Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorNyen-Pedersen, Ingun
dc.date.accessioned2023-11-14T17:10:23Z
dc.date.available2023-11-14T17:10:23Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:167382804:58100873
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3102567
dc.description.abstractSammendrag Dette er et kvalitativt forskningsprosjekt som har hatt som formål å utforske lærernes opplevelse av skoleutviklingens innhold og lærernes egen posisjon i dette arbeidet. Oppgaven har spesielt hatt fokus på hvordan teori og forskning er en del av lærernes kunnskapsressurser i arbeidet med skoleutvikling. Gjennom hele oppgaven har broa vært brukt som en metafor for en bred forståelse av hva skoleutviklingsarbeidet inneholder, sett fra lærernes perspektiv. Prosjektets forskningsmetode har vært basert på kvalitative semistrukturerte forskningsintervju. Lærere som jobber i barneskolen, 1.-7.-trinn, har bidratt med informasjon igjennom intervjuer til prosjektet. Oppgavens problemstilling er belyst ut fra lærernes perspektiv. Som vitenskapsteoretisk ståsted for oppgaven har jeg valgt kritisk realisme. Teorigrunnlaget for oppgaven speiler den vide forståelsen av begrepet skoleutvikling. Teorigrunnlaget berører derfor ulike områder. Jeg har trukket inn teori om kritisk realisme, skoleutvikling, teori, læringsressurser, profesjonelle læringsfellesskap og praksisarkitektur. Hovedfunnene i oppgaven tyder på at det er sterke strukturelle og kulturelle forhold som styrer utviklingsarbeidet i skolen. Lærerens aktørrolle i arbeidet preges av overordnet styring utenfra. Mange av skoleutviklingsinitiativene er politisk styrt, basert på grunnlag av nasjonal og internasjonal kunnskap. Dette medfører at lærere opplever et begrenset handlingsrom lokalt i sine arbeidsprosesser. Begrensinger i lærernes rammebetingelser hindrer ønsket arbeid med skoleutviklingsprosessene. Lærerne opplever at helhetlige prosesser som er tydelig ledet og har godt kvalitet er avgjørende for lærernes skoleutviklingsarbeid. De profesjonelle læringsfellesskapene trekkes frem som en vesentlig faktor for å fremme utviklingsarbeidet. Kunnskapsressurser fra både det teoretiske, men også det erfaringsbaserte området sammen med profesjonell dømmekraft bidrar som viktige ressurser i utviklingsarbeid. Dette er profesjonelle arbeidsprosesser som kan bidra til endringer i praksis.
dc.description.abstractAbstract This is a qualitative research project which has aimed to explore the teachers' experience of the content of school development and the teachers' own position in this work. The assignment has particularly focused on how theory and research are part of the teachers' knowledge resources in the work with school development. Throughout the thesis, the bridge has been used as a metaphor for a broad understanding of what school development work contains, seen from the teachers' perspective. The project's research method has been based on qualitative semi-structured research interviews. Teachers who work in the primary school, grades 1-7, have contributed information through interviews to this project. The task's problem is explained from the teachers' perspective. As a scientific theoretical point of view for the thesis, I have chosen critical realism. The theoretical basis for the thesis reflects the broad understanding of the concept of school development. The theoretical basis brings perspective in various areas. I have brought theory about critical realism, school development, theory, learning resources, professional learning communities and practice architecture for this thesis. The main findings in the thesis indicate that there are strong structural and cultural conditions that govern the development work in the school. The teacher's active role in the work is characterized by overarching management from the outside. Many of the school development initiatives are politically controlled, based on national and international knowledge. This means that teachers experience has a limited room for local action in their work processes. Limitations in the teachers' framework conditions prevent the desired work with the school development processes. The teachers feel that comprehensive processes that are clearly led and are of good quality, are crucial for the teachers' school development work. The professional learning communities are highlighted as an important factor in promoting the development work. Knowledge resources from both the theoretical, but also the experience-based area and together with professional judgment contribute as important resources in development work. These are professional work processes that can contribute to change in practice.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleLærerne på broa - en undersøkelse av lærernes posisjon i arbeidet med skoleutvikling
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record