Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorAmundsen, Kim
dc.date.accessioned2023-07-20T16:10:31Z
dc.date.available2023-07-20T16:10:31Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:145666155:64945361
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080474
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Denne studien undersøker hvilke erfaringer pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har med overgang fra tradisjonelle substitusjonslegemidler over til Buvidal. Hensikt: Hensikten er økt innsikt i pasienterfaringer med det nye substitusjonslegemiddelet Buvidal som ble tilbudt i LAR i Norge fra 2019. Med fokus på overgangen mellom legemidlene er hensikt å få frem ulike pasienterfaringer både før og etter stabilisering med Buvidal. Metode: Undersøkelsen er basert på seks individuelle semistrukturerte kvalitative intervjuer av personer med opiatavhengighet som hadde byttet fra tradisjonelle substitusjonslegemidler i LAR over til Buvidal. Det transkriberte datamaterialet er analysert ved bruk av Braun og Clarke sin tematiske tekstanalyse. Funn: Deltakerne i studien hadde felles erfaring med at de opplevde tidligere substitusjonsbehandling som utfordrende og knyttet dette til hyppig henting av medisin, stigma og bivirkninger. Ved overgang til Buvidal beskrev informantene om færre bivirkninger, bedret rusmestring og bedre selvopplevelse. Flere beskrev om distanse til rus og rusmiljø og etablering av meningsfulle aktiviteter, for eksempel jobb eller trening. Informantene hadde lite oppfølging fra LAR men flere informanter trakk frem LAR som et tilgjengelig sikkerhetsnett dersom det var behov for ulik type oppfølging og tiltak. Konklusjon: Felles for alle informanter var beskrivelser av ulike negative erfaringer ved tidligere substitusjonsbehandling i LAR. Ved overgang til Buvidal formidlet informantene en mer positiv opplevelse med legemiddelet og beskrev endringer i retning av mer recoveryorientert rehabilitering. Tidligere retningslinje i LAR har vært førende for behandlingen de siste 12 årene og kan gi et bilde på at recoveryorientert praksis i mindre grad har vært tilstede før. Med ny retningslinje hvor brukerperspektiv trekkes frem ytterligere samt debut av depotmedisin i LAR, som Buvidal, fasiliterer en mer recoveryorientert rehabiliterende praksis i fremtiden.
dc.description.abstractBackground: This study examines what experiences patients in opioid maintenance treatment (OMT) have with the transition from traditional substitution medicine to Buvidal. Purpose: The purpose is increased insight into patient experience with the new substitution drug Buvidal, which was made available in OMT in Norway from 2019. With a focus on the transition between the medicines, the intention is to bring out different patients experiences both before and after stabilization with Buvidal. Method: The investigation is based on six individual semi structured qualitative interviews of people with opioid addiction who had switched from traditional substitution medicine in OMT to Buvidal. The transcribed data material has been analyzed using Braun and Clarke’s thematic text analysis. Findings: The participants in this study shared the experience that they experienced previous substitution treatment as challenging and related this to frequent collection of medicine, stigma and side effects. When switching to Buvidal, the informant has described fewer side effects, improved substance abuse control and better self-experience. Several described distance from drugs and the drug environment and the establishment of meaningful activities, such as work or training. The informants had little follow-up from their OMT, but several informants highlighted OMT as an available safety net if there was a need for different types of follow up measures. Conclusion: Common to all informants were descriptions of various negative experiences with previous treatment in OMT. When switching to Buvidal, the informants conveyed a more positive experience with the medicine and described changes in the direction of more recovery-oriented rehabilitation. Previous guidelines in OMT have been leading the treatment for the past 12 years and can give an image that recovery-oriented practice has been present to a lesser extent before. With new guidelines where user’s perspective is further highlighted and the debut of depot medication in OMT, such as Buvidal, facilitates a future of more recovery-oriented rehabilitation practice.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.title«Som dag og natt» LAR pasienters erfaring med Buvidal som substitusjonsmedikasjon
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record