Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHabarurema, Emma
dc.date.accessioned2023-07-18T16:10:46Z
dc.date.available2023-07-18T16:10:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:145664043:98715152
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079801
dc.description.abstractDet norske barnevernets arbeid med etniske minoritetsfamilier har de siste årene skapt en del debatter, både nasjonalt og internasjonalt, men likevel er det i dag begrenset mengde med forskning og kunnskap om hvordan etniske minoritetsforeldre opplever deres kontakt med barnevernet. Temaet for denne masteroppgaven er et flerkulturelt barnevern, og oppgaven har følgende problemstilling; hvordan kan økt kulturell kompetanse bidra til et bedre samarbeid mellom ansatte i barneverntjenesten og etniske minoritetsforeldre? For å besvare problemstillinger benytter oppgaven seg av litteraturstudie som forskningsmetode, og bygger på gjennomførte studier og forskning på feltet de siste 10 årene. Ved bruk av studiene vil jeg forsøke å vektlegge etniske minoritetsforeldres opplevelse av møtet med det norske barnevernet. Innenfor dette vil jeg forsøker å rette blikket mot noen av utfordringene som oppstår i samarbeidsprosessen mellom ansatte i barneverntjenesten og etniske minoritetsforeldre. Oppgavens teoretiske rammeverk bygger på begrepene kultur, kulturell kompetanse og kultursensitivitet, og gjør oppmerksom på hvordan de utspiller seg i barnevernsarbeid. Resultatene fremhever tre sentrale temaer i forbindelse med hvilke faktorer som virker inn på samarbeidet; 1) behov for økt kulturell kompetanse og kultursensitivitet, 2) avmakt i rollen som foreldre, og 3) mangel på informasjon om barnevernet. Oppgavens drøftingsdel diskuterer resultatene i lys av oppgavens teoretiske rammeverk, og diskuterer hvordan økt kulturell kompetanse kan bidra til bedre samarbeidsrelasjoner mellom partene. Inn under dette diskuterer oppgaven også hvilke påvirkninger foreldres mangel på informasjon om barnevernet, samt deres opplevelse av avmakt har på samarbeidet.
dc.description.abstractThe Norwegian child protection services work with ethnic minority families has in recent years created a number of debates, both nationally and internationally, however, there is currently a limited amount of research and knowledge about how ethnic minority parents experiences their contact with child protection services. The theme for this master’s thesis is a multicultural child welfare, and the has following research question; how can increased cultural competence contribute to better a cooperation between employees in the child protective service and ethnic minority parents? To answer the research question, the thesis uses a literature study, and builds on studies and research done on the field over the last 10 years. Using the studies and research, I will attempt to emphasize ethnic minority parents’ experiences of the meeting with the Norwegian child welfare services. Within this, I will attempt to focus on various dilemmas that arise in the collaborative process between employees withing the child protection service and ethnic minority parents. The thesis theoretical framework is based on the concepts of culture, cultural competence and cultural sensitivity, and draws attention to how they play out in the work of the child welfare services. The results highlight three central themes in connection to which factors that affects the cooperation; 1) the need for increased cultural competence and cultural sensitivity, 2) the weakening of power in the parental role, and 3) lack of information about child protection service. The thesis discussion part discusses the results in light of this papers theoretical framework, and discusses how increased cultural competence can contribute to better cooperative relations between the parties. In this context, the thesis discusses the effect of parents’ lack of information about child welfare, as well as their experience of powerlessness, on the cooperation.  
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleEt flerkulturelt barnevern - samarbeidet mellom barnevern og etniske minoritetsforeldre
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel