Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMathiassen, Jan Cato
dc.date.accessioned2013-08-09T12:34:44Z
dc.date.available2013-08-09T12:34:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132260
dc.descriptionMasteroppgave folkehelsevitenskap, 2013no_NO
dc.description.abstractIkke alle opplever kroppsøvingsfaget som positivt, og hensikten med prosjektet «Kroppsøvingsglede» har vært å utforme og gjennomføre en alternativ undervisningsmodell som i større grad enn tidligere har fokus på trivsel og tilfredshet for alle elevene. Således har prosjektet forsøkt å stimulere til fysisk aktivitet gjennom å fokusere på egenverdien og den enkeltes muligheter for gode opplevelser i faget. Behovet og mulighetene for å endre egen undervisningspraksis er forankret i flere sentrale motivasjonsteorier, og ses i lys av gjeldende læreplan og pedagogiske tradisjoner. Med utgangspunkt i teorier om selveffektivitet underbygges behovet for å skape bedre betingelser for de tradisjonelt svakeste elevene. Realistiske forventninger om og lykkes blir knyttet til samsvaret mellom den enkeltes forutsetninger og de premissene som legges til grunn for undervisningen. På bakgrunn av ulike målperspektiver tas det til orde for en mer gjennomgående oppgave- og mestringsorientert tilnærming. Teorier om sammenhengene mellom selvbestemmelse, motivasjonsreguleringer og autonomi synliggjør betydningen av tilhørighet og mulighetene til å endre kriteriene for mestring ved å vektlegge andre forhold i kompetansebegrepet. Det teoretiske grunnlaget for prosjektet innbefatter dessuten en redegjørelse for hvordan elevmedvirkning som strategi, og differensiering som metode, kan anvendes i operasjonaliseringen av de motivasjonsteoretiske perspektivene. Gjennom relevant didaktisk relasjonsteori belyses sentrale forhold i ulike undervisningsfaser og hvordan det er mulig å sørge for en ensartet og helhetlig tilnærming med større involvering og mer elevaktive prosesser. De motivasjonsteoretiske og didaktiske perspektivene ble integrert i sju intervensjonstiltak; aktivitetsvalg, alltid deltakelse, miljøarbeider, digital læringsarena, faglærerteam, ensartet didaktisk forankring og endret vurderingspraksis. Intervensjonen ble gjennomført med alle byggfagklassene på Stange videregående i skoleåret 2012-13, og omfattet totalt 86 elever. Kontrollgruppa bestod av 45 elever fra tilsvarende klasser på Elverum videregående. En spørreundersøkelse før og etter 1.termin hadde til hensikt å kartlegge på hvilke måter den alternative undervisningsmodellen påvirket elevenes opplevelser og holdninger til faget, fysisk aktivitet og helse. Statistiske analyser antyder hvordan og i hvor stor grad intervensjonen har ført til noen endringer, og resultatene tyder på at prosjektet har hatt god effekt på elevenes trivsel og tilfredshet i faget. Det er dessuten observert positive tendenser i utviklingen av indre motivasjon og autonomi, en svak positiv utvikling i aktivitetsvaner og iver for fysisk aktivitet, samt en marginal bedring i helsesituasjonen. Disse endringene synes å fordele seg relativt uavhengig av elevenes forutsetninger og utgangspunkt før prosjektstart. Det virker imidlertid ikke som prosjektet har ført til større oppmøte blant de elevene som tradisjonelt har hatt mye fravær. Nøkkelord: kroppsøving, motivasjon, didaktikkno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfolkehelseno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjecteleverno_NO
dc.subjecttrivselno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectdidaktikkno_NO
dc.subjectselvbestemmelseno_NO
dc.titleKroppsøvingsglede: feltstudie i kroppsøving, motivasjon og didaktikkno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber175no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel