Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkjeggestad, Jo Erik
dc.date.accessioned2013-06-27T11:16:39Z
dc.date.available2013-06-27T11:16:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132441
dc.descriptionMastergradsoppgave MPA, 2013. Erfaringsbasert master, 30 st.p.no_NO
dc.description.abstractFra innledning: Kommuner og fylkeskommuner1 står for noen av viktigste tjenestene til den norske befolkning. Sektoren disponerer en betydelig del av fellesskapets midler skaffet til veie via skatter og avgifter. I så måte har også kommuner og fylkeskommuner en klar forventing til seg, om at bruk av offentlige midler brukes rasjonelt og effektivt. Disse forventningene kommer delvis fra statlige myndigheter, og er regulert gjennom lov og forskrift og andre pålegg/innspill på hvordan kommunesektoren bør innrettes. Forventningene om rasjonell og effektiv forvaltning av fellesskapets midler er også sterkt til stede blant politikere og velgerne/befolkningen generelt. Når det gjelder brukerne vil også disse ha forventninger til en rasjonell og effektiv forvaltning, i den forstand at man får tjenester som passer den enkelte, og som er av høy kvalitet. I formålsparagrafen § 1 i Kommuneloven (KL) slås det fast at formålet med loven er ”…å legge til rette for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale felleskap og med sikte på en bærekraftig utvikling”. I henhold til KL § 23.2 er det er administrasjonssjefen sitt ansvar å ”… sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll”. Når det gjelder de forventningene som stilles i henhold til overholdelse av kommuneloven er disse nærmere beskrevet i ulike utredninger, vedtak, rundskriv etc. fra statlige myndigheter. Når det gjelder politikere og velgerne/befolkningen generelt vil det være stor forskjell på hva den enkelte legger i begrepene rasjonell og effektiv forvaltning. Sentralt i forhold til rasjonell og effektiv forvaltning i kommunesektoren er hvordan kommunenes økonomi styres. Dette ut fra at økonomi i sterk grad griper inn i all produksjon av kommunale tjenester. Økonomi gir muligheter og setter grenser for den aktivitet som drives, og er en sentral faktor når oppgaver, ansvar og myndighet fordeles. Økonomi og økonomistyring bør videre knyttes tett opp til virksomhetens øvrige målsettinger, og er en viktig del av enhver rapportering som måtte finne sted. Man må likevel ta i betraktning at også andre forhold enn økonomi har fokus i en kommune/fylkeskommune. Hva innebærer så økonomistyring i kommunal sektor? Dette vil ha med måten man planlegger og gjennomfører økonomiarbeidet på, og om man er i stand til å nå de økonomiske målsettingene man har satt seg. Om økonomistyringen er god eller dårlig vil være et uttrykk for evnen til å nå sine økonomiske målsettinger. I kommunesektoren er økonomiarbeidet i noen grad regulert av lov og forskrift ved for eksempel de formelle krav til økonomiplan, årsbudsjett og regnskap.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomistyringno_NO
dc.subjectkommunerno_NO
dc.subjectkommunesektorenno_NO
dc.subjectoffentlige midlerno_NO
dc.subjectkommunelovenno_NO
dc.titleØkonomistyring i kommunesektoren: hvordan Hedmark fylkeskommune tilpasser seg forventingene om god økonomistyringno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240no_NO
dc.source.pagenumber112 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel