Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorAnders Kyrkjebø Landheim
dc.contributor.authorStian Råstad Hagen
dc.date.accessioned2023-04-24T16:12:06Z
dc.date.available2023-04-24T16:12:06Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:116037139:67151113
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064666
dc.description.abstractVinterdestinasjoner i Sørøst-Norge har gjennom de siste årene vært gjennom en enorm utvikling knyttet til utbygging, privat næringsvirksomhet og tilbudsutvikling. Som følge av dette har destinasjonenes utnyttelse av naturressurser, finansiering og drift av fellesgodetilbud blitt et viktigere element for destinasjonens attraktivitet. Denne oppgavens hensikt har vært å sette lys på og studere aktørene bak fellesgodene ved fire fjelldestinasjoner i Sørøst-Norge og deres drift og utvikling av fellesgodetilbud ved destinasjonen. Gjennom intervjuer og samtaler med informanter og involverte i driften av fellesgodetilbudet, har vi forsøkt å danne oss et bilde av hvilke faktorer og elementer som påvirker deres hverdag, og sammenliknet de fire destinasjonenes modeller gjennom et ¨Cross-case study¨ for drift og utvikling av fellesgoder. I dette studiet har vi sett mot aktørenes drift og utvikling av fellesgoder og deres innovasjonsmuligheter og -evner. Hos aktørene ser vi klare forskjeller i hvordan dagens drift og utvikling av fellesgodetilbudet ser ut og ulike måter å organisere og finansiere godene på. Alle de fire destinasjons aktører har dype tradisjoner og lederkompetanse med god involvering av brukere og besøkende. De finansielle modellene hos noen aktører skiller seg fra hverandre hvor en stor del av finansieringen ligger i frivillige bidrag som er både tidkrevende og kostbart for aktørene, mens andre destinasjoner har gode økonomiske modeller og solid finansiering. Alle de fire aktørene har svært gode fellesgodetilbud som tiltrekker seg mange besøkende og faste hytteeiere som har klare behov og ønsker for fellesgodetilbudet, hvor aktørene har klar informasjon og innsikt som de benyttet til utvikling. Vi har gjennom resultatene sett at det er ulike måter å håndtere driften av fellesgoder på og hvordan de ulike aktørene påvirkes av utfordringer knyttet til fellesgodene. De fire aktørene legger stor vekt på kvalitet og utvikling, og ser aller helst mot sine brukere og besøkende for tilbakemeldinger og innspill om behov og ønsker. De suksessfulle destinasjonene er de som evner å samarbeide internt på destinasjonen, hvor alle drar i samme retning for og samlet øke destinasjonens attraktivitet hvor fellesgodetilbudet beskrives som vesentlig for utvikling og økning i besøkende. Samtidig er fellesgoder et produkt og tjeneste som ikke direkte koster penger å benytte seg av og vi ser derfor hvordan gode finansielle modeller og samarbeid ved destinasjonen skiller seg ut som et nøkkelpunkt for innovasjon og muligheter for utvikling.
dc.description.abstractWinter destinations in Southeast Norway have undergone tremendous development in recent years related to development, private business and supply development. As a result, the destinations' utilization of natural resources, financing and operation of common good offers has become a more important element for the attractiveness of the destination. The purpose of this assignment has been to highlight and study the actors behind the common goods at four mountain destinations in Southeast Norway and their operation and development of common good services at the destination. Through interviews and conversations with informants and involved in the operation of the common goods offer, we have tried to form a picture of the factors and elements that affect their everyday lives and compared the models of the four destinations through a ¨Cross case study¨ for the operation and development of common good. In this study, we have looked towards the actors' operation and development of common goods and their innovation opportunities and capabilities. Among the actor, we see clear differences in what the current operation and development of the common good offer looks like and different ways of organizing and financing the benefits. All four destination actors have deep traditions and leadership expertise with good involvement of users and visitors. The financial models of some players differ from each other where a large part of the funding lies in voluntary contributions that are both time-consuming and costly for the actors, while other destinations have good economic models and solid financing. All four players have very solid common goods offerings that attract many visitors and permanent cabin owners who have clear needs and wishes for the joint good offer, where the actors have clear information and insight that they used for development. Through the results, we have seen that there are different ways of managing the operation of common goods and how the various actors influence the challenges associated with the common goods. The four actors place great emphasis on quality and development, and preferably look to their users and visitors for feedback and input on needs and wishes. The successful destinations are those that are able to collaborate internally at the destination, where everyone goes in the same direction to and collectively increase the attractiveness of the destination where the common good offer is described as essential for the development and increase of visitors. At the same time, common goodies are a product and service that does not directly cost money to make use of, and we therefore see how good financial models and cooperation at the destination stand out as a key point for innovation and opportunities for development.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleBærekraftige modeller for drift og utvikling av fellesgoder ved fjelldestinasjoner i Sørøst-Norge.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record