Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorIversen, Ole
dc.date.accessioned2023-07-15T16:10:41Z
dc.date.available2023-07-15T16:10:41Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:149022672:29867676
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079251
dc.description.abstractSammendrag Hensikten med denne studien er å belyse hva slags erfaringer lærere har ved å delta i et skolebasert kompetansehevingsprosjekt i kroppsøving. Datagrunnlaget for oppgaven har blitt skapt gjennom kvalitative semi-strukturerte gruppe- og individuelle intervjuer, totalt åtte lærere fra fire forskjellige skoler. Felles for disse lærerne er deres deltakelse i «Prosjekt K», som er et skolebasert kompetansehevingsprosjekt i en region på Østlandet i Norge. Dataene som er innhentet er analysert i tråd med en refleksiv tematisk analyse, inspirert av Braun & Clarke (2022). Dette har videre blitt diskutert i lys av det teoretiske rammeverket for oppgaven, som er situert læring, samt erfaring- og refleksjonsbegrepet til Dewey. Mine funn viser at lærerne har ulike erfaringer knyttet til deres deltakelse i et skolebasert kompetansehevingsprosjekt. Mine funn viser at det er flere utfordringer ved å delta i et skolebasert kompetansehevingsprosjekt, blant annet knyttet til tidsbruk, organisering og formidling av prosjektet. Samtidig viser mine funn at det er flere positive sider ved deltakelse i et slik prosjekt. Disse erfaringene er påvirket av tidligere erfaringer lærerne har fra andre lignende kompetansehevingstiltak. I denne studien har jeg undersøkt hvordan lærerne har erfart deres deltakelse i et skolebasert kompetansehevingsprosjekt i kroppsøving. Målet med prosjektet jeg har fulgt, har vært å skape et mer meningsfylt kroppsøvingsfag for elevene. Dette danner derfor et grunnlag for at videre forskning bør undersøke hvordan elevene har opplevd kroppsøvingsfaget i denne perioden, og om de har opplevd noen endring i faget som følge av prosjektet. Nøkkelord: skolebasert kompetansehevingsprosjekt, kroppsøving, lærernes erfaringer, praksisfellesskap.
dc.description.abstractAbstract The purpose of this study is to shed light on what kind of experiences teachers have by participating in a school-based competence enhancement in physical education. The data basis for the thesis has been created and collected through qualitative semi-structured group- and individual interviews, with a total of eight teachers form four different schools who participated. What these teachers have in common is their participation in “Project K”, wich is a school-based competence enhancement project in a region of Eastern Norway. The data has been analyzed in line with a reflexive thematic analysis, inspired by Braun & Clarke (2022). This has further been discussed in the light of the theoretical framework for the assignment, which is situated learning, as well as Dewey´s concept of experience and reflection. My finding show that the teachers have different experiences related to their participation in a school-based competence enhancement project. My findings show that these are several challenges when participating in a school-based competence enhancement project, among other things it is related to the use of time, organization, and communication of the project. At the same time, y finding show that there are several positive aspects to participation in such project, and these are often influenced by previous experiences the teachers have from other competence-enhancing initiatives. In this study, I have investigated how the teachers have experienced their participation in a school-based competence enhancement project in physical education. The aim of the project I have been following has been to create a more meaningful physical education subject for the students. This therefore forms a basis for further research to investigate how the students have experienced the physical education subject during this period, and whether they have experienced any change in the subject because of the project. Keywords: school-based competence enhancement project, physical education, teachers experiences, community of practice.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleKompetanseheving i kroppsøving slik lærere erfarer det – viktig og utfordrende på samme tid
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record