Show simple item record

dc.contributor.authorSkoglund, Anita Borrmann
dc.contributor.authorSkoglund, Gisle
dc.date.accessioned2012-12-19T09:16:50Z
dc.date.available2012-12-19T09:16:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132429
dc.descriptionMaster MPA 2012. Erfaringsbasert master, 30 stp.no_NO
dc.description.abstractI denne avhandlingen rettes lyset mot frivillig, ekstern turnover blant politiansatte generalister, en ansattgruppe som ifølge Politidirektoratet må ansees som en knapp ressurs. Mye av den generelle forskningen som finnes på turnover omhandler statistikk, og sier kun noe om en liten del av det totale årsaksbildet. Vi savner et bredere blikk og muligheten til å belyse de bakenforliggende årsakene som gjør at politiutdannede generalister velger å forlate yrket sitt til fordel for andre arbeidsgivere. Formålet med studiet er å se om variabler som organisasjonsforpliktelse, lederstøtte og psykologisk myndiggjøring er viktig hos ansatte, da dette er variabler forskning viser har en negativ sammenheng med turnover. Det betyr at jo sterkere indre motivasjon, jo sterkere organisasjonstilhørighet og lavere turnover-intensjon. Hovedproblemstillingen er derfor som følger: «Hva er de bakenforliggende årsakene til turnover blant generalister i politiet», mens de underliggende spørsmålene som er med på å besvare dette er «Er det noen sammenheng mellom organisasjonsforpliktelse og turnover blant generalistene i politiet?», «Er det noen sammenheng mellom lederstøtte og turnover blant generalistene i politiet?» og «Er det noen sammenheng mellom psykologisk myndiggjøring og turnover blant generalistene i politiet?». For å besvare forskningsspørsmålene er det valgt et hypotetisk, deduktivt design bygget på tre semi-strukturerte intervjuguider tilpasset de tre informantgruppene 1) generalister, 2) førstelinjeledere og 3) tidligere ansatte generalister. Det er totalt benyttet 14 informanter i studien. For å bedre forstå motivasjonen hos generalistene for å bli eller forlate politiet som arbeidsgiver, er det hensiktsmessig å se på hvordan organisasjonen håndterer sine menneskelige ressurser. I diskusjonen rundt funnene ser man derfor på HR-begrepet i form av kontrollorientert- og forpliktelsesbasert HR. Funnene i denne avhandlingen viser at generalistenes personlige motivasjon i jobbsammenheng helt klart kan tilknyttes organisasjonsforpliktelse, lederstøtte og psykologisk myndiggjøring. Samtidig viser det seg at dette i liten grad imøtekommes gjennom organisasjonens menneskesyn og ledelse av de menneskelige ressurser. I tillegg er det fremkommet andre bakenforliggende årsaker som i mer eller mindre grad påvirker generalistens organisasjonstilhørighet og turnover-intensjon. Noen av disse nye årsakene vil politiet vanskelig kunne imøtekomme eller styre, f.eks negativ medieomtale eller påvirkning fra kolleger, mens andre lettere kan settes fokus på gjennom nye tanker rundt ledelse og organisering, f.eks bedre ressurstilgang og fokus på (rett) ledelse.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): Once in the police, always in the police? A qualitative study of the underlying causes of turnover of police generalist. This thesis explores voluntary external turnover among police trained generalists. This is an employee-group that according to the National Police Directorate must be regarded as a limited resource. Much of the overall research on turnover is related to statistics, and only states a small part of the total picture. We propose a broader look to elucidate the underlying causes that make police trained generalists choose to leave their profession for the benefit of other employers. The purpose of this study is to see if variables like organizational commitment, management support and psychological empowerment are important to the generalists, as previous research show the variables to have a negative impact on turnover. Meaning that stronger inner motivation provides stronger organizational commitment, and lower turnover-intention. The main question was as follows: "What are the underlying causes of turnover among generalists in the police?", while the underlying issues that help to answer this are "Is there a connection between organizational commitment and turnover among generalists in the police?", "Is there a connection between management support and turnover among generalists in the police? " and " Is there a connection between psychological empowerment and turnover among generalists in the police? ". To answer the research questions we chose a hypothetic, deductive design. This was based on three semi-structured interview guides designed to the three different informant-groups 1) generalists, 2) first-line managers and 3) former employees’ generalists. A total of 14 informants were used in the study. To better understand the motivation of why generalists stay or leave the police, it is appropriate to look at how the organization manages its human resources. Therefore, in the discussion of the findings, we see the HR-concept in terms of control-oriented and commitment-based HR. The findings in this paper show that the generalist's personal motivation in the workplace clearly is associated with organizational commitment, management support and psychological empowerment. At the same time it turns out that this is a low-level match compared to the organization’s humanistic viewpoint and management of human resources. In addition, the findings showed other underlying causes that more or less affect the generalists’ organizational commitment and turnover-intention. Some of these new causes will be difficult for the police to accommodate or control, such as negative media coverage or influence from colleagues, while others can easily be focused on through new ideas about management and organization, such as better access to resources and focus on (right) leadership.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectturnoverno_NO
dc.subjectpolitiansatteno_NO
dc.subjectgeneralisterno_NO
dc.subjectårsakerno_NO
dc.subjectorganisasjonsforståelseno_NO
dc.subjectlederstøtteno_NO
dc.subjectpsykologisk myndiggjøringno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectorganisasjonsforpliktelseno_NO
dc.subjectintervjuerno_NO
dc.titleEn gang politi, alltid politi? : En kvalitativ studie av de bakenforliggende årsaker til turnover hos politigeneralisten.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber127 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record