Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSilje-Marie Gangsø Grytting
dc.date.accessioned2023-04-24T16:12:18Z
dc.date.available2023-04-24T16:12:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:109711542:64945006
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064677
dc.description.abstractSammendrag på norsk Bakgrunn: Kommunehelsetjenesten forventes å ivareta behandling, forebygging og helsefremming ovenfor sine tjenestemottakere. Det er lite kunnskap om unge voksne tjenestemottakere i kommunehelsetjenesten med psykiske milde til moderate helseplager og behov for brukermedvirkning på ulike nivåer. Unge oppgir å ha lavere livskvalitet enn befolkningen, fysiske og psykiske helseplager og utenforskap settes i sammenheng med dette. Teori som presenteres er salutogenese og beskyttelses faktorer, recovery og medborgerskap. Forskning som presenteres tar for seg mild til moderat psykisk helseproblematikk, helse og livskvalitet samt utenforskap. Formål: Formålet er å belyse hvilke behov unge tjenestemottakere i kommunehelsetjenesten beskriver at de har, og hvilke erfaringer de har med tjenestene de mottar. Kunnskapen kan være nyttig for hvordan hjelpeapparatet kan tilrettelegge for god psykisk og somatisk helse for unge voksne mennesker, og for videreutvikling i tjenestene. Dette for å øke brukermedvirkningen på ulike nivåer og treffer de unges behov bedre. Metode: Datainnsamlingen er gjennomført som kvalitative individuelle intervjuer av 5 informanter. Intervjuguide ble utformet på forhånd. Stegvis deduktiv induktiv metode er benyttet i datainnsamling, bearbeiding og analyse. Resultater: Informantene ønsker å fungere i en forutsigbar hverdag, med stabil inntekt og en trygg plass å bo. De ønsker å leve et så normalt liv som mulig, der de har noe å drive med, kjenner tilhørighet og er selvstendige. Å få dekket sine behov for hjelp er viktig, der de blir sett, hørt og forstått. De ønsker å slippe å kjempe mot klokka og systemet ved å få riktig hjelp til riktig tid, så lenge de trenger det, der de blir trodd og tatt på alvor. Diskusjon: Resultatene diskuteres oppimot salutogenese, recovery, medborgerskap og gjenstridige problemer. Oppsummering: De unge voksne har behov for fleksible tjenester som har fokus på helhetlige forhold som bolig, jobb, aktivitet, økonomi, fysisk og psykisk helse og nettverk, for å fremme brukermedvirkning, håp, mestring, helse og livskvalitet, samt forhindre utenforskap. Nøkkelord: bærekraftsmål, sosial bærekraft, psykisk helse, kommunehelsetjenesten, unge voksne, forløp 2, helse og livskvalitet, salutogenese, recovery, medborgerskap, utenforskap og gjenstridige problemer
dc.description.abstractSunmary in English Background: The community health service is expected to take care of treatment, prevention and health promotion for its service receivers. There is little knowledge about young adult service receivers in the community health service with mild to moderate mental health problems and the need for user participation at various levels. Young people state that they have a lower quality of life than the population, physical and mental health problems, and exclusion, are linked to this. Theories presented are salutogenesis and protection factors, recovery and citizenship. Research that is presented addresses mild to moderate mental health problems, health and quality of life, as well as exclusion. Purpose: The purpose is to shed light on what needs young service receivers in the community mental health service describe that they have, and what experiences they have with the services they receive. The knowledge can be useful for how the support system can facilitate good mental and somatic health for young adults, and for further development in the services. To increase user participation at different levels and meet the needs of young people better. Method: The data collection was conducted as qualitative individual interviews of 5 informants. Interview guide was designed in advance. Stepwise deductive inductive method is used in data collection, processing, and analysis. Results: The informants want to function in a predictable everyday life, with a stable income and a safe place to live. They want to live as normal a life as possible, where they have something to do, feel a sense of belonging, and are independent. Meeting their needs for help is important, where they are seen, heard and understood. They want to avoid fighting against the clock and the system, by getting the right help at the right time, as long as they need it, where they are believed and taken seriously. Discussion: The results are discussed towards salutogenesis, recovery, citizenship and wicked problems. Summary: The young adults need flexible services that focus on holistic approaches such as housing, work, activity, finances, physical and mental health and networks, to promote user participation, hope, coping, health and quality of life, and prevent exclusion. Keywords: sustainability goals, social sustainability, mental health, community health services, young adults, health and quality of life, salutogenesis, recovery, citizenship, neet, and wicked problems
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHvordan opplever unge tjenestemottakere sin helse og livskvalitet og hvilke erfaringer har de med tjenestene?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record