Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorJune Braa Refseth
dc.date.accessioned2023-08-12T16:10:26Z
dc.date.available2023-08-12T16:10:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:152686597:32314547
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3083663
dc.description.abstractBygg, anlegg og eiendomsnæringen har en nøkkelrolle mot en bærekraftig utvikling grunnet deres påvirkning på miljøet. Denne næringen omtales ofte som 40% næringen, da de globalt står for cirka 40% av utslipp, ressurs-, og energibruk. Næringen henger etter andre når det kommer til innovasjon og utvikling, så hvordan denne næringen kommer opp med nye løsninger, og tar grep som reduserer deres klimapåvirkning er avgjørende. Formålet med denne studien er dermed å se på hvilke faktorer som påvirker næringen mot en innovativ og bærekraftig utvikling, samt hvordan rådgivning fra et ledende rådgivningsselskap kan påvirke og bidra i utviklingen. Forskningsspørsmålet for oppgaven er: ̈Hvilke faktorer påvirker bygg, anlegg og eiendomsbransjen fram mot en innovativ og bærekraftig utvikling, og hvordan kan ekstern rådgivning påvirke denne utviklingen? ̈ Det teoretiske rammeverket er forankret i teorier omkring bærekraftig utvikling, ulike aspekter ved innovasjon og forretningsmodeller. Studien tar utgangspunkt i dybdeintervjuer med fire ledere/direktører fra ulike firma i bygg, anlegg og eiendomsbransjen, og fire ansatte i rådgivningsselskapet COWI. De viktigste funnene som kom fram gjennom forskningen er at det er mange ulike faktorer som påvirker bransjen mot en innovativ og bærekraftig utvikling. For å nevne noen er faktorer som økonomi, behov for samarbeid, risiko, og nye forretningsmodeller sentrale. Videre til hvordan rådgivning fra COWI kan påvirke, kommer strategiske valg, kunnskap og kompetanse, og direkte påvirkning gjennom samarbeid med kunder fram. Studien konkluderer dermed med at det er en rekke faktorer bransjen blir påvirket av, og må ta hensyn til fram mot en innovativ og bærekraftig utvikling. Disse faktorene må jobbes med parallelt, og det er ikke mulig å velge ut en og en faktor, men de må sees helhetlig. Det helt sentrale er at bransjen har et felles ansvar for å sette kursen mot en bærekraftig utvikling, og jobbe mot felles verdiskaping. Rådgivning fra COWI, og deres kompetanse konkluderes også til å kunne bidra ytterligere mot en innovativ og bærekraftig utvikling i næringen.
dc.description.abstractThe construction industry plays a key role towards sustainable development due to their impact on the environment. This industry is often referred to as the 40% industry, as they globally contribute to around 40% of emissions, resource-, and energy use. The industry lags behind others when it comes to innovation and development, so how this industry comes up with new solutions, and takes action that reduces its climate impact is crucial. The purpose of this thesis is therefore to investigate which different factors that affect the industry towards a more innovative and sustainable development, and how consulting from a leading consulting company can contribute and affect this development. The research question for this thesis is: ̈Which factors affect the construction industry towards a more innovative and sustainable development, and how can external consulting affect this development? ̈ The theoretical framework is rooted in theories around sustainable development, various aspects of innovation, and business models. The study is based on in depth interviews with four managers/directors from various companies in construction industry, and four employees in the consulting company COWI. The most important findings that emerged through this research is that there are many different factors that influence the industry towards innovative and sustainable development. To name a few of the findings, finances, the need for collaboration, risk, and new business models are central. Furthermore, related to how consulting from COWI can contribute, strategic choice, knowledge and expertise, and direct influence through collaboration with customers emerge as important. The study concludes that there are several factors that affect the industry, and they must take into consideration when moving to a more innovative and sustainable development. These factors must be seen together, and it is not possible to pick out one factor at a time, because they must be seen holistically. The most important is that the industry has a joint responsibility for setting the course towards sustainable development and working towards joint value creation. Consulting from COWI, and use of their expertise can also contribute further towards an innovative and sustainable development in the industry
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleEn innovativ og bærekraftig utvikling i BAE-næringen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record