Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEye, Gisle Vincent
dc.date.accessioned2012-01-12T11:30:45Z
dc.date.available2012-01-12T11:30:45Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132408
dc.description.abstractMotivasjonen for valg av tema ligger i observasjoner av forskjellige kommunikasjonspraksiser mellom ledelse og medarbeidere i ulike offentlige organisasjoner. Med det som utgangspunkt har jeg ønsket å finne mer ut av hvordan pedagogene oppfatter skoleleders kommunikasjonspraksis slik de erfarer denne i dag samt hvordan de ser for seg at den ideelt burde være. Av dette har jeg avledet de to forskningsspørsmålene: - Hvordan oppfatter pedagogene skolelederens kommunikasjonspraksis i forhold til dagens kommunikasjonspraksis - Hvordan oppfatter pedagogene skolelederens kommunikasjonspraksis i forhold til en ønsket kommunikasjonspraksis Oppgaven har til formål å gi skoleledere en innsikt i hvordan kommunikasjonspraksis kan erfares hos en tilfeldig gruppe pedagoger. Videre at skolelederen gjennom disse erfaringene gis en mulighet til å kunne evaluere egen kommunikasjonspraksis for å se om det er rom for forbedringer eller forandringer. Oppgaven sentrerer seg omkring to områder som omhandler kommunikasjonspraksis i pedagogenes hverdag. Det ene området dreier seg om erfaringer gjort omkring anskaffelser av pedagogisk utstyr slik som PC og liknende. Det andre området dreier seg om erfaringer gjort rundt pedagogiske prosjektrelaterte prosesser. Basert på metodetriangulering samles data gjennom først en kvantitativ spørreskjemaundersøkelse og deretter en kvalitativ spørreundersøkelse med dybdeintervjuer. Ved drøfting av funnene i undersøkelsene har jeg funnet at det er relativ stor forskjell mellom pedagogenes oppfatning av dagens praksis i forhold til ønsket praksis. Spesielt gjelder dette bearbeidingsfasen og beslutningsfasen. Pedagogene ønsker klart en deltakelse og vil delta aktivt i prosessen fra informasjon blir gitt til beslutningene skal tas. I dag opplever pedagogene at de har mindre eller ingen påvirkning. Undersøkelsen viser også at jo mer engasjert pedagogene er i disse prosessene dess mer aktive og positive vil de være til både deltakelse og til implementering og gjennomføring av tiltakene. Aktiv deltakelse ønskes ikke bare for prosjekter men også for utstyr, spesielt for utstyr de selv skal benytte som pedagoger.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectoffentlig organisasjonno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectkvantitativ metodeno_NO
dc.subjectspørreundersøkelseno_NO
dc.subjectdybdeintervjuerno_NO
dc.titleSkoleledelse og kommunikasjonno_NO
dc.title.alternativePerspektiver på skoleledelse og kommunikasjonsprosesser sett fra pedagogens ståstedno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber121no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel