Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorGrundt, Johan William
dc.date.accessioned2023-08-15T16:10:22Z
dc.date.available2023-08-15T16:10:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:149022672:29876070
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3084223
dc.description.abstractHensikten med denne kvalitative studien er å søke kunnskap om hvordan Eliteseriedommerne opplever stress og håndterer stress i vanskelige situasjoner. Den praktiske implikasjonen med studien er å rette fokus mot dommerutvikling i form av mental trening og stresshåndtering. Datagrunnlaget har blitt skapt gjennom semi-strukturerte intervjuer med fire fotballdommere i Eliteserien, med utgangspunkt i to kontroversielle situasjoner de selv har vært i sentrum av. Disse dataene er analysert med inspirasjon fra grounded theory. Dataene er deretter presentert dommer for dommer, og situasjon for situasjon. Funnene har blitt diskutert i lys av stressteori og tidligere forskning. Stressteorien belyser hva stress er og hvordan det påvirker fotballdommerne i vanskelige situasjoner. Funnene mine antyder at Eliteseriedommerne blir utsatt for stress i kamp. Graden av stresset påvirkes av deres egen tro på avgjørelsen, tidligere erfaringer og omgivelsene. Dommerne i Eliteserien ønsker å være “the duck”. Selv om de føler seg stresset, ønsker de å utstråle ro og trygghet. Når 20.000 tilskuere roper på straffe og alle retter fokus mot mannen i svart, pendler beina til “the duck” under overflaten, mens over vannet og i spotlighten ser dommeren ut til å være i full kontroll. Når den vanskelige situasjonen inntrer, har dommeren konkrete tanker på arbeidsoppgavene. I etterkant av situasjonen, når dommeren får tid til å tenke, øker stressnivået. Dommerne har ikke muligheten til å stå med fasiten i hånda på banen, og må ta beslutninger på hva de har sett på et tidels sekund. For å håndtere stresset har dommerne utviklet strategier for å prestere best mulig i kampen. Både dommeren selv og dommerteamet har strategier på å håndtere spillere, vanskelige situasjoner, og andre stressrelaterte utfordringer.
dc.description.abstractThe purpose of this qualitative study is to seek knowledge about how Elite referees in Norway experience stress and handle stress in difficult situations. The practical implication of the study is to focus on referee development in terms of mental training and stress management. The data has been created through semi-structured interviews with four football referees in the Eliteserien, based on two controversial situations they themselves have been at the center of. These data have been analyzed with inspiration from grounded theory. The data is then presented referee by referee, and situation by situation. The findings have been discussed considering stress theory and previous research. The stress theory sheds light on what stress is and how it affects football referees in difficult situations. My findings suggest that the Elite referees are exposed to stress in matches. The degree of stress is influenced by their own beliefs about the decision, previous experiences and the environment. The referees in the Eliteserien want to be "the duck". Even if they feel stressed, they want to radiate calm and safety. When 20.000 spectators shout for a penalty and everyone focuses on the man in black, the legs of "the duck" swing under the surface, while above the water and in the spotlight, the referee seems to be in full control. When the difficult situation arises, the referee has concrete thoughts on the work tasks. After the situation, when the referee has time to think, the stress level increases. The referees do not have the opportunity to stand with the facts in their hands on the pitch and have to make decisions based on what they have seen in a tenth of a second. To deal with the stress, the referees have developed strategies to perform as well as possible in the match. Both the referee himself and the refereeing team have strategies for dealing with players, difficult situations and other stress-related challenges.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleFotballdommere som "the duck" - Eliteseriedommeres opplevelse og håndtering av stress i vanskelige situasjoner
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record