Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorMariussen, Maren
dc.date.accessioned2023-07-04T16:10:38Z
dc.date.available2023-07-04T16:10:38Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:147863363:29875124
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3075722
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Overvekt og fedme i organisert livsstilsendring – En kvalitativ studie Bakgrunn: Overvekt og fedme er et økende folkehelseproblem blant befolkningen, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er en utfordring som er nesten tre ganger så vanlig nå som det var i 1975, og overvekt og fedme kan forebygges, i utgangspunktet med relativt enkle og effektive samfunnsøkonomiske tiltak. Formål: Målet med denne masteroppgaven er å undersøke og få en bedre forståelse av hvordan voksne personer med overvekt og fedme opplever å delta i en organisert livsstilsendring. Metode: Studien benyttet en kvalitativ forskningstilnærming med et fenomenologisk design. Semistrukturert intervju ble benyttet, og utvalget besto av 11 personer i alderen 45-59 år som var under endring av egen livsstil. Intervjuene ble analysert ved bruk av tematiske analyse, og programvaren OpenCode ble benyttet. På bakgrunn av dataanalysen ble det etablert fire hovedtema og ti undertema. Resultater: Funn fra studien viste at tilhørighet til en gruppe var av stor verdi. For deltakerne var gruppen en støtte, og hadde en forståelse som ikke andre enn gruppemedlemmene hadde. Deltakerne gav uttrykk for savn i tiltaket, blant annet psykolog og tettere oppfølgning. Funn fra studien viste også til motivasjon og mestring som en ny og uventet følelse for deltakerne. Konklusjon: Denne studien har gitt en ny kunnskap om hvordan voksne personer med overvekt og fedme opplever å delta i organisert livsstilsendring, og endring av deres helse. Opplevelser og erfaringer igjennom organisert livsstilsendring var av stor betydning, spesielt verdien av å ha god tilhørighet til en gruppe. Erfaringer var knyttet til motivasjon- og mestringsfølelse, og opplevelsen av mestring knyttet til livsstilsendringen skapte en glede blant deltakerne. Studien bidrar til å tilføre mer kunnskap og bedre innsikt på tema overvekt og fedme. Nøkkelord: Overvekt, fedme, livsstilsendring, mestring, motivasjon, opplevelse og erfaring.
dc.description.abstractAbstract Title: Overweight and obesity in an organized lifestyle change – A qualitative study Background: Overweight and obesity are a growing public health problem among the population, both nationally and internationally. This is a challenge that is almost three times as common now as it was in 1975, and overweight and obesity can be prevented, initially with relatively simple and effective socioeconomic measures. Aim: The aim of this master thesis is to investigate and gain a better understanding of how overweight and obese adults experience participating in an organized lifestyle change. Method: The study used a qualitative research approach with a phenomenological design. Semi-structured interviews were used, and the sample consisted of eleven people aged 45-59 who were in the process of changing their own lifestyle. The interviews were analyzed using thematic analysis, and the software OpenCode was used. Based on the data analysis, four main themes and ten subthemes were established. Results: Findings from the study showed that belonging to a group was of great value. Fore the participants, the group was a support, and had an understanding that no one but the group members had. The participants expressed a lack of the initiative, including a psychologist and closer follow-up. Findings from the study also pointed to motivation and coping as a new and unexpected feeling for the participants. Conclusion: This study has provided new knowledge about how overweight and obese adult experience participating in organized lifestyle change, and changing their health. Experiences through organized lifestyle change were of significant importance, especially the value of having good belonging to a group. Experiences were linked to feelings of motivation and mastery, and the experience of mastery linked to the lifestyle change created joy among the participants. The study contributes to adding more knowledge and better insight into the subject of overweight and obesity. Keywords: Overweight, obesity, coping, motivation, experience.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleOvervekt og fedme i organisert livsstilsendring - En kvalitativ studie
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel