Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorJensen, Camilla Marie
dc.contributor.authorBerg, Marie Tansø
dc.date.accessioned2023-10-25T16:10:35Z
dc.date.available2023-10-25T16:10:35Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:144978637:147539987
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3098749
dc.description.abstractCovid-19 bydde på store problemer i den globale økonomien, og da spesielt inn i containerindustiren. Dette kunne man tydelig se gjennom den store økningen i fraktrater fra 2020-2021. Studiet forsker på hvilke variabler som har vært drivkraften i den forbindelse, samt hvordan volum og kapasitet normalt også påvirker prisen. Vi har reist problemstillingen: Hva skapte den store økningen i container fraktratene i 2021, og hva er de viktigste driverne for prisen på containerfrakt? Dette skal vi svare på i kvantitativ studie ved hjelp av disse forskningsspørsmålene: Hvordan responderer pris i markedet under det man kan forvente som normale forutsetninger? Hva har ført til at prisen fikk et historisk hopp over en toårs periode? Hva betyr det for fremtiden nå når prisene akkurat er kommet ned igjen på et «normalnivå»? Data er hentet inn fra CTS (Container Trades Statistics Ltd), som har spesialisert seg på statistikker for volum og prisindeks for det globale containermarkedet. CTS fokuserer på aggregert data, containervolum og prisindeks data per handelsrute, slik det rapporteres av et panel av transportører og havner på månedlig basis. Med denne data som grunnlag er det blitt utført analyser for årsakssammenheng mellom disse variablene, samt oppdeling av tidslinjen for å gruppere tiden med store hendelser som har spilt seg frem på verdensbasis de siste årene. Analysen er delt hvor vi på den ene siden ser på visualisering av de faktiske variablene, og beregninger for å si noe om forholdet mellom variablene. Dette ved å studere korrelasjon og utføre en regresjonsanalyse. Med dette kom vi frem til at det er en sterk korrelasjon med pris for både volum og kapasitet, men at dette ved ekstraordinære hendelser som eksterne faktorer bryter opp disse målingene. Resultatet er som forventet, og vi fikk mye av resultatene som allerede er presentert i tidligere forskning, men vår studie har også vist at kombinasjonen med å se på pris og volum gir berikende innsikt. Vi mener at resultatet som fremhever at containermarkedet ikke er så stabilt som det bør være er viktig å belyse. Dette studie vil bidra til eksisterende litteratur av fraktrater, men vil også gi en forklaring av årsakssammenhengen mellom pris og volum i containermarkedet og hvordan disse har påvirket hverandre i en tid med uroligheter, samtidig som vi vil vise hvilke eksterne faktorer som påvirker både pris og volum i dette markedet. Forskningen er kun utført på månedlige observasjoner, og for videre forskning bør dette utvides til dagligobservasjon, som også kan ses på som sanntid data. Det bør også ta hensyn til faktorer som digitalisering og miljøreguleringer,og hvordan dette påvirker fraktratene. Vi vet nå at disse faktorene vil berøre mange ulike sider av verdikjeden og bør tas høyde for i en slik studie.
dc.description.abstractCovid-19 caused significant problems in the global economy, particularly in the container industry. This was evident through the significant increase in freight rates from 2020-2021. The study examines the variables that have been driving this increase and how volume and capacity normally affect prices. We have raised the research question: What caused the significant increase in container freight rates in 2021, and what are the drivers of container freight prices? We will answer this in a quantitative study using the following research questions: How does the market price respond under what can be expected as normal conditions? What led to the price making a historic leap over a two-year period? What does it mean for the future now that prices have just returned to a "normal level"? Data was collected from CTS (Container Trades Statistics Ltd), which specializes in statistics for volume and price index for the global container market. CTS focuses on aggregated data, container volume, and price index data per trade route, as reported by a panel of carriers and ports on a monthly basis. With this data as a basis, analyses have been carried out for causality between these variables, as well as time breakdown to group periods with significant events that have occurred worldwide in recent years. The analysis is divided, where on one hand we look at visualizing the actual variables and calculations to say something about the relationship between the variables. This is done by studying correlation and performing a regression analysis. With this, we found that there is a strong correlation with price for both volume and capacity, but that extraordinary events, such as external factors, disrupt these measurements. The result is as expected, and we obtained many of the results that have already been presented in previous research, but our study has also shown that the combination of looking at price and volume provides enriching insights. We believe that the result highlighting that the container market is not as stable as it should be is important to illuminate. This study will contribute to existing literature on freight rates, but will also provide an explanation of the causality between price and volume in the container market and how these have affected each other in a time of unrest, while also showing which external factors affect both price and volume in this market. The research was only conducted on monthly observations, and for further research, this should be expanded to daily observations, which can also be viewed as real-time data. It should also take into account factors such as digitization and environmental regulations, and how these affect freight rates. We now know that these factors will affect many different aspects of the value chain and should be taken into account in such a study.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleEn studie av endring og påvirkning på containerfraktrater
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record