Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEllefsen, Live Weider
dc.date.accessioned2008-09-29T16:59:50Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132290
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2008en
dc.description.abstractNorsk: Spørsmål om mening og meningsfortolkning i musikk tilhører musikkestetikkens og musikkfilosofiens grunnlagsproblemer, og gir gjenklang innenfor musikkvitenskap, musikkpedagogikk og andre musikalske praksiser. I litteraturen på feltet fremstår ofte drøftinger av mening og musikk som høytsvevende og ytterst filosofiske. Samtidig erfarer jeg at problematikken er relevant for mitt daglige, praktiske virke som musiker og pedagog. Dagens musikkdiskurser tilbyr ulike tilnærmingsstrategier som alle innebærer visse antagelser og sannheter i forhold til meningsbegrepet, og vever seg inn i ulike teorier om musikk, menneske og mening. Tradisjonelle musikkvitenskapelige innfallsvinkler utfordres og influeres av teori fra svært mange forskjellige fagområder, og vi får et nettverk av muligheter som kombinerer elementer fra ulike tilganger og stadig stiller nye spørsmål. Mitt prosjekt handler om å utforske det interagerende nettverket av antagelser, posisjoner, strategier for meningsfortolkning og teorier som ulike primært musikkvitenskapelig orienterte artikulasjoner av musikk-menneske-mening kan sies å utgjøre, og å prøve å identifisere, avgrense og søke å forstå aktuelle områder for diskursiv kamp om meningsbegrepet når det knyttes til musikk og musikalsk praksis. Med utgangspunkt i forestillingen om musikk-menneske-mening som et musikkvitenskapelig og musikkdidaktisk interessant problemkompleks, stiller jeg det overordnede spørsmålet hvordan snakker vi om musikk og mening? Det medfører at jeg konstruerer en midlertidig topografi av et landskap som i utgangspunktet er i bevegelse, og jeg forsøker å gjøre det gjennom å installere en diskursorden som er oppmerksom på - og drar nytte av - min egen erfaring med og i visse musikalske tradisjoner: •den tradisjonelle musikkvitenskapens (og konservatorieutdannelsens) musikkhistoriske, hermeneutiske og strukturanalytiske meningsforståelse, •nyere sosiologi- og kulturteori-influerte innfallsvinkler slik jeg har møtt dem i forberedelsene til, og arbeidet med, masteravhandlingen •musikerens/hverdagsmenneskets erfaring med musikk som utøvende praksis. Avhandlingen identifiserer og drøfter fire omdreiningspunkter i meningsforhandlingen som foregår mellom diskursene i diskursordenen: •funksjon, vesen og det estetiske •musikk som objekt/musikk som prosess •autonomi og heteronomi •subjektivitet, identitet og kropp. Disse drøftingene legger grunnlaget for et forsøk på avklarende strukturering av diskursive antagelser om meningsbegrepet, og hvordan de er flette inn i diskurser om musikk-menneske-mening.en
dc.description.abstractEnglish: Questions about the meaning and interpretation of music are part of the basic problems of music aesthetics and music philosophy, but they are not reserved for lofty philosophical and aesthetic discussions only. According to my experience, thinking about and debating these questions is part of musical everyday life. Musical and musicological discourse offers a variety of strategies for interpreting musical meaning, strategies which construct, define and produce ”musical meaning” in certain ways, while excluding other ways of articulating the relations between music, subjectivity and meaning. Traditional musicological views and approaches are challenged and influenced by developments in other fields of work, forming a network of interrelated possibilities. In Music-Meaning-Subjectivity, I am exploring this flexible, interrelated network constituted by criss-crossing discourses, focusing mainly on articulations within the field of musicology. By way of identifying, defining and discussing areas for the discursive regulation and negotiation of musical meaning, I try to gain a deeper understanding of what I have come to understand as important nodal points for temporary stabilization of relations between music, meaning and subjectivity: •function, ”nature” and the aesthetic •the musical object/the musical process •autonomy and heteronomy •subjectivity, identity and the body Summarizing this discussion, the last chapter offers to give an account of some of the many ways that music can be conceptualized as meaningful.
dc.format.extent612375 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectMusikkpedagogikken
dc.subjectMusikkvitenskapen
dc.subjectMusikkfilosofien
dc.subjectMusikkestetikken
dc.subjectAvdeling for lærerutdanning og naturvitenskapen
dc.subjectMIKS
dc.titleMusikk - Menneske - Meningen
dc.title.alternativeMusic, Meaning, Subjectivityen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114en
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music theory: 112en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel