Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorLyseggen, Pia Jeanette
dc.contributor.authorDuenger, Karoline
dc.date.accessioned2024-03-19T17:10:24Z
dc.date.available2024-03-19T17:10:24Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.inn:inspera:193076646:92348409
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3123211
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractNorske myndigheter har i mange år satset på å utvikle foreldrestøttende tiltak som en del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn, unge og deres familier. Det er et mål for offentlige myndigheter at kunnskapsbasert foreldrestøtte er tilgjengelig i alle landets kommuner. I arbeidet har vi vært opptatt av å forstå det historiske bakteppet for den offentlige satsningen på utbyggingen av foreldreveiledningen. Det finnes flere studier som tar utgangspunkt i foreldre som har mottatt foreldreveiledning. Det foreligger få studier om hva barna synes om at deres foreldre mottar foreldreveiledning. Ifølge FNs konvensjon om barns rettigheter artikkel 12, har alle barn rett til å danne seg egne synspunkter og gi uttrykk for disse. Synspunktene skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder. Barns medbestemmelsesrett i Norge er regulert i barneloven §§ 31-33. I vår studie har vi intervjuet åtte ungdommer i alderen tolv til femten år om deres tanker rundt at deres foresatte har gått på foreldreveiledningskurs. Alle har foreldre som har deltatt på et universelt foreldreveiledningskurs i regi av helsestasjonen. Resultatene viser at ungdommene i liten grad har blitt involvert i foreldreveiledningen av sine egne foreldre, men de er positive til at foreldrene går på foreldrekurs. Ungdommer forteller at å være ungdomsforelder er utfordrende. Ungdommene er fornøyde med foreldrene sine slik de er, men de mener samtidig at foreldrene mangler forståelse for hvor ulik ungdomstiden er nå i forhold til når foreldrene var unge. Skjermbruk er her et område ungdommene er opptatt av. Ungdommene beskriver også at mor og far har ulike styrker og svakheter. Et funn er at de unge både ønsker seg mer tid sammen med foreldrene, samtidig som de ønsker tid til å være i fred. De ønsker seg regler og grenser, samtidig som de ønsker å bli hørt og lyttet til av foreldre. Først og fremst har studien gitt informasjon om hvordan fagfolk kan tilrettelegge for å gjennomføre foreldreveiledningskurs i tråd med ungdommens behov.
dc.description.abstractFor many years, the Norwegian authorities have focused on developing parental support measures as part of health-promoting and preventive work for children, adolescents and their families. It is a goal of public authorities that knowledge-based parental support is available in all the country's municipalities. In our study, we have also been concerned with understanding the historical background for the public investment in the development of parental guidance. There are several studies based on parents who have received parental guidance. There are few studies on how children and youth feel about their parents receiving parental guidance. According to Article 12 of the UN Convention on the Rights of the Child, all children have the right to form their own views and express them. These views shall be given weight in accordance with the child's age. Children's right of co-determination in Norway is regulated in sections 31-33 of the Children Act. In our study, we interviewed eight youth aged twelve to fifteen years about their thought with their parents have attended parental guidance courses. All of them have parents who have participated in parental guidance courses organised by the child health centre. The parents themselves have chosen to attend the courses. The results show that the youth have had little involvement in parental guidance from their own parents, but they are positive to the parents attending parenting courses. The youth say that being a teen parent is challenging. The youth are satisfied with their parents as they are, but they also believe that the parents lack understanding of how different adolescence is now compared to when the parents were young. Screen use is an area that youth are interested in here. The youth also describe that their mother and father have different strengths and weaknesses. One finding is that youth both want more time with their parents, while also wanting time to be left alone. They want rules and boundaries, while at the same time they want to be heard and listened to by parents. First and foremost, the study has provided information on how professionals can facilitate the implementation of parental guidance courses in line with the youth's needs.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.title"Ta deg tid til å høre hva jeg tenker om det" Ungdommers stemme om foreldreveiledning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record