• Angst for tannbehandling - tannpleiers rolle 

   Brekke, Therese; Tollan, Magni; Øverland, Stina Margrethe E. (Bachelor thesis, 2012)
   Denne bacheloroppgaven handler om tannpleierens rolle i møte med ungdom med tannbehandlingsangst. Oppgaven er en litteraturstudie, der vi benytter relevant litteratur og forskning som bakgrunn for vår undersøkelse. Vårt ...
  • Bruk av tvang i sykepleien til demente pasienter 

   Gaare, Brit Inger; Sandvik, Camilla (Bachelor thesis, 2012)
   Valg av problemstilling: Temaet ”Bruk av tvang i sykepleie til demente pasienter” omfatter et vidt spekter innen demensomsorgen. Det falt oss naturlig å tenke på hvor viktig kommunikasjon og samhandling som tillitskapende ...
  • Bruk av tvangsmidler ved en akuttpsykiatrisk avdeling 

   Vatne, Erik (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn: I de senere årene har det vært stort fokus på bruk av tvang innen psykiatri i Norge, både offentlig og i fagmiljøer. Å redusere unødvendig bruk av tvang er viktig både i behandlingsmessig og etisk perspektiv. ...
  • De vanskelige samtalene – lærerens kommunikasjon med foreldre til barn med utfordrende atferd 

   Pettersen, Sidsel (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Temaet for oppgaven er samarbeidet mellom skole og hjem, og hvordan lærerens kommunikasjon kan påvirke relasjonen til foreldrene. Problemstillingen blir belyst gjennom teori og intervjuer med foreldre til et barn ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Finli, Janne Elisabeth; Folgerø, Sigrid; Aas, Stine Høiberg (Bachelor thesis, 2013)
   Denne oppgaven tar for seg utfordrende atferd hos personer med demens, og hvordan sykepleiere kan forebygge denne typen atferd gjennom kunnskap, kommunikasjonsmetoder og tillitt. Problemstillingen lyder: Hvordan kan ...
  • Du skal ikke tro, du skal vite 

   Gran, Merete; Skibness, Hanne Kjelstrup (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling med avgrensning: Ut ifra tema har vi valgt problemstillingen: «Hvordan kan sykepleiere gjennom tillitsskapende kommunikasjon bevare autonomien til demente pasienter med problematferd, uten å bruke tvang?» I ...
  • «Du trenger å se det fra en annen vinkel»: En kvalitativ studie av trener-spillerrelasjon på «gatelaget» 

   Solbakken, Christoffer Heier (Master thesis, 2020)
   Bakgrunn: Fotballaktivitet for utsatte grupper har i de senere år fått større og større omtale. I Norge drifter den ideelle organisasjonen Fotballstiftelsen lag over hele landet. Disse blir på folkemunne kalt gatelaget, ...
  • Det er ikke meg, det er sykdommen 

   Wenger, Ida; Wiik-Moen, Ashley Irene (Bachelor thesis, 2013)
   Formålet med oppgaven er å belyse sykepleierens rolle i møte med en Huntington pasient som har et krevende ernæringsproblem. Det er viktig for en sykepleier å ha kunnskaper, både teoretiske og praktiske, i møte med alle ...
  • Et smil kan skjule tusen tårer 

   Gregersen, Rikke Wulff; Smalberget, Liv-Jorunn (Bachelor thesis, 2014)
   I 2011 ble det begått 598 selvmord i Norge, 78 av disse var unge jenter og gutter i alderen 15- 24 år. Dette er et økende antall unge fra året før (Statistisk Sentralbyrå, 2013). Erfaringer fra psykiatripraksis og ...
  • For pasientens beste? 

   Kjelsberg, Hilde R.; Røistad, Merete (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Ut i fra valgt tema, tvang i sykepleien til pasienter med en demens sykdom, har vi kommet fram til denne problemstillingen: Hvordan brukes tvang ovenfor personer med en demens lidelse, og er det farer ...
  • Håp ved livets slutt 

   Sydhagen, Caroline Bogen; Skrede, Hege Haugland (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: Håp ved livets slutt/Hope at the end of life Avdeling: Høgskolen i Hedmark Utdanning: Bachelor i sykepleie Kandidatnummer: 35 og 50 Veileder: Liv Ødbehr Antall ord: Nøkkelord: Kreft, palliativ fase, håp, ...
  • Hva er grunnlaget for tillit sett fra leder og medarbeiders ståsted? 

   Krohg-Brevig, Sandra; Hagebakken, Thuy Luyen (Bachelor thesis, 2017)
   Etter å ha gått 3 år på bacheloren organisasjonsutvikling og ledelse har vi vært gjennom mange spennende fag. Et tema som vi så igjen i mange av fagene var tillit og relasjonen mellom ledere og medarbeider. Vi anser tillit ...
  • Hva preger innholdet i det vi vil omtale som tillitsdoktrinene til en utvalgt gruppe medarbeidere i offentlig forvaltning 

   Wood, Elin; Høyer, Hans Christian (Conference object, 2011)
   Dette paper inneholder første del av en studie som setter fokus på en gruppe offentlige tjenestemenn/kvinner sine handlingsdoktriner med hensyn til tillit. Paperet representerer våre første analytiske refleksjoner og er ...
  • Hvordan beskytte pasienter med demens 

   Kalsveen, Tone; Mostue, Jill Jeanette (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta autonomi når pasienter med demens motsetter seg nødvendig helsehjelp? Avgrensning og presisering: Det ble valgt ut tre temaer for årets bacheloroppgave. Vi valgte temaet: ...
  • Hvordan forebygge bruk av tvang i demensomsorgen 

   Jacobsen, Kari D.; Kvålshagen, Jonas (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Kan sykepleiere forhindre bruk av tvang til personer med demens i forbindelse med personlig hygiene ved bruk av tillitskapende kommunikasjon? Oppgavens avgrensning: Vi har i denne oppgaven valgt å ha ...
  • Hvordan kan god meglerskikk bidra til minsket antall klager på gjennomføringen av eiendomsmegleroppdrag? 

   Vitija, Arbresh (Fordypningsoppgave, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å se på hvordan eiendomsmegler forholder seg til mellommannsrollen og med hovedvekt på hvordan god meglerskikk er med på å opprettholder nøytraliteten hos en eiendomsmegler ved et oppdrag. ...
  • Hvordan kan jeg bli verdig din tillit? 

   Andersen, Marie; Vennerstrand, Emmeli Karolin (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i følgende problemstilling; Hvordan kan man som sykepleier skape et tillitsforhold til pasienter med schizofreni ved arbeid i hjemmesykepleien? Oppgaven omhandler personer med schizofrenilidelser, ...
  • “Hvordan kan vi som sykepleiere forhindre bruk av tvang overfor pasienter med frontallappdemens gjennom bruk av holdningsplan?” 

   Glansén, Alexandra J.; Karlgård, June C. (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Vi er to sykepleiestudenter ved Høyskolen i Hedmark som nå skriver vår avsluttende eksamen. I oppgaven har vi valgt å fokusere på hvordan man forhindre bruken av tvang i demensomsorgen. Det nye kapittelet 4A ...
  • Ikke tving meg! Tvang i demensomsorgen 

   Bjørnbakken, Anette; Olstad, Anne Kari (Bachelor thesis, 2014)
   Statistikk viser at om lag 70.000 personer i Norge er rammet av demens (Folkehelseinstituttet, 2013). Erfaringer fra praksis ga oss en større interesse for eldreomsorg og bruk av tvang, og hvordan sykepleieren kan være med ...
  • Jeg vil ikke leve, men jeg vil ikke dø! 

   Johnsrud, Ida Ovidie; Aamodt, Stine Fostervold (Bachelor thesis, 2013)
   I 2011 ble det begått 598 selvmord i Norge og det viser seg at selvmordstrenden fortsatt er økende (Statistisk sentralbyrå, 2012). Erfaring fra psykiatripraksis har gitt oss en stor interesse for samhandling med selvmordstruede ...