• Bestiller- og utførermodellen: Synspunkter på styrker og svakheter 

      Myhre, Elin; Kolden, Håkon (Master thesis, 2013)
      Denne masteravhandlingen har hatt som formål å undersøke hva som er ulike synspunkter på bestiller- utfører modellen. Det blir i avhandlingen fremsatt en hovedproblemstilling, og av den er det utledet fire delproblemstillinger ...