• God regionreform : analyse av hovedalternativer og erfaringer fra Møre og Romsdal fylke 

   Jensen, Bjarne (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: I rapporten analyseres og drøftes bakgrunnen for regionreform i Norge. Konsekvensene av tre hovedalternativer analyseres: Avskaffe folkevalgt regionnivå (avsaffelsesalternativet), slå sammen dagens fylkeskommuner ...
  • Helsereform : utfordringer og løsninger 

   Jensen, Bjarne; Bollingmo, Magnar (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: I denne rapporten er reformen for sykehus og andre spesialisthelsetjenester i 2002 sett i sammenheng med rekken av reformer i disse tjenester etter sykehusloven i 1969. En har også søkt å belyse reformens virkninger ...
  • Helseutgifter i Norge. Ressursforbruket sammenlignet med andre land 

   Jensen, Bjarne (Others, 2012)
   Denne rapporten er en oppfølging av rapporten ”Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer” fra mars 2010. Den dokumenterte bl.a. at Norges høye helseutgifter sammenlignet med andre land er en myte basert på ...
  • Innbyggernes tilfredshet med kommunale tjenester og kommunestørrelse 

   Erichsen, Alexander Berg; Jensen, Bjarne; Narud, Ole Gustav (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Hovedbegrunnelsen for å slå sammen og få større kommuner bør være at det vil øke innbyggernes tilfredshet med kommunale tjenester. I denne artikkelen analyseres forholdet mellom innbyggernes tilfredshet med kommunale ...
  • Kommersialisering av fellesgodene: Virkninger på skatteinntekter, lønn og samfunnsøkonomiske kostnader 

   Jensen, Bjarne; Antonsen, Stein; Erichsen, Alexander Berg; Voldnes, Fanny; Schade, Sidsel M.; Høin, Geir (Skriftserien;2/2018, Research report, 2018)
   Formålet med dette prosjektet er å avklare hvilke virkninger produksjon av fellesgoder har på skatteinntektene i Norge og om virkningene er forskjellig avhengig av om fellesgodene ivare­tas i egenregi, gjennom ...
  • Kommune-Norge – velferd og finansiering 

   Jensen, Bjarne (Book, 2005)
   Innledning: Denne boken tar utgangspunkt i initiativ tatt på Kommunekreditts representantskapskonferanse i 2004. Utredningen er finansiert med bidrag fra Fagforbundet, Kommunekreditt og fra 100 kommuner over hele landet. ...
  • Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid i Sør-Østerdal. Faktagrunnlag for vurdering av kommunestruktur i Sør-Østerdal 

   Erichsen, Alexander Berg; Jensen, Bjarne; Antonsen, Rune (Working paper, 2014)
   Denne rapporten her har hatt som mål å undersøke regional utvikling, tilfredshet ved kommunale tjenester, kommunenes inntektsgrunnlag, omfanget av interkommunalt samarbeid i kommunen, rådmennenes vurdering av interkommunalt ...
  • Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid Indre Østfold 

   Jensen, Bjarne; Narud, Ole Gustav; Erichsen, Alexander Berg; Antonsen, Rune (Oppdragsrapport;5/14, Research report, 2014)
   Rapporten er utarbeidet av Høgskolen i Hedmark på oppdrag fra 5 av kommunene i regionen Indre Østfold. Bakgrunnen for dette oppdraget har vært en diskusjon i regionen om omfanget av interkommunalt samarbeid og kommunes ...
  • Norske kommuner - noen myter og realiteter 

   Jensen, Bjarne; Narud, Ole Gustav (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Debatten om kommuner og kommunestruktur bygger på mange myter. Vi har vist at Norge internasjonalt sett ikke har små kommuner. Målt etter areal har Norge store kommuner, mens vi etter innbyggertall ligger i et mellomsjikt. Vår ...
  • Offentlige velferdsgoder : økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management : Delrapport 1: Økonomistyringssystemer og New Public Management 

   Jensen, Bjarne (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: I rapporten analyseres hva innføring av forretningsbaserte styringsprinsipper i offentlig virksomhet dreier seg om og hvilke drivkrefter som står bak. Dernest drøftes hovedforskjeller mellom offentlig virksomhet ...
  • OPS: Sløsing med offentlige midler i milliardklassen 

   Jensen, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Fra innledning: I denne artikkelen drøftes hva OPS er, virkningene av å bruke OPS i stedet for mer velkjente metoder for gjennomføring av offentlige investeringer, og hvorfor OPS-modellen er blitt brukt. Konklusjonen er ...
  • Regnskap i stat og kommuner: Om dagens regnskaper og et alternativ. 

   Jensen, Bjarne; Monsen, Norvald Nytræ (Høgskolen i Hedmark - Rapport;07/2009, Research report, 2009)
   Norsk: Hovedformålene til statsregnskapet og kommuneregnskapet er å bidra til demokratisk kontroll av offentlige midler (pengeforvaltning) innenfor rammen av politisk vedtatte budsjetter (budsjettkontroll), samt kontrollere ...
  • Samarbeid mellom kommuner og interkommunalt samarbeid 

   Jensen, Bjarne (Journal article, 2014)
   Norske kommuner samarbeider i dag på mange områder for å skape bedre og mer effektive tjenester. For mange kommuner er stordriftsfordelene allerede tatt ut, og de vil derfor ikke ha så mye å hente på en kommunesammenslåing
  • Sammenslåtte kommuner - positivt for regional utvikling? 

   Jensen, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2015-12)
   I denne artikkelen analyseres med utgangspunkt i teori og empiri hvordan sammenslåing av kommuner virker på sysselsetting og befolkningsvekst i kommunene. Hovedkonklusjonen er at veksten i kommunal sysselsetting og befolkning ...
  • Økonomien og virkeligheten : festskrift til Stein Østre 70 år 

   Jensen, Bjarne; Melvær, Magni; Monsen, Norvald Nytræ; Narud, Ole Gustav; Sunde, Sven Inge (Book, 2010)