Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorEriksson, Emelie
dc.contributor.authorMyrhaug, Johanne
dc.date.accessioned2023-08-12T16:10:29Z
dc.date.available2023-08-12T16:10:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:152686597:36113803
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3083665
dc.description.abstractDenne studiens tema er hvordan et samarbeidsprosjekt kan fremme bærekraftig utvikling og øke innovasjonsgraden i tynne regionale innovasjonssystemer (RIS). Gjennom en casestudie, svarer denne forskningen på hvordan Krafttak for grønn vekst bidrar til bærekraftig utvikling i Gudbrandsdalen. Vår data er hovedsakelig basert på intervjuer av deltakere og prosjektledere involvert i Krafttak, samt supplerende informasjon fra dokumenter og observasjoner av prosjektet. Våre funn viser at Krafttak gjennom en innovasjonssprint, har bidratt til bærekraftig utvikling gjennom å sette bærekraft på agendaen og fasilitere samarbeid blant deltakerne. Samarbeid fremheves som en fremtidig løsning på omstillingsutfordringer i regionen. Disse utfordringene omfatter blant annet manglende kompetanse og ressurser for å prioritere og implementere bærekraft. Videre viser funnene at motivasjonen bak bærekraftsarbeid i Gudbrandsdalen i hovedsak er basert på å innfri forventninger og krav fra interessenter. Basert på funnene konkluderer studien med at prosjekter og aktører som fasiliterer samarbeid og innovasjon kan føre til bærekraftig utvikling i tynne regionale innovasjonssystemer (RIS).
dc.description.abstractThis study revolves around how a collaborative project can promote sustainable development and enhance the level of innovation in thin regional innovation systems (RIS). Through a case study, this research addresses how "Krafttak for grønn vekst" contributes to sustainable development in the Gudbrandsdalen region. Our data primarily relies on interviews conducted with participants and project leaders involved in Krafttak, supplemented by information from documents and project observations. Our findings demonstrate that through an innovation sprint, Krafttak has contributed to sustainable development by putting sustainability on the agenda and facilitating collaboration among participants. Collaboration is emphasized as a future solution to the region's challenges in transitioning. These challenges include limited knowledge and resources to prioritize and implement sustainability initiatives. Furthermore, the findings indicate that the motivation behind sustainability efforts in Gudbrandsdalen is predominantly driven by meeting stakeholder expectations and demands. Based on these findings, the study concludes that projects and actors that facilitate collaboration and innovation can lead to sustainable development in thin regional innovation systems (RIS).
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleBærekraftig utvikling i tynne RIS: en casestudie av Krafttak For Grønn Vekst
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record