Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Kari
dc.contributor.authorLund, Per Olav
dc.date.accessioned2013-04-12T11:21:21Z
dc.date.available2013-04-12T11:21:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132445
dc.descriptionMastergradsoppgave MPA, 2013. Ordinær master, 45 st.p.no_NO
dc.description.abstractValg av oppgave har sammenheng med vårt arbeid som rådmenn i to kommuner med befolkningsnedgang, og dermed reduserte inntekter til kommunen. Som en konsekvens av dette har kommunene kontinuerlig vært nødt til å redusere tjenestetilbudet. Vi har med utgangspunkt i våre erfaringer ønsket å belyse inntektsendringene for kommunene som følge av befolkningsendringer. Problemstillingen i oppgaven er: Hvordan virker kommunens inntektssystem på fordelingen av inntekter mellom kommuner med befolkningsvekst, og kommuner med befolkningsreduksjon? Målet med oppgaven er å:  Gi en teoretisk beskrivelse av inntektssystemets fordelingsvirkninger.  Beregne den isolerte virkningen av befolkningsutviklingen på inntektsrammen i 3 vekstkommuner og 3 nedgangskommunen. Det er i oppgaven gjort en inngående teoretisk beskrivelse av inntektssystemet, og det redegjøres for kritikken av inntektssystemet. Det er valgt å foreta en teoretisk analyse med fokus på inntektssystemets hovedelementer; skatt og rammetilskudd. For den empiriske analysen er det plukket ut 6 casekommuner hvorav 3 med sterk befolkningsøkning og 3 med sterk befolkningsnedgang. Resultatene fra den teoretiske analysen og empiriske studien viser at befolkningsvekst og tilbakegang stort sett følger vekst og tilbakegang i inntektene. Analysen av casekommunene viser at vekstkommunene har marginalt større økning i rammene enn befolkningsveksten. Kommunene med folketallsreduksjon har marginalt mindre nedgang i inntektene enn tilbakegangen i befolkningen. Gjennomsnittskostnad brukes i stor grad ved regresjonsanalysene som legges til grunn for de såkalte objektive kriteriene. Utviklingen i disse kriteriene kan synes å gå i motsatt vei av faktisk kostnadsutvikling for en tjenestene vi har analysert grundig. Det er lite fokus på grensekostnaden ved endring av innbyggerantallet. Det er sammenheng mellom skatt og utgiftsutjevning, der kommuner med lavere skatteprosent følges av et høyere utgiftsbehov i befolkningen. I teoridelen har vi trukket frem flere forskere og miljøer som mener normative analyser bør erstatte eller supplere regresjonsanalysene inntektssystemet bygger på. Vi anser det faktum at regresjonene er basert på partielle analyser som en stor svakhet. En simultan metodikk ville gitt større troverdighet til fordelingen mellom tjenesteområdene.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): [The]Thesis is related to our work as councilors (CEO) in two municipalities with decline in population, thereby reducing revenues to the municipality. As a consequence, municipalities have continuously been forced to reduce services. Based on our experiences we wish to elucidate revenue changes for municipalities as a result of population changes. The issue in this thesis is: How does the municipality's revenue system affect the distribution of revenues between municipalities with population growth, and municipalities with population reduction? The goal for the thesis is to: • Provide a theoretical description of the income system distribution effects. • Calculate the isolated impact of population development on income framework in 3 growth municipalities and 3 decline municipalities. The thesis have made an in depth and detailed theoretical description of the revenue system, and a explanation of the criticism of the revenue system for the municipalities. It is decided to conduct a theoretical analysis focusing on revenue system main components: tax and grants. For the empirical analysis we selected six municipalities which 3 cases with significant population growth and 3 with significant population decline. The result of the theoretical analysis and the empirical study shows that population growth and decline largely follows the growth and decline in revenues. The analysis of municipalities shows that the growth municipalities have marginally greater increase in revenues than population growth. Municipalities with population reduction have marginally smaller decline in revenues than the decline in population. Average cost is used by regression analyzes that form the basis for the so-called objective criteria. The development of these criteria may seem to go in the opposite direction of the actual cost development for the services we have analyzed thoroughly. There is little focus on the marginal cost of change of total population. There is a correlation between taxation and expenditure equalization, where municipalities with lower tax rates accompanied by higher expenditure needs of the population. In the theory section, we have highlighted several researchers and communities who think normative analysis should replace or supplement the income regression system based. We consider the fact that the regressions are based on partial analysis as a major weakness. A simultaneous method would give greater credibility to the distribution between service areas.en
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectinntekterno_NO
dc.subjectinntektsendringerno_NO
dc.subjectkommunerno_NO
dc.subjectbefolkningsendringerno_NO
dc.subjectbefolkningsvekstno_NO
dc.subjectbefolkningsnedgangno_NO
dc.subjectinntektssystemerno_NO
dc.subjectcasestudieno_NO
dc.subjectkostnaderno_NO
dc.titleBefolkningsendringer – hvordan omfordeles inntektene til kommunene? : Dagens inntektssystem – representerer den ønsket politikk?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240no_NO
dc.source.pagenumber87 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record