Tidligere samlingsnavn: Master i offentlig ledelse og styring (Master of public administration) og Master i public administration (MPA) - dybdemaster Inneholder: Master i offentlig ledelse og styring - organisasjon og ledelse, erfaringsbasert master MPABR4901 og Master i offentlig ledelse og styring, dybdemaster MPABL4900

Recent Submissions

 • Globale mål i lokal planlegging 

  Henden, Aina Øyen; Sande, Annette Velde (Master thesis, 2024)
  Innledning og teoretisk bakgrunn: Vår masteroppgave i «Offentlig ledelse og styring» (MPA) fokuserer på implementeringen av FNs bærekraftsmål i to norske kommuner. Faget «Samfunnsplanlegging og bærekraft» inspirerte oss ...
 • Globale mål i lokal planlegging 

  Henden, Aina Øyen; Sande, Annette Velde (Master thesis, 2024)
  Sammendrag Innledning og teoretisk bakgrunn: Vår masteroppgave i «Offentlig ledelse og styring» (MPA) fokuserer på implementeringen av FNs bærekraftsmål i to norske kommuner. Faget «Samfunnsplanlegging og bærekraft» ...
 • Hvordan kan arbeidsgiver bidra til økt jobbnærvær? 

  Bergsødegård, Susanne Skarvang (Master thesis, 2024)
  Temaet for denne mastergradsoppgaven er jobbnærvær. Jeg har gjort undersøkelser i en kommune på Østlandet som begynte sitt arbeid med nærvær med «IA-ledelse 2.0», et prosjekt som var initiert av KS og NAV. Etter å ha ...
 • Mangfoldsrekruttering i Kulturetaten -en casestudie 

  Heide, Jens (Master thesis, 2024)
  Sammendrag Denne casestudien tar for seg lederes forståelse av mangfoldsrekruttering i Kulturetaten, Oslo kommune. Dette er et strategisk viktig fokus for offentlig sektor for å sikre representativitet, unngå diskriminering ...
 • Ledelse under press: effekten av diskusjonsbaserte øvelser på operasjonell ytelse i krisesituasjoner. 

  Bjørnbakken, Anne; Rojas, Daniel Sagredo (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaven utforsket potensialet til diskusjonsbaserte øvelser på operasjonelt og øverste taktisk nivå for å påvirke den operative ytelsen i krisesituasjoner innenfor et spesifikt politidistrikt. Gjennom bruk av ...
 • Tilbakemeldinger i Hæren. En kvalitativ studie av lederes perspektiver og opplevelser. 

  Nyberg, Berit Granbakken; Ulsom, Vegar Leifseth (Master thesis, 2024)
  Vi ønsker med dette masterprosjektet å rette et blikk mot hvordan tilbakemeldingspraksisen i Hæren erfares og oppleves av ledere som gir og mottar tilbakemeldinger. Herunder hvordan tilbakemeldingspraksisen påvirker deres ...
 • Politiske skandaler og tillit i offentlig sektor 

  Østby, Martin; Andersen, Frode Jellestad (Master thesis, 2024)
  Studien har tatt for seg seks offentlig ansatte offentlige lederes oppfatning av egen tillit til politikere, og videre hvordan denne påvirkes av politiske skandaler. Studien tyder på at våre informanters tillit til både ...
 • Når politisk debatt blir til trusler og hets: Hva forklarer den rapporterte økningen? 

  Dahlheim, Tuva; Dyb, Kjersti Malo; Aune, Henning (Master thesis, 2024)
  Det er gjennomført flere undersøkelser med norske politikere de siste årene som kartlegger deres opplevelse av trusler og hets, hvor det er rapportert en økning i tilfeller av trusler og hets mot politikere i Norge. Et ...
 • Overganger mellom barnehage og skole i Oslo. 

  Corneliussen, Nina (Master thesis, 2024)
  Det er gjennom flere år tatt grep fra statlige og kommune myndigheter for å fremme tidlig innsats, inkludering og et godt tilpasset pedagogisk tilbud. Et tydelig grep er plikten til samarbeid om overgangen mellom barnehager ...
 • En casestudie av beslutningen om å etablere felles norsk-svensk politistasjon på Magnormoen 

  Fjeldseth, Trude; Espe, Bjarte (Master thesis, 2024)
  Politiet er en samfunnsinstitusjon som det er høy oppmerksomhet knyttet til, enten man snakker om politiets oppgaveløsning eller hvordan samfunnet velger å organisere og fordele ressurser til politiet. Nærpolitireformen ...
 • Samskaping i politiet - hva er de viktigste barrierene for involvering av innbyggerne? 

  Krogstad, Terje; Breistøl, Marit (Master thesis, 2024)
  Politiet står overfor stadig mer komplekse oppgaver, blant annet knyttet til internasjonale trender, kriminelle nettverk og teknologisk utvikling. Sammenholdt med kapasitetsutfordringer og en krevende økonomi, må politiet ...
 • Samarbeid og effektivisering for bedre tjenester: en kritisk diskursanalyse av makt og ideologi i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor i Norge 

  Sundseth, Inger Beate Måren (Master thesis, 2024)
  Masteroppgaven «Samarbeid og effektivisering for bedre tjenester: en kritisk diskursanalyse av makt og ideologi i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor i Norge» utforsker hvordan den norske staten styrer ...
 • Linjeledelse mellom strategi og praksis 

  Barvik, Liss Hansen; Hognestad, Henrik (Master thesis, 2024)
  Sammendrag Denne oppgaven ser på 10-FAKTOR som valgt HR strategi for å understøtte organisatorisk utvikling, og leders rolle i implementering av denne strategien. 10-FAKTOR er en medarbeiderundersøkelse, som gjennom ...
 • Hvordan opplever nyutdannede lærere i videregående skole å få den veiledningen og støtten de har behov for? 

  Helle Camilla Nygaard (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaven handler om hvordan nyutdannede lærere i videregående skole opplever å få den veiledningen og støtten de har behov for. Problemstillingen som danner grunnlag for denne oppgaven er: Hvordan opplever ...
 • «Tillit – teori vs. praksis hos politiledere» 

  Christian Aarø Næss; Halvard Svanes; Jørgen Holm-Larsen (Master thesis, 2024)
  I møtet mellom teori og praksis i arbeidet med tillitsskapende ledelse innen politiet, åpner det seg et komplekst landskap av utfordringer og muligheter, spesielt når det kommer til relasjonen mellom ledere og medarbeidere. ...
 • De fem store i skolers beredskapstrening 

  Blom-Hagen, Ann-Cecilie (Master thesis, 2024)
  Målet med denne oppgaven er å undersøke hvor godt forberedt ledergrupper i skolen opplever at de er, for å møte en eventuell alvorlig hendelse i skolens miljø. Min egen opplevelse var at trening og forberedelse på alvorlige ...
 • Fleksibilitet og kvalitetssikring - en kvalitativ studie av hensikten med team i offentlige organisasjoner 

  Asgedom, Asgedet; Nybø, Tone; Nørstebø, Emil (Master thesis, 2024)
  Denne masteroppgaven i offentlig styring og ledelse er en kvalitativ studie av hensikten med teamorganisering i offentlige organisasjoner gjennom førstelinjelederes perspektiver. Gjennom dybdeintervjuer med førstelinjeledere ...
 • Samskaping i politiet - hva er de viktigste barrierene for involvering av innbyggerne? 

  Breistøl, Marit; Krogstad, Terje (Master thesis, 2024)
  Politiet står overfor stadig mer komplekse oppgaver, blant annet knyttet til internasjonale trender, kriminelle nettverk og teknologisk utvikling. Sammenholdt med kapasitetsutfordringer og en krevende økonomi, må politiet ...
 • Fra militær uniform til dress: Suksessfaktorer i overgangen til sivil ledelse 

  Tom Karsten Wilhelmsen; Andrea Strømmen Engum (Master thesis, 2024)
  Oppgaven setter søkelys på hva tidligere militære ledere mener er viktig ved overgangen til en sivil lederjobb. Vi undersøker hvorvidt tidligere militære ledere har erfart at det er nødvendig å tilpasse lederstilen sin ...
 • Fra militær uniform til dress: Suksessfaktorer i overgangen til sivil ledelse 

  Engum, Andrea Strømmen; Wilhelmsen, Tom Karsten (Master thesis, 2024)
  Oppgaven setter søkelys på hva tidligere militære ledere mener er viktig ved overgangen til en sivil lederjobb. Vi undersøker hvorvidt tidligere militære ledere har erfart at det er nødvendig å tilpasse lederstilen sin til ...

View more