Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorArafa, Sara
dc.date.accessioned2023-11-18T17:10:33Z
dc.date.available2023-11-18T17:10:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:164204247:31435568
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103361
dc.description.abstractUtgangspunktet for masteroppgaven er å få mer kunnskap om hvordan saksbehandlere i barneverntjenesten erfarer å gjøre barnets beste vurderinger i undersøkelsessaker. Med ønske om å løfte frem saksbehandleres erfaringer og viktige kunnskap, med hensikt om å bygge en “bro” mellom teorien og praksisfeltet (Skærbæk, 2012, s. 131). Oppgavens problemstilling er utarbeidet med formål om å gå i dybden, ved å forske på saksbehandleres erfaringer på å gjøre barnets beste vurderinger. Problemstilling: «Hvordan erfarer saksbehandlere i barneverntjenesten å gjøre barnets beste vurderinger i undersøkelsessaker?» Med tilhørende forskningsspørsmål: 1. Hvordan avveies ulike hensyn når barnets beste vurderinger gjøres? 2. Hvilke utfordringer er det når vurderingene skal skrives i undersøkelsesrapport/vedtak I denne oppgaven har jeg anvendt kvalitativ metode og semistrukturert intervju. Det empiriske datamaterialet består av individuelle intervjuer med 9 informanter som jobber i fem ulike organiserte barneverntjenester, fordelt på tre barnevernsregioner i landet. Informantene er saksbehandlere som arbeider med undersøkelser i barneverntjenesten. Analysen av datamaterialet viser et mangfold på bruk av verktøy og fagressurser på hvordan saksbehandlere gjør barnets beste vurderinger. Funnene og drøftingene er tematisert i personlige, faglige og organisatoriske faktorer. Det er fremkommet flere forhold ved faktorene som påvirker og utfordrer hvordan saksbehandlere erfarer å gjøre barnets beste vurderinger. Saksbehandlere i denne studien har fortalt om ulike erfaringer de har på å gjøre barnets beste vurderinger, samt kommet med ønsker og forslag til hvilke endringer som kan gjøres for å konkretisere hva som er en barnets beste vurdering og hvordan vurderingene kan praktiseres ytterligere. Nøkkelord: barnets beste, vurderinger, undersøkelse i barneverntjenesten, saksbehandleres erfaringer.
dc.description.abstractThe basis for this master’s thesis is to gain more knowledge of how case workers in the child welfare service experience making the child's best assessments in investigation cases. With a desire to highlight case workers experiences and important knowledge, with the intention of building a "bridge" between theory and the field of practice (Skærbæk, 2012, p. 131). The thesis question has been developed with the purpose of going in depth, by researching case workers experiences of making the child's best assessments. This thesis focuses on how case workers in the child welfare service experience making the child's best assessments in investigation cases. To shed light on this topic I explore the following research questions: - How are different considerations weighed when making the child's best judgments? - What challenges arise when writing assessments in the investigation report/decision? In this thesis, I have applied qualitative methods and semi-structured interviews. The empirical data material consists of individual interviews with 9 informants, working in five different organised child welfare regions in Norway. The informants are case workers who work with investigations in the child welfare service. The analysis of the data material shows a diversity in the use of tools and professional resources on how case workers make the child's best assessments. The findings and discussions are addressed in personal, professional and organisational factors. Several factors have emerged that influence and challenge how case workers perceive making the child's best judgments. The case workers in this study have talked about different experiences they have of making the child's best assessments, as well as provided wishes and suggestions for what changes can be made to specify what is a child's best assessment and how the assessments can be practiced further. Keywords: the best interests of the child, assessments, examination in the child welfare service, case officers' experiences.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleBarnets beste vurderinger i barneverntjenestens undersøkelsesarbeid: En kvalitativ studie av hvordan ni saksbehandlere erfarer å gjøre barnets beste vurderinger i undersøkelsessaker.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel