Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorEstensen, Amalie
dc.contributor.authorLarsen, Elisabeth
dc.date.accessioned2023-07-18T16:10:45Z
dc.date.available2023-07-18T16:10:45Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:145664043:33153596
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079800
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunnen for å skrive denne masteroppgaver er et ønske om å undersøke hvordan miljøterapeuter opplever og erfarer å arbeide etter omsorgs- og endringsmodellen. Oppgaven er en kvalitativ studie hvor det er gjennomført strukturert intervju med 8 miljøterapeuter fra 4 ulike barnevernsinstitusjoner. Det er benyttet semistrukturerte intervjuer i undersøkelsen. Spørsmålene ble formulert som åpne spørsmål, slik at informantene selv kunne vektlegge de faktorene som var viktige for dem. Dette for å unngå å påvirke svarene til informantene. Alle informantene har fått de samme spørsmålene og den samme informasjonen. Fordelen med å bruke denne type informasjonsinnhenting er at svarene er sammenlignbare. Vi har benyttet kvalitativ metode, og en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming hvor miljøterapeutenes subjektive opplevelser, erfaringer, følelser og tanker har stått sentralt. I samsvar med det fenomenologiske perspektivet har vi tatt utgangspunkt i miljøterapeutenes innenfra-perspektiv, hvor kunnskapen vår er basert på intervjuobjektenes opplevelser og erfaringer. Oppgaven tar utgangspunkt i omsorgs- og endringsmodellen i barnevernsinstitusjoner, en fagmodell som er en relativt ny modell innenfor det barnevernsfaglige feltet i Norge. Modellen er basert på teori fra dialektisk atferdsterapi og har blitt tilpasset norske forhold innenfor barnevernsinstitusjonsområdet. Andre viktige elementer vi støtter oss til i oppgaven er rettighetsforskriften, institusjonshverdag og tradisjonell miljøterapi. Analysen av datamaterialet, og resultater fra denne viser at miljøterapeutene er opptatt av å tilrettelegge modellen slik at modellen følger ungdommene, da de opplever at ungdommene ikke kan følge modellen slik den er lagt opp i teorien. Miljøterapeutene vektlegger også omfattende dokumentasjonskrav, og viktigheten av at ledelsen innehar en forståelse for jobben med modellen i praksis. Vi har forholdt oss til norsk litteratur innenfor teorifeltet miljøterapi. Når det gjelder teori knyttet til omsorgs- og endringsmodellen har vi støttet oss til både norsk og internasjonal litteratur og forskning. Konklusjon er basert på de funnene vi har gjort og drøfting opp mot eksisterende teori. Vi konkluderer med at det er et spenningsfelt mellom teori og praksis, som kommer til syne på flere områder. Avslutningsvis vil det også foreligge anbefaling for videre forskning, hva vi anser som styrker og svakheter med oppgaven og litt om hva vi håper vår forskning kan bidra til på feltet.
dc.description.abstractAbstract This master's thesis explores how social workers experience working by the Care and Development Model. The thesis has a qualitative approach and qualitative semi-structured interviewes were conducted with 8 sosial workers from 4 child welfare institutions. The questions were asked in an open manner so that the informants themselves could emphasize the factors that were important to them, to aviod influencing the answers of the informants. We have used qualitative methodology, and a hermeneutic phenomenological approach where the social workers' subjective experiences, feelings and thoughts are central. In accordance with the phenomenological perspective, our focus has been on the social workers subjective perspective.. Our knowledge is therefore fully based on their experiences. Our study is based on the Care and Development Model, in Norwegian child welfare institutions, and this model is a relatively new model within the professional field of child welfare in Norway. The model is based on the theoretical framework from Dialectical Behaviour Therapy (DBT) and has been adapted to a Norwegian context within the area of child welfare institutions. The analysis of the data and the findings, show that the social workers focus on adapting the model to the children, as they experience that the children are unable to follow the model according to the model’s theoretical framework. . The social workers also emphasize extensive documentation requirements. The thesis’ conclusion is based on the findings in our data and our discussion drawing on the the theoretical framework presented in this thesis.. We conclude that there is a gap and a tension between theory and practice in several areas when it comes to the Care and Development Model. We also suggest some recommendations for further research, we discuss the strengths and weaknesses of this thesis, and our hopes for this study’s contribution to the field.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleEn empirisk masteroppgave om; Implementering av omsorg- og endringsmodellen: hvordan opplever og erfarer miljøterapeuter å jobbe etter modellen?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record