Show simple item record

dc.contributor.authorHovland, Steinar
dc.date.accessioned2011-05-18T08:01:23Z
dc.date.available2011-05-18T08:01:23Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132394
dc.descriptionMasteroppgave våren 2011, 90 poeng.en_US
dc.description.abstractNorsk: Mange offentlige virksomheter i Norge er som følge av samfunnsutviklingen involvert i internasjonalt arbeid eller internasjonale aktiviteter av ulike slag. Denne masteravhandlingen har en problemstilling omkring hva som setter slikt internasjonalt arbeid i gang, eller hva som motiverer disse offentlige virksomhetene til å engasjere seg. Forskningen har gått ut på å prøve å finne noen spor i arkivene og administrasjonene etter hvordan og hvorfor det internasjonale arbeidet begynte. Forskningsspørsmålene er formulert slik at jeg ville forsøke å finne ut hvilke ytre påvirkninger og indre drivkrefter i de undersøkte organisasjonene som hadde satt i gang det internasjonale arbeidet. I tillegg har jeg sett etter om det er forskjeller i hva som vektlegges i de undersøkte virksomhetene. Forskningsarbeidet gjorde jeg ved å søke gjennom offentlige virksomheters arkiver etter forutbestemte søkeord. Målet med dette var å finne opprinnelsen eller starten på det internasjonale arbeidet. Forskningsmetoden for dette arbeidet kan kalles en desk study eller dokumentundersøkelse. Resultatet av undersøkelse av arkivene i Oppland fylkeskommune og Fylkesarkivet i Oppland, arkivet i Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune er det kan finnes tusenvis av dokumenter om ulike sider ved internasjonalt arbeid. Men få eller ingen av disse dokumentene kan si særlig mye om når arbeidet startet eller hvorfor det startet. Forskningsarbeidet fortsatte så med såkalte member checks eller oppfølgings-intervjuer med administrative ledere i de samme organisasjonene. Målet med disse intervjuene var å sjekke om inntrykket fra arkivundersøkelsene stemte: at det finnes få spor av opprinnelsen, begrunnelsen eller starten på det internasjonale arbeidet. Intervjuene ga litt mer innsikt i prosessene og saksgangen, men ingen egentlige svar. Ett intervju med en tidligere fylkesordfører ga klart flere svar på hvordan det internasjonale engasjementet og arbeidet begynte. Og dette intervjuet bekreftet at slike opplysninger ikke finnes i dokumenter, rapporter eller arkiver. Arkivundersøkelsene og intervjuene med de administrative lederne ga få svar på hva som hadde motivert de undersøkte organisasjonene til å engasjere seg i internasjonalt arbeid. Intervjuet med den tidligere fylkesordføreren ga derimot mye mer innsikt i hvordan og hvorfor og hvordan det startet. Og det bekreftet også min hypotese om at det ofte er engasjerte enkeltpersoner eller mindre miljøer som setter prosesser og arbeid i gang. Det begynner gjerne i liten skala og i uformelle former, og vokser seg gradvis sterkere. Jeg har fått eksempler på at flere mindre og folkelige initiativ har blitt til formelle vedtak og formelle planer for de undersøkte organisasjonene. Det historiske perspektivet for de undersøkte organisasjonene er noe ulikt, siden fylkeskommunene først ble etablert i 1975. Kommunene i Norge har jo en mye eldre historie, og en annen og nærere relasjon til befolkningen i egen og andres kommuner. Det er derfor helt naturlig at det internasjonale engasjementet og arbeidet er forskjellig utformet og vektlagt i fylkeskommuner og kommuner. Det kan se ut som at fylkeskommunene i noe større grad påvirkes av ytre samfunnskrefter, og utvikler politiske styringsdokumenter for det internasjonale arbeidet rettet mot strategiske hensyn og næringsutvikling. Tilsvarende kan det se ut som at kommunenivået er mer påvirket av indre påvirkninger fra engasjerte enkeltpersoner og miljøer, og at det internasjonale arbeidet med mellommenneskelige forhold vektlegges mer. Jeg mener jeg har funnet at det er en fellesnevner og felles faktor for alle de undersøkte organisasjonene: det trenges et sterkt personlig engasjement for å få offentlige virksomheter engasjert i internasjonalt arbeid.en_US
dc.description.abstractEnglish: Many Public service organisations in Norway are, as a consequence of the general development in society, involved in international work or international activities of different kind. This Master’s thesis has as scientific problem: What initiates this international work or activities, or: What motivates these Public services organisations to get involved? The research has consisted of trying to find traces or clues in the archives or administrations to show how and why the international work started. The research questions are formulated to try to find out what external influences and internal forces in the chosen organisations had initiated the international work. In addition, I have looked for differences in the priorities in the chosen organisations. The research process was done by searching public archives by predetermined search words. The aim was to find the origin or start of the international work. The research method for this process can be labelled a Desk study or Document survey. The result of the search in the archives of Oppland Regional Council and the Regional Archives of Oppland, the archives of Hedmark Regional Council and Hamar municipality shows that there are thousands of documents from different parts of the international work. But none of these documents can tell much on when the work started or why it started. The research continued with so called Member checks with administrative managers from the same organisations. The aim of these interviews was to check if the impression from the archive searches was correct: there are few traces or clues of the origin of the international work. The interviews gave some more insight in the processes and formal procedures, but no real answers. One interview, with a former Regional Council President, gave clearly more answers to how the international involvement and work began. And this interview confirmed that this kind of information is not to be found in documents, reports or files. The archive searches and interviews with the administrative managers gave few answers to what the motivation was for the chosen organisations to engage in international work. The interview with the former Regional Council President gave, on the other hand, much more insight in how and why it started. And it confirmed my hypothesis that it is very often dedicated individuals or smaller groups that sets processes and work in motion. It often begins in a small scale, and grows gradually bigger and stronger. I have found examples where more or less popular initiatives have evolved into formal resolutions and formal plans for the chosen organisations. The historical perspective for the chosen organisations is relatively different, as the Regional Councils were established from 1975. The Municipal Councils have a much longer history, and have a much closer relation to the populations in their own and other local communities. It is therefore quite natural that the international involvement is differently designed and prioritised in Regional councils and Municipalities. I found some indicators showing that the Regional councils to a higher degree are influenced by external forces in society, and that they develop political policy documents for the international involvement aimed towards strategic positions and economic development. Accordingly, there are indicators showing that the municipalities are more directed by internal influence from dedicated individuals and smaller groups, and that the international involvement emphasises inter-human relations more. I have found that there is one common factor for all the chosen organisations: It takes a strong personal dedication to influence and involve Public service organisations to engage in international work.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectinternational activitiesen_US
dc.subjectHedmarken_US
dc.subjectOpplanden_US
dc.titleInternasjonalt arbeid i Hedmark og Oppland : hva motiverer til internasjonalt arbeid i offentlige virksomheter?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.source.pagenumber102 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record