Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorRoger Holsether
dc.date.accessioned2024-01-05T17:10:42Z
dc.date.available2024-01-05T17:10:42Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:176791911:50320710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3110225
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Gatelaget er et lavterskeltilbud for mennesker som har eller har hatt en rusavhengighet og eventuelt samtidig psykiske lidelser. Gatelagene organiserer under paraplyorganisasjonen Fotballstiftelsen som ble opprettet på tvers av eliteserieklubbene i 2015. Fotballstiftelsen har som mål å gi deltakere «et bedre liv med flere dager uten rus» ved å gi mennesker med rusrelaterte utfordringer faste rutiner, meningsfull aktivitet og følelse av mestring. Hensikt: I denne masteroppgaven var hensikten å undersøke hvordan regelmessig deltakelse i et gatelag påvirker deltakerens liv. Problemstillingen var som følger: Hvordan opplever mennesker med en rusavhengighet at regelmessig deltakelse i et gatelag påvirker deres liv? Metode: Det ble benyttet kvalitativ metode. Dataen er innhentet ved syv semistrukturerte intervjuer av personer med en rusavhengighet som deltar regelmessig i et gatelag. Det transkriberte datamaterialet ble analysert ved bruk av en forenklet versjon av Braun og Clarke sin tematiske analyse. Resultat: Gjennom analysen kom det frem tre overordnede temaer i datamaterialet: trening skaper rusfrie timer, fra ensomhet og isolasjon til samhold og vennskap, og betydningen av fysisk aktivitet. Konklusjon: Funnene i denne studien viser at gatelag er mer enn bare et tilbud om å spille fotball. Deltakelse ga dem en pause fra bruken av rusmidler, noe som bidro til at alle reduserte sitt bruk av rusmidler, og til at tre av deltakerne hadde blitt helt rusfrie. Gatelaget ble for alle en trygg og inkluderende arena der de møtte mennesker med lignende erfaringer og utfordringer, og de opplevde at samhold og vennskap var noe av det viktigste ved deres deltakelse i gatelaget. Videre kom det frem at alle opplevde positive forandringer ved deres fysiske helse og form, samt en følelse av mestring på grunn av den fysiske aktiviteten de fikk gjennom fotballen. Alle tok bedre valg for seg selv som å redusere forbruk av røyk og rusmidler, og ved å legge vekt på viktigheten av et sunt og variert kosthold.
dc.description.abstractSummar Background: The Norwegian street soccer named gatelaget is a low-threshold service for people who have an substance use disorder and mental illness. Gatelaget is organize under the umbrella organization Fotballstiftelsen, which was established across the Norwegian elite series clubs in 2015. Fotballstiftelsen aims to give the participants “a better life with more days without drugs” by giving people with substance use disorder and mental illness regular routines, meaningful activity and a sense of mastery. Purpose: The purpose in this master`s thesis in mental health care was to explore how participation in gatelaget affects the participant`s life. The thesis-question was as follows: How do people with a substance use disorder experience that regularly participation in gatelaget affects their lives? Method: A qualitative method was used. The data has been obtained through seven semi-structured interviews of people with a substance use disorder who participate regularly in gatelaget. The transcribed data was analyzed using a simplified version of Braun and Clarke's thematic analysis. Results: Through the analysis, three main themes were identified in the data material: exercise creates drug-free hours, from loneliness and isolation to togetherness and friendship, and the importance of physical activity. Conclusion: The findings in this study show that gatelaget are more than just an offer to play football. Participation gave them a break from the use of drugs, which contributed to everyone reducing their use of drugs, and that three of the participants becoming completely drug-free. Gatelaget became a safe and inclusive arena for everyone where they met people with similar experiences and challenges, and they experienced that togetherness and friendship were some of the most important things about their participation in gatelaget. Furthermore, it emerged that everyone experienced positive changes in their physical health and shape, as well as a feeling of mastery due to the physical activity they got through football. Everyone made better choices for themselves such as reducing their use of smoke, alcohol and drugs, and by emphasizing the importance of a healthy and varied diet.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleGatelag, en arena for mer enn fotball
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record