Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohansson, Christina
dc.contributor.authorStjernström, Eva
dc.contributor.authorThörnqvist, Margaretha
dc.date.accessioned2010-06-25T10:51:07Z
dc.date.available2010-06-25T10:51:07Z
dc.date.issued2008-01-25T10:51:07Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132388
dc.descriptionMasteroppgaven ble presentert 25. januar 2008en_US
dc.description.abstractSvensk : Vi har inspirerats av en föreläsning av Jennifer Gibson från University of Toronto. I denna presenterades hur man förankrat beslut kring prioriteringar hos medborgarna, och hur man därigenom undvikit kraftiga negativa reaktioner. Det etiska ramverket byggde på den deliberativa demokratiteorin. Erfarenheterna av processen visade att det fanns möjlighet att få acceptans och legitimitet bland medbor-garna för svåra prioriteringar, så kallade wicked-issues. Syftet med uppsatsen var att ta reda på om och hur deliberativa metoder är ett sätt att hantera wicked-issues. Den övergripande frågeställningen är: Vilka kännetecken bör en medborgardialog ha för att vara framgångsrik? För att få svar på frågeställningarna undersöktes följande fall som vi valt ut som star cases: Barcelona, Lewisham, Toronto, Norrbottens läns landsting och Landstinget i Östergötland. Vi beskriver även andra praktiska exempel som får utgöra ytterligare erfarenhetsbas i studien. I arbetet med att identifiera viktiga framgångsfaktorer har vi använt oss av fem forskare inom deliberativ demokratiteori; Habermas, Räftegård, Fishkin, Dryzek och Dahl. Med utgångspunkt i deras teorier har vi tagit fram en analysmodell som innehåller fyra huvudområden; kontext, arrangemang, dialog och effektivitet. Dessa fyra områden innehåller i sin tur ett antal egenskaper. Analysmodellen har använts i en jämförande analys av de valda casen. Vårt resultat visar att nödvändiga kännetecken för att medborgardialogen ska vara framgångsrik är: • Syftet är att samla synpunkter och att diskutera. • Wicked-issues finns i kontexten. • Besluten fattas i ordinarie beslutsinstans • Medborgardialogen genomförs som öppna offentliga möten, dialoger till riktade grupper och dialog via informationsteknologi • Öppet för alla och till berörda av frågeställningen • Tidigt genomförd i processen • Systematiken är delvis utvecklad • Underlag för beslut om prioriteringar • Dialogen är öppen, jämlik, ansvarig och dialogisk • Dialogen är delvis kunskaps- och erfarenhetsbaserad Inte nödvändiga kännetecken är: • Lagstiftning • Parallell intern dialog i organisationenen_US
dc.description.abstractEnglish : This study has been inspired by a lecture given by Jennifer Gibson from University of Toronto. She described how the health care providers had been able to avoid black headlines by public engagement in priority setting. They had used an ethical framework based on the theory of deliberative democracy. Experiences from Toronto gave us a hint of a way to achieve acceptance and legitimacy even for tough decisions concerning priority setting and other wicked-issues. The aim of the study is to find out if and how deliberative methods are a way to deal with wicked-issues. Our main purpose is to point out the qualities of a successful deliberation. In order to get the answer to our scientific questions we examined star cases from Barcelona, Lewisham, Toronto, the County Council of Norrbotten and the County Council of Östergötland. The study also includes ex-periences from public consultations elsewhere. We have studied theories of the scientists Habermas, Räftegård, Fishkin, Dryzek and Dahl in order to identify the key elements of the theory of deliberative democracy. We have chosen four main compo-nents from these theories and put them together in a model that describes the process of public consul-tations. This model has been used to analyze and compare the cases. The four components for delibera-tion are context, arrangements, dialogue and effectiveness. Our results show that necessary variables to make a successful dialogue are: • The purpose is to listen and discuss. • Wicked-issues is a component in the context. • Decisions are taken in ordinary forums • Citizen consultation through open public meetings, dialogues with stakeholders and using information technology • Open for everybody and for those who are concerned by the issues • Early in the process • Partly developed systemathic structure • Decisions of priority settings • An open, equal, responsible dialogue • The dialogue is partly evidencebased Not necessary variables are: • Legislation A parallel dialogue within the organisationen_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectmedborgerdialogen_US
dc.subjectprioriteringsprosesseren_US
dc.titleMedborgardialog : Att organisera medborgardeltagande i prioriteringsprocessenen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel