Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorBrit Smedsrud
dc.date.accessioned2023-11-14T17:10:20Z
dc.date.available2023-11-14T17:10:20Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:167382897:45257106
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3102566
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI en tid der mangel på utdanning skaper utfordringer både for den enkelte elev og for samfunnet, har man i denne studien sett nærmere på en elevgruppe det ofte vies mindre oppmerksomhet til; elever med psykiske utfordringer som viser innagerende adferd. Når disse elevene dropper ut av skolen skjer det gjerne i det stille, men konsekvensene for deres fremtidige livskvalitet, arbeidsdeltakelse og sosiale deltakelse er store. Viken fylkeskommune opprettet for seks år siden et spesialtilpasset VGS-prosjekt for elever med psykiske utfordringer som av ulike grunner tidligere hadde avbrutt eller hatt utfordringer med å fullføre videregående utdanning. Gjennom semistrukturerte intervjuer av tre ungdommer fra dette prosjektet, har studien avdekket deres erfaringer, behov og refleksjoner rundt tilbudet. Elevene trekker fram utfordringer i tidligere skolegang knyttet til stress, mangel på mestring og følelse av håpløshet. Etter å ha deltatt i VGS-prosjektet har de fått tilbake noe av mestringstroen, men mange år med gjentatte mislykkede forsøk på å fullføre videregående har medført at det å starte på VGS-prosjektet var en stor terskel. Det fremkommer av intervjuene at fleksibiliteten og relasjonen til læreren synes å være viktige faktorer for at elevene lykkes. I intervjuene kommer det også fram at elevene opplever det som lettere å komme i kontakt med lærerne enn tidligere og at de opplever en større forståelse for sine utfordringer. Elevene legger også vekt på det fysiske aspektet på skolen er viktig for dem, med små klasser, egne pulter og en oversiktlig skole. Videre oppleves den sosiale delen av skolen som trygg. De problematiserer imidlertid at det er lite elevdeltakelse i timen, lite diskusjoner og at det gjerne kunne vært mer sosialt opplegg på skolen. Basert på elevenes svar kan det fremstå som at VGS-prosjektet med fordel kunne utfordret elevene noe mer på det sosiale plan for å forberede dem til livet etter videregående. Likevel kommer det fram en rekke historier fra elevene om ting de nå har fått til i livet ved siden av skolen, som de ikke tidligere har mestret. Viktige målsettinger for den enkelte i livet, som å ta førerkort, delta i sosiale sammenkomster, ta buss og trene på treningssenter, er noe av det elevene nevner at de får til nå, takket være VGS-prosjektet. I sin helhet fremgår det at elevene har mange positive erfaringer med VGS-prosjektet. Temaene som går igjen er opplevelsen av mestring, fleksibilitet og det å bli hørt. Denne oppgaven belyser flere erfaringer disse elevene har gjort seg som kan brukes i eksisterende skoleverk, videreutviklingen av VGS-prosjektet og opprettelse av liknende prosjekter i fremtiden.
dc.description.abstractIn a time when the lack of education poses challenges for both individual students and society as a whole, this study focuses on a group of students who often receive less attention: students with mental health challenges displaying introverted behavior. When these students drop out of school, it often happens quietly, but the consequences for their future quality of life, employment, and social participation are significant. Six years ago, Viken County established a tailored upper secondary school (VGS) project for students with mental health challenges who, for various reasons, had previously dropped out or struggled to complete their secondary education. Through semi-structured interviews with three youths from this project, the study has uncovered their experiences, needs, and reflections on the program. The students highlight challenges in their previous schooling related to stress, a lack of mastery, and a sense of hopelessness. After participating in the VGS project, they have regained some of their self-efficacy, but many years of repeated unsuccessful attempts to complete secondary education have made starting the VGS project a significant hurdle. The interviews reveal that flexibility and the relationship with teachers seem to be crucial factors for the students' success. The interviews also indicate that students find it easier to connect with teachers than before and that they perceive a greater understanding of their challenges. The physical aspect of the school, with small classes, individual desks, and an organized environment, is also important to the students. Furthermore, the social aspect of the school is seen as safe. However, the students criticize the lack of student participation in class, limited discussions, and a desire for more social activities at the school. Based on the students' responses, it may appear that the VGS project could challenge the students more on a social level to better prepare them for life after secondary education. Nevertheless, the students share numerous success stories about things they have achieved in their lives outside of school, which they previously struggled with. Important life goals, such as obtaining a driver's license, participating in social gatherings, taking public transportation, and exercising at the gym, are some of the accomplishments the students attribute to the VGS project. In conclusion, the students have many positive experiences with the VGS project. Common themes include a sense of mastery, flexibility, and feeling heard. This paper sheds light on several experiences these students have gained that can be applied to the existing educational system, the further development of the VGS project, and the establishment of similar projects in the future.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHva opplever, erfarer og reflekterer elevene over i det tilrettelagte tilbudet i VGS- prosjektet?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record