Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSølve Ilala Reitan
dc.date.accessioned2023-07-15T16:10:35Z
dc.date.available2023-07-15T16:10:35Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:149022672:91721028
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079246
dc.description.abstractMed grunnlag i intervjuer med fem kroppsøvingslærere forsøker denne oppgaven å bidra med kunnskap om hvordan kroppsøvingslærere tilpasser sin undervisningspraksis for å gi gode læringserfaringer for elever med flerkulturell bakgrunn. Tilpasning for gode læringserfaringer tar utgangspunkt i Dewey sin pragmatiske læringsteori om at undervisning skal gi kognitive og kroppslige «redskap» som elevene kan anvende for å mestre utfordringer de møter i sine liv. Det forutsetter at undervisningen tar utgangspunkt i elevenes erfaringsgrunnlag. I oppgaven er derfor dimensjoner i flerkulturell læringsteori anvendt for å gi kontekst til tilpasninger for gode læringserfaringer til elever med flerkulturell bakgrunn. Det vises til at dette krever interkulturell kompetanse. Med utgangspunkt i det teoretiske rammeverket har jeg, ved å anvende en deduktiv metode, analysert lærernes tilbakemeldinger ut fra tre analysespørsmål om aspekter ved tilretteleggingen. Kroppsøvingslærerne vektlegger i sin tilpasning trygghet, et godt læringsmiljø og at kroppsøvingsfaget skal bidra til danning, mestring og gode holdninger til aktivitet. De anvender aktiviteter der eleven er en ressurs i undervisningen, som for eksempel i dans, og sørger for en inkluderende undervisning. For å gi gode læringserfaringer benytter lærerne tilpasninger innenfor alle dimensjonene av flerkulturell læring. I samsvar med det som har kommet frem i tidligere forskning, opplever lærerne utfordringer knyttet til tilpasning i svømmeundervisningen og i aktiviteter med mye samhandling mellom kjønnene. Lærerne understreker verdien av å få til en god dialog med elevene om aktiviteter og tilpasninger som er utfordrende. Dette illustrerer samtidig behovet for høy flerkulturell kompetanse blant lærerne for å lykkes med slike dialoger. I evaluering av sin praksis går det frem at lærerne opplever et dilemma mellom å ta hensyn til kulturelle forskjeller, og det å gjøre tilpasninger som strider mot overordnende føringer. I funnene går det også frem at holdninger og kompetanse i læringsfellesskapet, påvirker om lærerne lykkes med å sørge for gode læringserfaringer for elever med flerkulturell bakgrunn. Alt dette er nye problemstillinger som det kan være interessant å studere videre.
dc.description.abstractBased on interviews with five physical education teachers, this paper seeks to contribute knowledge on how physical education teachers adapt their teaching practices to provide good learning experiences for students with multicultural backgrounds. Adaptation for good learning experiences is based on Dewey's pragmatic learning theory, which states that teaching should provide cognitive and physical "tools" that students can use to overcome challenges they encounter in their lives. This requires that teaching is based on students' experiential knowledge. Therefore, dimensions in multicultural learning theory have been applied in this paper to provide context for adaptations for good learning experiences for students with multicultural backgrounds. It is noted that this requires intercultural competence. Based on the theoretical framework, I have used a deductive method to analyze the teachers' feedback in response to three analysis questions about aspects of adaptation. Physical education teachers emphasize safety, a good learning environment, and that physical education should contribute to formation, mastery, and positive attitudes towards activity. They use activities in which the student is a resource in teaching, such as in dance, and ensure inclusive teaching. To provide good learning experiences, teachers make adaptations within all dimensions of multicultural learning. Consistent with previous research, teachers experience challenges related to adaptation in swimming instruction and activities with significant interaction between genders. Teachers emphasize the value of engaging in dialogue with students about challenging activities and adaptations. This also illustrates the need for high intercultural competence among teachers to succeed in such dialogues. In evaluating their practice, teachers face a dilemma between considering cultural differences and making adaptations that conflict with overarching guidelines. The findings also indicate that attitudes and competence in the learning community affect whether teachers succeed in providing good learning experiences for students with multicultural backgrounds. All of these are new issues that may be interesting to study further.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.title«Gode læringserfaringer for flerkulturelle elever i kroppsøving» En kvalitativ studie av kroppsøvingslæreres tilpasning av undervisningspraksis
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record