Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorGøril Lunde-Bergersen
dc.contributor.authorHanne-Live Wilhelmsen
dc.date.accessioned2023-06-29T16:10:26Z
dc.date.available2023-06-29T16:10:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:148203887:83113290
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074442
dc.description.abstractFølte meg selvstendig skrev en av elevene i videregående skole om hvordan det var å lage temakort som støtte til læring. Å føle seg selvstendig i læringsarbeid sammen med andre, kan kanskje forståes som at eleven hadde grep om hva hen skulle gjøre og hvordan hen skulle gå frem for å lære. Denne studien henger tett sammen med Luciano Mariani (1997) sin modell referert til hos blant annet Pauline Gibbons og Jim Cummins om at høy grad av utfordring med høy grad av støtte er til gagn for alle elever. Liedutvalgets rapport Med rett til å mestre peker på at mange elever ikke har den grunnleggende fag- og språkkompetansen de trenger når de starter i videregående opplæring (vgs), og at skolen og lærere må møte denne utfordringer ved å legge til rette for læring når fag og språk er integrert. Fullføringsreformen (Meld. St. 21 (2020-2021), s. 1) handler om at flere unge og voksne skal bestå opplæring med studie- eller yrkeskompetanse for at Norge skal stå godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Gjennom klasseromsforskning har vi ønsket å tilegne oss kunnskap om hvordan temakort fungerer som faglig og språklig læringsstøtte på yrkesfag i videregående opplæring. Vi har lang erfaring med bruk av denne egenproduserte læringsstøtten i andrespråksklasserommet i både ren norskopplæring og yrkesfag i voksenopplæringen (VO). Informantene i videregående opplæring er valgt ut fordi vi ønsker å forstå mer av om og eventuelt hvordan temakort kan være en støtte til læring i et helt ordinært opplæringsløp og ikke i et rent andrespråksklasserom. Gjennom klasseromsforskning på vg3 yrkesfag, har vi intervenert og brukt triangulerende metoder for å søke ny og utvidet kunnskap om både anvendelse av samt opplevelsen av temakort som støtte til læring. Forhåpentligvis vil studien bygge opp om bruk av læringsstøtte i fag og språk integrert, og at metoder vi bruker i andrespråksklasserommet kan være til nytte i læringsarbeid for både lærere og elever i vanlige opplæringsløp. Studien er et pedagogisk designeksperiment, og dette skriver vi mer om i kapittel 3.2 der vi støtter oss til blant annet Anne Kristin Øgreid i boka Metoder i klasseromsforskning 2021. Vi har jobbet tett sammen fra start til slutt, og begge har levert substansielle bidrag fra idé til design, tekstmateriale, datainnsamling, analyse og fortolkning av data. Vi har valgt å utnytte den noe utvidede rammen man får når to studenter skriver en masteroppgave sammen aller mest på triangulering av metoder med observasjon, logg og intervju i forskningen. Vi har valgt å redegjøre for metoder hver for seg, og analysere data fra de ulike metodene både hver for seg og samlet. Funnene våre peker i retning av at mange elever ønsker læringsstøtte, og at temakort kan bidra til læring av fag og fagspråk. Lærerne i studien sa i intervjuet at de ønsker å fortsette å bruke temakort som læringsstøtte i denne klassen, og i tillegg i andre klasser på vg1 og vg2 fordi mange av elevene ikke har et tilstrekkelig akademisk- og fagspesifikt språk. Vi støtter oss til det Trygve Kvithyld fremhever i sin artikkelbaserte doktoravhandling om læreres iscenesettelse av en læringsressurs, at det antakelig trengs en egen didaktikk for bruk av læringsressurser. Vi ser dette i sammenheng med bruk av eksplisitt læringsstøtte. Hvis vi skal forske videre i dette feltet, vil vi rette oppmerksomheten mot iscenesettelse av temakort som læringsstøtte. Det vil også være interessant å eventuelt gå mer i dybden på læringsstøtte knyttet til kravet om tilpasset opplæring i skolen, iscenesettelse og elevers mestringstro. Nøkkelord: læringsstøtte, temakort, fagstøtte, språkstøtte, integrert fag- og språkopplæring, sosiokulturelle læringsteorier, scaffolding og stillasering, tilpasset opplæring, videregående skole, programfag, fellesfag, læringsarbeid, iscenesettelse, mestring, motivasjon, pedagogisk designforskning, kvalitativ metode, intervensjon, triangulering
dc.description.abstractFelt independent wrote one of the students in Upper Secondary School on how it felt to make theme cards as a tool to support learning. That feeling of independence in one’s learning process while studying and collaborating with fellow students can perhaps be understood as a student experiencing mastery of what they can do and how they can achieve learning. This study agrees with Luciano Mariani’s (1997) model, referred to by Pauline Gibbons and Jim Cummins, namely that a high degree of challenge with a high degree of support promotes learning. The Lied Committee’s report (Liedutvalgets rapport) With the right to master — Structure and content in upper secondary education (Med rett til å mestre) points out that many students do not have the fundamental subjects and language competence they need when they start upper secondary education (vgs) and that schools and teachers must meet these challenges by creating good learning conditions and outcomes through integrated subject and language learning. The Completion Reform (Fullføringsreformen) (Meld. St. 21, 2020-2021, p.1) is about more young people and adults passing their educational training with study or vocational skills for Norway to be well-equipped to meet the challenges of the future. Through classroom research, we wanted to acquire knowledge about how theme cards can support learning in both school subjects and language learning in vocational program in upper secondary education. We have many experiences using self-produced learning supports/tools in second-language classrooms; this includes Norwegian language studies and vocational studies in Adult Education (VO). The informants in upper secondary school have been selected because of our quest to understand better whether and how topic cards can support learning in an ordinary education system, not just in second-language classrooms. Through classroom research in Upper Secondary School third-year vocational studies (vg3), we have intervened and used the triangulation method to seek new and expanded knowledge on using and experiences of topic cards to support learning. Hopefully, this study will build on the use of support learning in subject and language integration and that the methods we use in the second language classroom can be helpful in the learning process for both teachers and students in the regular school system. This study is an educational design research. We write more about this in chapter 3.2, where we use, among others, Anne Kristin Øgreid’s book Metoder I klasseromsforskning 2021 to support our research. We have worked together from the onset of this thesis till its completion. We have delivered substantial contributions from ideas to designs, written materials, data collection, analysis, and interpretation of data. We have taken advantage of the expanded perspective one gets when two students write a master’s thesis together, more theories but, perhaps, most of all, on triangulation of methods with observation, log writing and interview in the research. We have chosen to discuss methodology separately and analyse data from the various methods together. Our findings indicate that many students want learning support and that theme cards can contribute to content comprehension and academic language learning. During the interview, the teachers who participated in this study indicated their desire to continue using topic cards as learning support in their classrooms and other upper-secondary classes because many students still need to develop basic and adequate academic language proficiency. We support our findings with Trygve Kvithyld’s highlights in his article-based doctoral thesis’ on teachers’ staging of learning resources - that it probably needs its separate didactic to use learning resources. We see this in connection with the use of explicit learning support. If we are to research this field further, we will focus on staging of topic cards as learning support/support learning. It would also be interesting to delve in-depth into learning support linked to the concepts and the requirement for adapted learning/differentiation instruction in school, pupils' mastery beliefs and modelling instructional strategy. Keywords: Learning support, topic cards/themed cards, content-learning support, language-learning support, integrated subject and language learning, sociocultural learning theory, scaffolding, differentiated learning, upper secondary school, vocational subjects, cross-curriculum subjects, learning process, staging, mastery, motivation, educational design research, qualitative method, intervention, triangulation
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleTemakort som faglig og språklig læringsstøtte for elever og lærere i videregående opplæring. En triangulerende kvalitativ studie i yrkesrettet løp på videregående skole i form av pedagogisk designforskning med teoretisk forankring i sosiokulturelle læringsteorier.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record