratt, 2007). Investeringer i teknologi er det første steget til å bli datadrevet, men fordelene kommer ikke uten at menneskelig kunnskap integreres og videre fordrer det at menneskene integrerer teknologien i måten de jobber på (Bean & Davenport, 2019; Kane et al., 2015). Avhandlingen er basert på en litteraturstudie og en kvalitativ datainnsamling. I litteraturstudien fremkommer det at det er begrenset forskning på hvordan digitaliseringen påvirker bruk av informasjon i beslutningsprosesser. På bakgrunn av litteraturstudien har vi formulert problemstillingen: «Hvordan påvirker digitalisering bruk av informasjon i beslutningsprosesser?». For å besvare problemstillingen har det blitt samlet inn kvalitative data fra personer som (1) jobber i bank, som (2) bidrar i beslutningsprosesser, og dernest (3) sitter på kompetanse på hvordan informasjon prosesseres og anvender digitale verktøy og datadrevne systemer i beslutningsprosesser. Kahneman (2011) sin teori om system 1 og 2 danner grunnlaget for å beskrive hvordan beslutningsprosesser bruker intuisjon eller rasjonalitet. Avhandlingen tar utgangspunkt i hvordan mennesket bruker informasjon. Menneskets komparative fortrinn er intuisjon og med det vil intuisjon være en sentral del av avhandlingen. Funnene tyder på at erfaring er en sentral variabel for bruk av informasjon. Hvordan menneskene bruker informasjon i beslutningsprosesser varierer også med hvor mye menneskene vil at den tilgjengelig informasjon skal påvirke beslutningsprosessen. Funnene viser at de med lang erfaring ignorerer informasjon mer enn de med kort erfaring. Videre betyr dette at lang erfaring bruker mer intuisjon og er ikke like åpne for å benytte mer seg av mer digitale verktøy og datadrevne systemer. Derimot kort erfaring bruker mer informasjon og er mer åpne for å ta i bruk digitale verktøy og datadrevne systemer. Funnene viser at det er et internt forbedringspotensial når det kommer til digitale verktøy og datadrevne systemer som kan bidra til å forenkle og effektivisere beslutningsprosesser. Dette vil igjen påvirke hvordan digitalisering påvirker bruk av informasjon i beslutningsprosesser ettersom mer bruk av digitale verktøy og datadrevne systemer vil øke bruk av informasjon. Potensialet til å ta i bruk mer informasjon i beslutningsgrunnlaget er ubenyttet da det er mangel på digitale verktøy og datadrevne systemer. Big data er lite kjent, men de med riktig kompetanse bruker det aktivt for å prosessere informasjon i beslutningstakingen. Ved å se på hvordan maskinene og menneskene ved hjelp av digitale verktøy og datadrevne systemer kan komplementer hverandre vil bruken av informasjon kunne løftes til et nytt nivå. Det datadrevne bør gjøre det de er best til og menneskene kan komplementere med bruk av intuisjon. På denne måten kan man oppnå en mer informert beslutningsprosess hvor man samtidig blir mer datadrevet. Hovedkonklusjonen om hvordan digitalisering påvirker bruk av informasjon i beslutningsprosesser vil variere ettersom hvordan mulighetene som ligger i digitaliseringen herav digitale verktøy og datadrevne systemer utnyttes i beslutningsprosesser.
dc.description.abstractIn this dissertation, the aim has been to explore how digitalization affects the use of information in decision-making processes. Digitalization has led to changes in how businesses operate, while at the same time it can be difficult to understand the impacts and benefits of digitalization (Carbo-Valverde et al., 2020; Parviainen et al., 2017). Decisions are an important part of everyday life and data-driven decisions are almost an expectation for businesses today (Durcevic, 2020; Power, 2015). Decisions have long been based on intuition and not the information available (Davenport, 2006), but nevertheless changes in the environment occur faster than before which suggest that intuition is still important (Dane &Pratt, 2007). Investing in technology is the first step to being data-driven, but the benefits do not come without the integration of human knowledge and further demand that people integrate the technology into the way they work (Bean &Davenport, 2019; Kane et al., 2015). The thesis is based on a literature study and qualitative data collection. The literature study shows that there is limited research on how digitalization affects the use of information in decision-making processes. Based on the literature study, we have formulated the following research question: "How does digitalization affect the use of information in decision-making?" In order to answer this, qualitative data has been collected from people who (1) work in a bank, who (2) contribute to decision-making processes, and therefore (3) have competence in how information is processed and uses digital tools and data-driven systems in decision-making processes. Kahneman's theory of systems 1 and 2 forms the basis for describing how decision-making processes use intuition or rationality. The thesis is based on how the human being uses information. The comparative advantage of human beings is intuition, therefore intuition will be a central part of the thesis. The findings suggest that experience is a key variable in the use of information. How people use information in decision-making also varies with how much people want the available information to affect the decision-making process. The findings show that those with extensive experience ignore information more than those with short experience. Furthermore, this means that people with long experience uses more intuition and is not as open to making more use of digital tools and data-driven systems. However, people with short experience uses more information and is more open to using digital tools and data-driven systems. The findings show that there is an internal potential for improvement when it comes to digital tools and data-driven systems that can help simplify and streamline decision-making processes. This will in turn affect how digitalization affects the use of information in decision-making processes as more use of digital tools and data-driven systems will increase the use of information. There is huge potential to use more information in the decision process as there is a lack of digital tools and data-driven systems. Big data is not that commonly known or used, but those with the right expertise actively use it to process information in decision-making. By looking at how the machines and people using digital tools and data-driven systems can complement each other, the use of information can be elevated to a new level. The data-driven systems should do what they are best at and humans can complement with the use of intuition. In this way, a more informed decision-making process can be achieved while also making human beings more data-driven in general. The main conclusion on how digitalization affects the use of information in decision-making processes will vary as the possibilities that lie in digitalization of digital tools and data-driven systems are utilizing in decision-making processes.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleDigitalisering og beslutningsprosesser: «Hvordan påvirker digitalisering bruk av informasjon i beslutningsprosesser?»
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel