Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorRudi, Marius Bakke
dc.contributor.authorRøed, Erik Andreas
dc.date.accessioned2023-10-25T16:10:37Z
dc.date.available2023-10-25T16:10:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:144979010:147456691
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3098751
dc.description.abstractDigitalisering er en utbredt tematikk som diskuteres og forskes på fra mange forskjellige vinklinger. Regnskapsbransjen står midt i en digital endringsprosess, og bransjeorganisasjonen Regnskap Norge påpeker hvor viktig det er å ta i bruk ny teknologi for å levere nye og bedre tjenester fremover. For å måle hvor langt selskapene har kommet i denne prosessen, benyttes digital modenhet som mål. Dette sier noe om status for den digitale transformasjonen på nåværende tidspunkt. Vår studie har utarbeidet en problemstilling som tar for seg hvilke faktorer som påvirker graden av digital modenhet, og gir dypere innsikt i hva som skal til for å håndtere den digitale transformasjonen. Problemstillingen er besvart gjennom en kvantitativ studie. Vi har laget en forskningsmodell med tilhørende ni hypoteser, hvor disse er testet på 487 medlemsbedrifter i Regnskap Norge. I avhandlingen tester vi grad av digital modenhet opp mot valgte hypoteser som søker å bekrefte det teoretiske fundamentet, men som også gir nye funn til forskningen. Hypotesene blir vurdert ut fra en multippel regresjonsanalyse gjennomført i Stata. I modellen finner vi seks signifikante effekter fra variablene antall ansatte (H3), høyere andel statsautoriserte regnskapsførere (H5), om de benytter IT-innkjøp (H6), hvorvidt ledelsen har nok digital kompetanse (H7), utnyttelse av teknologiske muligheter (H8) og at det settes av nok tid og ressurser til teknologiske verktøy (H9). Resterende tre hypoteser om de ansattes teknologiske kompetanse (H1), høyere gjennomsnittsalder (H2) og hvorvidt selskapet har eksterne investorer (H4), viser ikke noen signifikant sammenheng. Digitale modenhetsmodeller har teoretisk og praktisk nytteverdi. Det er i avhandlingen benyttet en teoretisk modenhetsmodell med tilhørende kontroll. Vi konstaterer at det finnes avvik mellom målingene i de ulike modellene, men at disse er minimale. Vi har avdekket konkrete faktorer som ledelsen i regnskapsbransjen kan jobbe med for å håndtere den digitale transformasjonen. Funnene kan også generaliseres til andre nærliggende fagområder og bransjer.
dc.description.abstractDigitalization is a widespread topic that is discussed and researched from different points of view. The accounting industry is in the middle of a digital transformation process, and the industry organization “Regnskap Norge” points out how important it is to adopt new technology in order to deliver new and better services going forward. To measure how far the companies have come in this process, digital maturity is utilized. Measuring the digital maturity will describe the current status of the digital transformation in a company. Our study has defined a research question that addresses which factors influence the degree of digital maturity and provides deeper insight into what is needed to manage the digital transformation. The research question has been answered through a quantitative study. We have created a research model with nine associated hypotheses, where these have been tested on 487 members of “Regnskap Norge”. In the thesis, we test the degree of digital maturity against chosen hypotheses which seek to confirm the theoretical foundation, but also provide new findings for the research. The hypotheses are assessed based on a multiple regression analysis in Stata. In the model, we find six significant effects from the variables number of employees (H3), higher proportion of state authorized accountants (H5), whether they use external IT resources (H6), whether the management has enough digital competence (H7), utilization of technological opportunities (H8) and that enough time and resources are set aside for technological tools (H9). The remaining three hypotheses about the employees' technological competence (H1), higher average age (H2) and whether the company has external investors (H4), do not show any significant relationship. Digital maturity models have theoretical and practical utility. In this thesis, a theoretical maturity model with associated control has been utilized. It is established that there are deviations between the measurements in the various models, but that these are minimal. We have uncovered concrete factors that the management in the accounting industry can work with to manage the digital transformation. The findings can also be generalized to other nearby disciplines and industries.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleDigital modenhet i regnskapsbransjen
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel