Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSusanne Andersen
dc.date.accessioned2023-07-04T16:10:40Z
dc.date.available2023-07-04T16:10:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:147863363:68786824
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3075724
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag: Bakgrunn: Denne masteroppgaven handler om gynekologer og legers forståelse av den diagnostiske forsinkelsen av endometriose. Endometriose er en kronisk inflammatorisk gynekologisk, tilstand som rammer omtrentlig en av ti kvinner i fertil alder. Å leve med sykdommen kan innebære sterke menstruasjonssmerter, kroniske bekkenplager, utmattelse, fordøyelsesplager, smerter ved samleie og infertilitet (Taylor et al, 2021). Tradisjonelt har endometriose vært en sykdom som har vært forbundet med manglende kunnskap og oppmerksomhet, som har blitt ansett som medvirkende til at tilstanden er dårlig forstått, underdiagnostisert og underbehandlet. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å utforske gynekologer og leger sin forståelse av den diagnostiske forsinkelsen av endometriose, for å bidra med mer kunnskap om forsinkelsen. Med påfølgende forskningsspørsmål; Hvordan forstår gynekologer og leger den diagnostiske forsinkelsen av endometriose? Metode: Det er gjort kvalitative semistrukturterte dybdeintervjuer av et strategisk utvalg. Fire gynekologer og / eller leger ble intervjuet. Datamaterialet ble analysert etter Braun & Clarke (2006) sine prinsipper for tematisk analyse, i seks trinn. I analysen utpekte deg se fire hovedtemaer: 1) Synlighet og oppmerksomhet 2) Tilfeldigheter i kunnskap 3) Manglende system og 4) Forståelse og erfaring av menstruasjonssmerter og andre smerter. Funnene er diskutert på bakgrunn av tidligere litteratur omkring temaene. Konklusjon: Da det er et lite utvalg av informanter, kan det ikke generaliseres ut ifra sin kontekst. Allikevel kan man se at funnene reflekterer tidligere studier på den diagnostiske forsinkelsen – som deriblant at den utbredte holdningen omkring menstruasjon kan medvirke til at symptomer som kan indikere endometriose, blir normalisert. Det synliggjøres at lav grad av oppmerksomhet både i samfunnet, innenfor medisinutdanning og i det medisinske systemet har medvirket til manglende bevissthet om endometriose og endometriosens symptomer. Samtidig som det har eksistert ulike holdninger til menstruasjonssmerter og andre symptomer som kan indikere endometriose, hos kvinner. Som mulig kan utgjøre barrierer for at jenter, kvinner og foreldre og leger tar symptomene på alvor.
dc.description.abstractAbstract Background: This master's thesis is about gynecologists' and doctors' understanding of the diagnostic delay of endometriosis. Endometriosis is a chronic inflammatory gynecological condition that affects approximately one in ten women of childbearing age. Living with the disease can involve severe menstrual pain, chronic pelvic pain, fatigue, digestive problems, pain during intercourse and infertility (Taylor et al., 2021). Traditionally, endometriosis has been a disease that has been associated with a lack of knowledge and attention, which has been considered a contributing factor to the condition being poorly understood, underdiagnosed and undertreated. Aim: The purpose of this thesis is to explore gynecologists' and doctors' understanding of the diagnostic delay of endometriosis, in order to contribute more knowledge about the delay. With subsequent research questions; How do gynecologists and doctors understand the diagnostic delay of endometriosis? Method: Qualitative semi-structured in-depth interviews were conducted with a strategic selection. Four gynecologists and/or doctors were interviewed. The data was analyzed according to Braun & Clarke (2006) principles for thematic analysis, in six steps. In the analysis, you identified four main themes: 1) Visibility and attention 2) Coincidences in knowledge 3) Lack of system and 4) Understanding and experience of menstrual pain and other pain. The findings are discussed on the basis of previous literature on the topics. Conclusion: As there is a small sample of participants, it cannot be generalized based on its context. Nevertheless, one can see that the findings reflect previous studies on the diagnostic delay - including that the widespread attitude about menstruation can contribute to symptoms that may indicate endometriosis being normalized. It is highlighted that a low degree of attention both in society, within medical education and in the medical system has contributed to a lack of awareness of endometriosis and the symptoms of endometriosis. At the same time, there have been different attitudes to menstrual pain and other symptoms that may indicate endometriosis in women. As possible can pose barriers to girls, women and parents and doctors taking the symptoms seriously.
dc.language
dc.publisherInland Norway University
dc.title«Gynekologers forståelse av den diagnostiske forsinkelsen av endometriose – et sted mellom tilfeldigheter i kunnskap og myter»
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record