Tidligere samlingsnavn: Master i offentlig ledelse og styring (Master of public administration) og Master i public administration (MPA) - dybdemaster Inneholder: Master i offentlig ledelse og styring - organisasjon og ledelse, erfaringsbasert master MPABR4901 og Master i offentlig ledelse og styring, dybdemaster MPABL4900

Nye registreringer

 • Digital sikkerhetskultur i kraftsektoren – en studie av kjennetegn ved den digitale sikkerhetskulturen i kraftsektoren 

  Leiv Andreas Krohn og Stian Singsaas (Master thesis, 2023)
  Sammendrag Vårt moderne samfunn preges av i stor grad av digitalisering. Digitalisering handler enkelt sagt om å bruke teknologi til å forbedre og fornye våre virksomheter i samfunnet, samtidig som man ivaretar god ...
 • Digital sikkerhet i sivil sektor: Hovedtendenser og utfordringer 

  Billington, Ole Eskild; Kråkemo, Jostein Thunæs; Engum, Eirik Strømmen (Master thesis, 2023)
  Norge digitaliseres stadig mer, og er i dag et av verdens mest digitaliserte land. De aller fleste arbeidstakere i Norge må utføre deler av eller hele sin jobb ved hjelp av digitale systemer. Den stadig økende digitaliseringen ...
 • Et forsvar i endring 

  Dahl, Thomas; Meling, Eldar (Master thesis, 2023)
  Vi har i oppgaven sett på endringene implementert i ny ordning for militært tilsatte (OMT). Formålet har vært å forsøke å avklare om det har skjedd endringer i Forsvaret som High Reliability Organization. I tillegg har vi ...
 • Kommunalt beredskapsarbeid; plan eller prosess, læring eller lov? 

  Sondre Zakariassen; Ann Helen Kilde Kjørvik; Fredrik Kolstø (Master thesis, 2023)
  I denne masteroppgaven har vi gjennomført en fortolkende case-studie mellom tre kommuner for å svare ut problemsstillingen: Hva kjennetegner utfordringene ved kommunalt helhetlig og systematisk beredskapsarbeid, og hvordan ...
 • Politisk styring av Norsk politi - konsekvenser og inkonsekvenser? 

  Presterudstuen, Jørn; Welhaven, Johan Martin (Master thesis, 2023)
  Målet med studien har vært å finne en forklaring på hvorfor styringen av politiet preges av en detaljstyring som er innrettet mot et kortsiktig styringsperspektiv hvor det i stor grad styres på innsatsfaktorer og aktivitetskrav. ...
 • Motivasjon for ledelse 

  Hamsaas, Line; Lynggaard, Karoline Gjelsvik; Nerland, Emily (Master thesis, 2023)
  Store deler av forskningen på motivasjon og ledelse konsentrerer seg om hva lederen kan gjøre for å motivere ansatte, mens det har vært lite forskning på motivasjon for å lede. Det er like viktig, om ikke enda viktigere, ...
 • Lærer politiet av kriser? 

  Næsje, Alf Halvar; Landrø, Kari; Berg, Lillian Tangen (Master thesis, 2023)
  Målsetningen med denne undersøkelsen er å se nærmere på problemstillingen: Hvordan jobber politiet med organisatorisk læring etter en krise? For å besvare problemstillingen har vi utformet fire forskningsspørsmål med ...
 • Samarbeidet mellom administrativt og vitenskapelig ansatte ved universitet og høyskoler 

  Bekkedal, Knut; Bjarkø, Elisabeth; Lüttichau, Beatrice (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven undersøker samarbeidet mellom administrativt og vitenskapelig ansatte ved universitets- og høyskolesektoren i Norge. Vi har gjennomført en deskriptiv, kvantitativ tverrsnittsundersøkelse som forsøker å ...
 • En narrativ litteraturstudie i beslutningstaking ved politiets operasjonssentral. 

  Berg, Thomas; Solberg, Petter (Master thesis, 2023)
  Tittel: En narrativ litteraturstudie i beslutningstaking ved politiets operasjonssentral. Problemstilling: Hvordan påvirker beslutningsteorier og organisasjonsmessige faktorer, politioperatørens meldingsmottak ved politiets ...
 • Polititjenestepersoners tilfredshet med politiets mediehåndtering av offentlig kritikk 

  Skaiå, Eivind (Master thesis, 2023)
  Denne studien er gjennomført som en avsluttende masteroppgave ved Høgskolen Innlandet. Studien tar for seg i hvilken grad polititjenestepersoner er tilfredse med politiets mediehåndtering av offentlig kritikk. Metoden som ...
 • Norsk forsyningssikkerhet- og kraftberedskap 

  Eivind Holten (Master thesis, 2023)
  Sammendrag Formålet med denne oppgaven har vært å evaluere kvaliteten til norsk forsyningssikkerhet- og kraftberedskap. Det norske kraftsystemet er en svært viktig og kompleks infrastruktur bestående av mange mennesker, ...
 • Implikasjoner av hjemmekontor og work-life-balance i Innlandet 

  Lilleby, Kari; Madsen, Ane; Johansen, Marius Stråbø (Master thesis, 2023)
  Hensikten med studien vår er å belyse bruk av hjemmekontor i Innlandet og hvordan dette påvirker work-life-balance for de ansatte. Bruk av hjemmekontor har økt kraftig som følge av covid-19 pandemien. Vår studie undersøker ...
 • Tilrettelegging for gravide arbeidstakere i ambulansetjenesten 

  Persson-Koppang, Sunniva M. O.; Stigar, Kine Alexandra C.; Aarsand, Eva (Master thesis, 2023)
  Kjønnsfordelingen i ambulansetjenesten er i endring. Andelen kvinner i fertil alder øker, noe som sannsynligvis medfører en økende andel gravide arbeidstakere i ambulansetjenesten. På generelt grunnlag står gravide for en ...
 • Tilrettelegging for gravide arbeidstakere i ambulansetjenesten 

  Persson-Koppang, Sunniva Malene; Stigar, Kine Alexandra Caspari; Aarsand, Eva (Master thesis, 2023)
  Kjønnsfordelingen i ambulansetjenesten er i endring. Andelen kvinner i fertil alder øker, noe som sannsynligvis medfører en økende andel gravide arbeidstakere i ambulansetjenesten. På generelt grunnlag står gravide for en ...
 • Effekter ved bruk av kategoristyring i offentlige anskaffelser. 

  Rydningen, Yvonne (Master thesis, 2023)
  Tiden har ikke stått stille, og virksomheter har kastet seg på̊ bølgen og innført kategoristyring av sine innkjøp i forbindelse med omorganisering og sentralisering. Formålet med denne masteravhandlingen er å se på mulige ...
 • Integrasjon av ukrainske flyktninger - forstått gjennom teori om sosial kapital 

  Eivind Øyen Tronsli; Iryna Odarenko (Master thesis, 2023)
  Krigen i Ukraina som brøt ut i fjor vinter har ført til at mange ukrainere har måtte forlate sine hjem og flykte til utlandet. Flere tusen av ukrainske flyktninger har kommet til Norge, og det forventes tusentalls av ...
 • ABE-reformen i to offentlige organisasjoner – en studie av implementeringsaktiviteter og erfarte effekter 

  Siggerud, Annja; Larsen, Anne (Master thesis, 2023)
  ABE-reformen kuttet 0,5-0,8 % av bevilgningen til statlige organisasjoner fra 2015 til 2022. Hensikten med reformen var å effektivisere og avbyråkratisere statlige organisasjoner. Forutsigbare årlige kutt skulle gi ...
 • Skoleeiers betydning for skoleleders profesjonsutøvelse: Et spørsmål om å balansere hva samarbeid er og hvordan samarbeid utøves? 

  Flesvig, Sindre Langedahl; Pettersen, Jon Egil (Master thesis, 2023)
  Tradisjonelt har skoleteori og skoleforskning pekt på at lærerens individuelle  undervisningspraksis og relasjon til elevene har hatt stor påvirkning på elevenes  læringsprogresjon og utvikling. Nyere teori og forskning ...
 • Skoleeiers betydning for skoleleders profesjonsutøvelse: Et spørsmål om å balansere hva samarbeid er og hvordan samarbeid utøves? 

  Flesvig, Sindre Langedahl; Pettersen, Jon Egil (Master thesis, 2023)
  Tradisjonelt har skoleteori og skoleforskning pekt på at lærerens individuelle undervisningspraksis og relasjon til elevene har hatt stor påvirkning på elevenes læringsprogresjon og utvikling. Nyere teori og forskning ...
 • Implikasjoner av hjemmekontor og work-life-balance i Innlandet 

  Lilleby, Kari; Madsen, Ane; Johansen, Marius Stråbø (Master thesis, 2023)
  Hensikten med studien vår er å belyse bruk av hjemmekontor i Innlandet og hvordan dette påvirker work-life-balance for de ansatte. Bruk av hjemmekontor har økt kraftig som følge av covid-19 pandemien. Vår studie undersøker ...

Vis flere