Show simple item record

dc.contributor.advisorSkrefsrud, Thor-André
dc.contributor.advisorPedersen, Jarle
dc.contributor.advisorMyklebust, Randi
dc.contributor.authorMelnikova, Julia
dc.date.accessioned2024-01-04T13:44:57Z
dc.date.available2024-01-04T13:44:57Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbntrykt ISBN: 978-82-8380-465-2
dc.identifier.isbndigital ISBN: 978-82-8380-466-9
dc.identifier.issntrykt ISSN: 2464-4390
dc.identifier.issndigital ISSN: 2464-4404
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3109865
dc.description.abstractNorsk sammendrag: Foreldres involvering i sine ungdommers utdanning i videregående skole oppfattes å være betydningsfull for ungdommenes faglige og sosiale utvikling. Forskning på involvering av migrantforeldre i videregående skolesammenheng er imidlertid begrenset. Denne doktoravhandlingen undersøker hvordan enkelte migrantforeldres involvering anses som akseptabel og rimelig, det vil si legitim, mens noen former ikke får støtte blant lærere og elever. Det overordnede forskningsspørsmålet er Hvordan konstrueres legitim foreldreinvolvering i utdanning i den norske videregående skolens møte med migrantfamilier? De sentrale kontekstuelle faktorene som studien går inn på, inkluderer mangfoldet i erfaringer som familier der foreldre har migrert som voksne, arbeidsmigranter eller flykninger, kan bidra med, alderen da elevene utforsker sin utdanningsfremtid, og utdanningssystemets mål om å fremme demokrati og mangfold. Studien bygger på Pierre Bourdieus begreper felt, doxa, habitus og kapital, og er ei kritisk drøfting av skolesystemets rolle i fordeling av ressurser innen utdanningsfeltet. Basert på dette teoretiske rammeverket utforsker studien migrantfamiliers muligheter til å tilegne seg og aktualisere sin kulturelle og sosiale kapital til støtte for ungdommenes utdanning og valg. Studiens design innebærer en casestudie av tre skoler, inkludert intervjuer med lærere og skoleledere, og analyse av dokumenter og nettsider fra tre skoler med forskjellige sosioøkonomiske profiler. En byskole med en stor andel elever med migrasjonsbakgrunn fungerte som hovedforskningssted, og her består dataene i tillegg av elev- og foreldreintervjuer og observasjon. Sentrale funn viser at foreldreinvolvering som er sett på som legitim, først og fremst skjer i hjemmet, er indirekte og forsiktig. Den aktsomme involveringen er anerkjent gjennom kontaktformene og temaene som ble diskutert når lærere møter foreldre. Analysen viser også at formene for foreldreinvolvering i videregående skole er i utvikling. Dette gir enkeltforeldre, ofte de uten innvandrerbakgrunn, mer innflytelse over barnas utdanning og valg, til tross for verdien som tillegges elevenes autonomi. Studien problematiserer ytterligere dette doksiske synet på selvstendige elever, da det skaper barrierer for rettferdig foreldreinvolvering og kan undergrave verdien av migrantforeldrenes kunnskap og erfaring. English abstract: The involvement of parents in the education of high school students aged 16–19 is known to benefit the students’ academic and social development. However, research on involving migrant parents in high school contexts is limited. This doctoral thesis examines how some migrant parents’ involvement is deemed acceptable and reasonable—that is, legitimate—while some is discouraged. The overreaching research question is thus How is legitimate parental involvement in education constructed in the Norwegian high school’s encounter with migrant families? The significant contextual factors addressed in this study include diverse experiences of families, the age when students explore their educational futures, and the educational system’s goals of promoting democracy and diversity. The study draws on Pierre Bourdieu’s concepts of field, doxa, habitus, and capital to critically consider the school system’s evolving role in redistributing resources in the field of education and investigates the opportunities for migrant families to acquire and leverage cultural and social capital, which affects students’ choices and educational futures. The case study methodology is used at three schools of different socioeconomic profiles and features interviews with teachers and school leaders and analysis of documents and websites. An urban school with a large proportion of students with migrant backgrounds served as the main research site; there, the data also consist of observations and student and parent interviews. Migrant families are defined here as families where both parents have moved to Norway as adults, as refugees or workers. The central findings highlight that parental involvement viewed as legitimate is primarily indirect and cautious. The subtle involvement is recognized through the forms of contact and topics discussed when teachers encountered parents. The analysis also reveals that parental involvement in high school is evolving to offer individual parents, often those without migrant background, more influence over their children’s education and choices, despite the traditional value placed on student autonomy. The study problematizes this doxic view of independent students, as it creates barriers to equitable parental involvement and undermines the value of migrant parents’ knowledge and experience.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesPh.d.-avhandling i profesjonsrettede lærerutdanningsfag;36
dc.subjectimmigrantsen_US
dc.subjectinnvandrereen_US
dc.subjectvideregående skoleen_US
dc.subjectparental involvementen_US
dc.subjectmigrant parentsen_US
dc.subjecthigh school educationen_US
dc.subjectPierre Bourdieuen_US
dc.subjectforeldreinvolveringen_US
dc.subjectmigrantforeldreen_US
dc.titleNorwegian high school encounters migrant families: A case study of parental involvement in three schoolsen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Julia Melnikova (2024)en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber230en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record