Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorMoalemi, Shaghayegh
dc.date.accessioned2023-11-18T17:10:44Z
dc.date.available2023-11-18T17:10:44Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:167168627:97033692
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103367
dc.description.abstractKlimaendringer er en stor utfordring for planeten vår. Mange selskaper har som mål å bli grønnere på lang sikt, selskaper leter etter bærekraftige måter å redusere klimagassutslippene på, gjennom grønnere produkter eller en grønnere forsyningskjede. Denne artikkelen foreslår et produkt for en bedrift å selge, for målbart å bidra til å redusere klimagassutslipp, nemlig en mikrobiogasskoker, for avfallshåndtering av kugjødsel. Dårlig avfallshåndteringspraksis i Sør-Amerika og dets store landbruksindustri betyr at det er et stort potensial for å redusere klimagassutslipp og et stort potensielt marked for biogasskokere i denne regionen. Det er derfor fokusregionen i denne artikkelen er Sør-Amerika, med et strandhodemarked som er Brasil. Ulike typer biogasskokere er studert og en rørformet biogasskoker fra Sistema.bio er valgt som foreslått produkt. Ulike forretningsverktøy som markedssegmentering, forretningsmodelllerret og PESTLE-analyse har blitt brukt for å identifisere målkunder og deres smerter og gevinster med dette produktet. Til slutt er det gjort prosjektplanutvikling for å skissere hvordan man kan bringe produktet til markedet. Stikkord: Biogass, klimaendringer, klimagassutslipp, grønn forretningsmodell, prosjektetablering, produktutvikling, markedsinngang, verdiforslagsdesign, designtenkning.
dc.description.abstractClimate change is a big challenge for our planet. A lot of companies are aiming to be greener in the long term, companies are looking for sustainable ways to reduce greenhouse gas emissions, through greener products or a greener supply chain. This paper proposes a product for a company to sell, to measurably contribute to reducing greenhouse gas emissions, namely a micro biogas digester, for waste management of cow manure. Poor waste management practices in South America and its large agricultural industry mean there is a large potential for reducing greenhouse gas emissions and a large potential market for biogas digesters in this region. That is why the focus region in this paper is South America, with a beachhead market that is Brazil. Different types of biogas digester have been studied and a tubular biogas digester from Sistema.bio has been selected as the proposed product. Different business tools such as market segmentation, business model canvas and PESTLE analysis have been used to identify target customers and their pains and gains concerning this product. Finally, project plan development has been done to outline how to bring the product to market. Key words: Biogas, climate change, greenhouse gas emission, green business model, project establishment, product development, market entry, value proposition design, design thinking.
dc.languageeng
dc.publisherInland Norway University
dc.titleFighting climate change with biogas
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record