Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorBogsti, Elisabeth
dc.date.accessioned2023-07-20T16:10:18Z
dc.date.available2023-07-20T16:10:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:145691691:101479372
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080470
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Norge har etterhvert blitt et svært mangfoldig land, med mange ulike språk og kulturer. Årsaken til mangfoldet er svært variert. Noen har kommet hit på grunn av jobb eller skole. Andre har flyktet av ulike årsaker, og noen kommer på grunn av familiegjenforening. Alle foreldre får tilbud om oppfølgning på helsestasjonen. Tilbudet skal tilrettelegges med tanke på kultur og språk, slik at alle får et likeverdig tilbud. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan helsesykepleiere ivaretar innvandrergruppen på helsestasjonen. Oppgaven er et kvalitativt studie, og det ble benyttet individuelle intervjuer av ni helsesykepleiere. De bor spredt i Norges land, med stor variasjon i geografi og befolkningssammensetning. Intervjuene ble gjennomført på telefon. Alle informantene jobbet på helsestasjonen, og hadde en del erfaring fra tidligere. Intervjuene ble transkribert, og analysert med systematisk tekstkondensering som mal. Etter å ha analysert innholdet kom det på plass tre hovedtema. Resultatene fra studien indikerer at helsesykepleiere i konsultasjoner tilpasser og legger til rette for å ivareta innvandrerforeldrene på en god måte. Alle var opptatt av å skape gode relasjoner, og var positive til å tilpasse tjenesten. De drev med utadrettet virksomhet, forsøkte å informere om tjenesten, og legge til rette ut ifra behov. De opplevde likevel at innvandrerforeldre brukte tjenesten på en annen måte enn den innfødte befolkningen. Helsesykepleierne var flinke til å bruke tolk, og hadde gode rutiner i forhold til dette. De erfarte at tolk var helt nødvendig, men de opplevde også en del utfordringer i forhold til tolkebruk. Helsesykepleierne fortalte at innvandrerforeldrene ofte hadde spørsmål om andre temaer, og noen ganger trengte de hjelp som ikke nødvendigvis hørte til helsesykepleierjobben. De forsøkte da å gjøre det lille ekstra, for å ivareta dem best mulig. Helsesykepleierne ønsket mer kompetanse i forhold til kultur og kulturforståelse. Nøkkelord: kvalitativ studie, tolk, helsestasjonen, relasjon
dc.description.abstractAbstract Norway has gradually become a very diverse country with many different languages and cultures. The reasons behind this diversity vary. Some migrants come to Norway because of work or studies. Others are refugees and have fled their home countries for various reasons. Others come to Norway because of family reunification. All parents are offered follow-up at the health center. This service must be facilitated with culture and language in mind, to ensure equal health services for everyone. The purpose of writing this thesis is to investigate and study how public health nurses take care of immigrants at the community health center. The thesis is a qualitative study, and individual interviews of nine public health nurses were conducted and used. They were located spread throughout Norway with great variation in geographic location and population composition. The interviews were conducted using telephone. All informants were working at the health center and had a decent amount of experience. The interviews were transcribed and analyzed using systematic text condensation as a tremplate. After analyzing the data, three main themes were discovered. The results of the study indicate that public health nurses in consultations adapt and facilitate to safeguard immigrant parents in a good way. All were eager to form good relations, and were positive to adapting their service. They engaged in outwards activities, tried to inform about the service and facilitate the service based on the needs. Still they experienced that immigrant parents used the services differently than the native population. The public health nurses were seasoned in the use of an interpreter and had good routines regarding this. They experienced that using an interpreter was strictly necessary, but they also experienced some challenges regarding the use of an interpreter. The public health nurses informed that immigrant parents often had questions on other topics and sometimes needed help that weren’t necessarily the public health nurses’ field of work. They still tried to do some extra work to make sure they were taken care of in the best way possible. The public health nurses wished for more knowledge regarding culture and cultural understanding. Keywords: qualitative study, interpreter, health center, relation  
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHelsesykepleiere tilstreber å gi likeverdige tjenester til innvandrerforeldre
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record