Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHjallen, Sander
dc.date.accessioned2023-04-24T16:13:07Z
dc.date.available2023-04-24T16:13:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:109767752:110440077
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064726
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractÅ støtte utvikling mor en sirkulær økonomi er en problemstilling som stadig blir mer og mer relevant i dagens globale miljø, hvorav alle de største sektorene prøver å håndtere dette spørsmålet til en viss grad. Man kan argumentere for at sektoren med størst potensiale for å bevege seg i denne retningen er byggeindustrien, ettersom produksjon av byggevarer står som en av de største kildene til energibruk og drivhusutslipp. Flere tiltak har blitt foreslått for å takle dette problemet, hvor ombruk av byggevarer står som et bra eksempel. Til tross for forskning som fremhever det store potensiale ombruk har til å promotere en sirkulær økonomi, er tiltaket langt fra å bli ordentlig integrert inn i dagens arkitektur. Tidligere forskning har utforsket barrierene og driverne til ombruk i denne sammenhengen, men har ikke utforsket dette temaet ved bruk av et psykologisk rammeverk. Ved bruk av en refleksiv tematisk analyse, har dette studiet utviklet et tematisk rammeverk som understreker de mest signifikante barrierene og driverne til ombruk av byggevarer, ifølge en gruppe konsulenter som jobber innenfor den norske byggsektoren. Ved bruk av Theory of Planned Behavior i sammenheng med analysen ble oppfattet risiko fremhevet som en spesielt signifikant barriere, som antyder at denne faktoren burde bli prioritert hvis man skal prøve å støtte et bredere bruk av ombruk av byggevarer.
dc.description.abstractFacilitating development towards a circular economy is an issue which is becoming increasingly relevant in the current global landscape, to the point where every major industry is tackling the question in some capacity. One could argue that the sector with the largest potential for moving in this direction is the building industry, its large-scale production of building materials serving as one of the largest contributors of energy consumption and greenhouse emissions. Multiple implementations have been suggested address this issue, the reuse of building materials being a prime example. In spite research demonstrating the high potential of reuse for promoting a circular economy, the intervention is far from being widely integrated into today’s architecture. Previous research has explored the barriers and drivers of reuse in this context, but have not as of yet explored this topic through the lens of a psychological framework. Through the use of a reflexive thematic analysis, the present study developed a thematic framework which emphasize the most significant barriers and drivers of reuse of building materials, according to a group of consultants working within the Norwegian building industry. Applying the Theory of Planned Behaviour to the analysis highlighted the significance of perceived risk as particularly significant barrier, suggesting that this factor should be prioritized when attempting to facilitate the wider application of reuse in the building sector.
dc.languageeng
dc.publisherInland Norway University
dc.titleUnattainable or sustainable? A qualitative exploration of the barriers and drivers of reuse in the Norwegian building industry through a psychological framework.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record