Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorGjerdbakken, Amalie D.
dc.date.accessioned2023-07-05T16:11:13Z
dc.date.available2023-07-05T16:11:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:149184350:93907475
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076215
dc.description.abstractI byggebransjen er det et bruk og kast-forhold til byggematerialer, og fremtidens bygningsmasse er allerede nådd. Økt bruk av ombruksmaterialer og en bærekraftig, sirkulær utvikling i byggebransjen, er essensielt for å bremse klimaendringene. I tråd med dette bør de miljøpsykologiske faktorene bak valg av ombruksmaterialer undersøkes nærmere. Blant annet er det funnet at hvordan ombruk av byggematerialer fremstår for kundene kan ha betydning for om det tør å satses på ombruksmaterialer i byggebransjen. Denne studien undersøker estetiske evalueringer av ombruksfasader og nybyggfasader ved bygg blant slike kunder. Hensikten er å se om informasjon om type fasademateriale påvirker evalueringen. Det ble gjort to spørreundersøkelser av norske kontorarbeidere, uten spesielle forkunnskaper om ombruk eller byggenæringen. Disse kan representere kunder av aktører i byggebransjen. I den ene undersøkelsen ble det informert om bildene var av ombruksmaterialer eller nye, mens det i den andre ikke ble informert om materialene. Resultatene fra statistisk analyse viste at kontorarbeidere som ble informert om fasadetype vurderte ombruksfasadene som mer vennlig, spennende, uvanlig og engasjerende enn de som ikke ble informert. Det var ikke kjønnsforskjeller innad i de to gruppene. Studien viser hvordan byggebransjen kan oppgi anvendelse av ombruksmaterialer for å fremme økt bruk av slike materialer.
dc.description.abstractIn the construction industry, there is a use-and-throw relationship with building materials, and the building stock of the future has already been reached. Increased use of recycled materials and a sustainable, circular development in the construction industry are essential to slowing down climate change. In line with this, the psychological factors behind the choice of recycled materials should be examined in more detail. Among other things, it has been found that how the reuse of building materials appears to the customers can have an impact on whether it dares to invest in reused materials in the construction industry. This study examines aesthetic evaluations of re-use facades and new-build facades in buildings among such customers. The purpose is to see whether information about the type of facade material affects the evaluation. Two surveys were conducted of Norwegian office workers, without special prior knowledge of conversion or the construction industry. These can represent customers of players in the construction industry. In one survey, information was provided as to whether the images were of recycled or new materials, while in the other, no information was given about the materials. The results from statistical analysis showed that office workers who were informed about the facade type rated the re-use facades as more friendly, exciting, unusual and engaging than those who were not informed. There were no gender differences within the two groups. The study shows how the construction industry can state the use of recycled materials to promote increased use of such materials.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleKontorarbeideres estetiske evalueringer av ombruksfasader: Et miljøpsykologisk perspektiv
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel