Show simple item record

dc.contributor.authorHolm, Julia T.
dc.date.accessioned2012-12-19T08:38:32Z
dc.date.available2012-12-19T08:38:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132435
dc.descriptionMastergrad MPA 2012. Erfaringsbasert master, 30 st.p.no_NO
dc.description.abstractOrganisering av arbeidsmarkedstiltak er en konstant debatt som med jevne mellomrom skyter fart når det blir snakk om mulige endringer, tilpasninger eller omorganiseringer. De siste årene har det vært til dels motsettende signaler fra politisk hold om hvor veien skal gå. NAV varslet om kutt i tiltaksplasser for varig tilrettelagt arbeid (VTA), mens arbeidsminister og statsbudsjett har lagt opp til å bevare tiltaket. Vekstbedrifter arrangerer VTA- tiltaket på oppdrag fra NAV. De er dermed med i debatten omkring utforming og gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak. I en ny NOU om Arbeidsrettede tiltak (2012) diskuteres Vekstbedriftenes rolle og forslagene til hvordan arbeidsmarkedstiltakene skal se ut i fremtiden vil kunne ha stor påvirkning både for deres drift og eksistensgrunnlag. Ved å arbeide strategisk, tenke helhetlig og langsiktig, disponere sine ressurser riktig og sette seg mål, kan kanskje bedriftene øke sin sjanse til å takle de endringene som kan komme. I denne sammenheng ønsker jeg å undersøke om ansatte i Vekstbedriftene arbeider i henhold til bedriften og bransjens målsettinger og strategi. Herunder om de oppfyller sitt ansvar som tiltaksarrangør og ivaretar behovene til deltakerne. Problemstilling for oppgaven er å undersøke hvordan Vekstbedrifters strategi kommer til praktisk uttrykk i arbeidshverdagen. Oppgaven er en kvalitativ studie. Det er gjennomført semistrukturerte intervjuer med arbeidsledere i Vekstbedrifter. Intervjuene har gitt god innsikt i arbeidsledernes hverdag og hvordan de arbeider strategisk. Intervjuene gir også et grunnlag for å vurdere hva som er Vekstbedriftenes styrker slik de jobber i dag og hva de kan forbedre i utforming og gjennomføring av sitt strategiarbeid. Resultatene viser at Vekstbedrifter sin strategi uttrykkes ved at arbeidsledere tar avgjørelser og valg i det daglige arbeidet som baseres på bedriftens visjon, verdier og forretningsidé. Det som også utpeker seg i strategiarbeidet er arbeidsledernes nære samarbeid med deltakere og et bevisst og planlagt målarbeid. Det var i større grad fraværende informasjon om når det gjelder samarbeid, kjennskap til og vektlegging av mål på et overordnet strategisk nivå. For det strategiske arbeidet betyr det at Vekstbedriftene bør ta vare på den solide plattformen som forankrer verdiene og skaper gode holdninger og handlinger. Samtidig handler det for fremtiden om å inkludere alle ansatte med å skape bevissthet rundt prosessene, øke kunnskapen om konseptet for å synliggjøre og bruke strategi til utvikling av bedriftene.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): The organisation of labour marked programmes for people with disabilities is a debate that with regular intervals flares up when possible change, modifications or restructure is mentioned. From a political stand point, the signals regarding the way forward has in recent years been contradictory. Labour Market Co-operatives (Vekstbedrifter) organises permanent jobs adapted to the individual on behalf of The National Labour and Welfare Administration (NAV). They are thus a part of the debate regarding the design and implementation of labour programmes. In a new Norwegian Official Report (NOU 2012:6) on labour programmes the role of the Labour Market Co-operatives is discussed and the suggestions on how labour market programmes should be organised in the future could have a major impact both on their operational basis and their existence. By working strategically the Labour Market Co-operatives may increase their ability to handle the changes that may come. The target for this exercise is to examine whether leaders work according to the company strategy. This includes examining whether they fulfill their responsibilities according to the requirements from NAV and addresses the needs of the participants. The issue of the thesis is to investigate how strategy works in practice. This is a qualitative study. Semi-structured interviews with leaders in the Labour Market Co-operatives were conducted. The interviews provided great insight into the working life of leaders and how they work strategically. It also provided information about the company’s strengths and what they can do to improve the design and implementation of its strategy. The results show that the strategy is expressed by the leaders when they make decisions and choices in their daily work. This is based on the company's vision, values and mission. What also stands out in the strategy process is the leaders' close collaboration with the participants and the deliberate and planned goal setting. Information regarding collaboration, knowledge and recognition at a senior strategic level seemed more distanced from the daily work. The Labour Market Co-operatives should take care of the solid platform that anchors values and create positive attitudes and actions. At the same time it is important to include all the employees in creating awareness, increasing knowledge and demonstrate how strategy can contribute to the development of the Labour Market Co-operatives.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectarbeidsmarkedno_NO
dc.subjectvekstbedrifterno_NO
dc.subjectVTAno_NO
dc.subjectvarig tilrettelagt arbeidno_NO
dc.subjectarbeidsmarkedstiltakno_NO
dc.subjectansatteno_NO
dc.subjectarbeidshverdagno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectintervjuerno_NO
dc.titleFra tanke til handling: Strategisk arbeid i praksis hos Vekstbedrifter: En kvalitativ studie av strategiarbeid i Vekstbedrifter og sammenhengen mellom planer og praksisno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber117 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record