Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorWestgaard, Ragnhild
dc.date.accessioned2023-07-18T16:10:56Z
dc.date.available2023-07-18T16:10:56Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136494081:36701256
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079807
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg satt søkelyset på hvordan undervisning i musikkfaget kan bidra til at ungdomsskoleelever får utfolde seg kreativt. Samfunnet vårt har gjennomgått store endringer den siste tiden, og i møte med fremtiden har vi behov for mennesker som kan tenke problemløsninger og arbeide innovativt. Læreplanen LK20 vektlegger kreativitet som et viktig element for elevers læring og danning, men uten å definere hva kreativitet er og hvordan dette gir seg til kjenne og utføres i praksis. Forskningsprosjektet har forsøkt å nærme seg kreativitetsbegrepet ved å presentere teori fra ulike kreativitetsforskere, og videre forsøkt å spore hvilke avgjørende faktorer som ligger til grunn for å fremme kreativitet i klasserommet, og også hemmende faktorer for kreativ utfoldelse. Som metodiske tilnærming har oppgaven tatt utgangspunkt i kvalitative intervjuer og observasjoner av et didaktisk design-basert undervisningsopplegg som foregikk over seks skoletimer. To ulike intervjurunder ble gjennomført med seks ulike bandgrupper fra et 10.klassetrinn. Målet med intervjuene var i første omgang å undersøke hvordan elevene oppfatter kreativitetsbegrepet, for deretter å undersøke hvilke faktorer de erfarte som påvirkere av eget kreativitetsnivå. Observasjonene mine hadde som mål å søke etter disse faktorene fra en undervisende lærers perspektiv. Resultatene i oppgaven er strukturert ut fra forskningsarbeidet til Spencer et al. (2012), hvor de arbeidet frem et vurderingsverktøy for å spore utvikling av unges kreativitet i skolen. Funnene i min oppgave viser generelt til at konstruksjon av læring skjer i individet, men at dette skjer i en sosial konstruksjonistisk samhandling. Her er det mange faktorer som spiller inn på hverandre. For å sikre en undervisning som støtter kreativitet, kan det argumenteres for at det er viktig at lærere er bevisste på disse faktorene.
dc.description.abstractIn this master’s thesis, I have focused on how the teaching in music as a subject might contribute to foster creativity amongst middle school students. Our society has gone through some big changes recently, and as we are facing the future, we need people who can be innovative and problem solvers. The Norwegian curriculum LK20 focuses on how creativity is an important element for student’s learning and formation, without defining what creativity is and how this should be implemented. The research project has aimed to provide a closer definition of the term “creativity” by presenting theory from different researchers on creativity, and further tried to track what factors who can challenge creative unfolding. For the methodical approach, this thesis is based on qualitative interviews and observations of a didactic-based teaching plan which took place over six lessons. Two different rounds of interviews were held, with six different band-groups from a class in the 10th grade. The first conducted round of the interviews aimed to find how the students understand the term “creativity”. Secondly, after the students have finished the teaching plan, understanding what factors the students consider affecting their own level of creativity. The goal of my observations was to look for these factors from a teacher’s point of view. The result in this thesis is structured from the research work by Spencer et al. (2012), where they made an assessment tool to track the development of young people’s creativity in school. My findings show generally that construction of teaching occurs within the individual, but also that it may occur in a social constructionist interaction. There are a lot of factors that influence and effect each other, and to make sure that different teaching plans support creativity, one can argue that it is important that teachers are aware of these factors.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleKan kreativitet planlegges? Undervisning som trigger for kreative prosesser
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record