Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorReppen, Ingrid Marie
dc.contributor.authorBukholm, Magny Ugulsvik
dc.date.accessioned2013-06-27T12:04:40Z
dc.date.available2013-06-27T12:04:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132457
dc.descriptionMastergradsoppgave MPA, 2013. Ordinær master, 45 st.p.no_NO
dc.description.abstractI løpet av oktober 2007 blei det kjent at fire Helgeland kommunar og fire Vestland kommunar hadde gått på store tap. Ti norske kommunar hadde i åra 2001 – 2003 gjort investeringar i amerikanske finansprodukt formidla av meklarfirmaet Terra Securities. To av kommunane kom seg ut utan tap. Saman med bustyret i Terra Securities tok sju kommunar ut søksmål mot bankgruppa Citigroup etter at Terra Securities blei slegen konkurs 29.november 2007. No vel seks år seinare og med vel 90 millionar brukt på advokatar håpar framleis dei råka norske kommunane å komma sigrande ut av eit rettsoppgjer i New York mot den amerikanske finansgiganten Citigroup, ein av verda sin mektigaste bankar. Like før påske i 2013 blei saka forkasta i det amerikanske rettsapparatet. Men det er kjent at det framleis ligg eit håp om at saka kan prøvast på nytt att. Det er krise når små kommunar taper hundrevis av millionar. Det er det vårt prosjekt ønskjer å sjå nærare på. Me har prøvd å gjera ein kontekstualisert rekonstruksjon å finne ut kva val gjorde dei kommunane som takka nei til Terra. Kva slags faktorar i dei ulike kontekstane på nasjonalt nivå – lokalt nivå – individ nivå har gjort at dei fleste norske kommunar avstod tilbodet frå Terra og kvifor inngjekk nokre få kommunar ein avtale. Det er kjent at dei fleste av dei ti kommunane som investerte i Terra sine produkt var kommunar med høge konsesjonskraftinntekter per innbyggjar. Me har valt at dei inngår i utvalet vårt til den komparative analysen. I tillegg har me valt oss ut ti andre kommunar med nokså store konsesjonskraftinntekterper innbyggjar som også er med i utvalet til den komparative analysen. Vårt utgangspunkt til forsking på Terra er at det er skreve ein master om kva som skjedde i dei ti Terra-råka kommunane og at det føreligg rapportar frå Riksrevisjon, Fylkesmenn og granskingsrapportar bestilt av det enkelte kontrollutval i kommunane. Vårt arbeid har difor vorte å framskaffe datamateriell i frå nei-kommunane. Me har brukt ein referansekommune for å kartleggje. I analysearbeidet har me støtta oss på Blumer og Hoonard, Sensitizing Consepts. Funna i referansekommunen har ein kategorisert og deretter operasjonalisert for vidare bruk i den komparative analysen. Utgangspunktet for desse 20 kommunane er at dei er heilt like. Dei har store konsesjonskraft inntekter pr. innbyggjar og dei har alle fått eit tilbod frå Terra. Me nytta analyseverktøyet ”most similar systems ” og har funne ein kritisk variabel som skil dei . Våre funn visar at den kritiske variabelen er intern ekspertise.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): During October 2007 it was announced that four Helgeland municipalities and four Western municipalities had gone to great losses. Ten Norwegian municipalities had in the years 2001 - 2003 made investment in U.S. Treasury products conveyed by broker firm Terra Securities. Two of the municipalities came out without loss. Along with bankruptcy board of Terra Securities took seven municipalities proceedings against banking group Citigroup after Terra Securities went bankrupt on 29 November 2007. Now, over six years later and with well 90 million used on lawyers still hope the Norwegian municipalities that were hit to get victorious from a legal settlement in New York against the U.S. financial giant Citigroup, one of the world s most powerful banks. Just before Easter in 2013, the case was dismissed in U.S. courts. But it is known that there is still a hope that the case can be tried again. It is a crisis when small municipalities are losing hundreds of millions. That is what our project would like to look into. We have attempted to make a contextualized reconstruction to determine which choice was made by the local authorities refused to Terra. What factors in the different contexts at the national level - local level - individual level has meant that the vast majority of Norwegian municipalities ceded an offer from Terra and why signed a few municipalities that kind of deal. It is known that most of the ten municipalities that invested in Terra’s products were municipalities with high concessionary income per capita. We have chosen them to be part of our selection in the comparative analysis. In addition, we have chosen us out ten other municipalities with relatively large concessionary income per capita which is also included in the sample for the comparative analysis. Our starting point in research on Terra is that it is written a master of what happened in the ten Terra-affected municipalities and that there are reports from the Auditor General, Region Men and investigation reports commissioned by the individual Scrutiny in municipalities. Our work has therefore been to obtain data from the no-municipalities. We have used a local reference to map. In the analyzes, we have relied on Blumers and Hoonards Sensitizing Concepts. The findings of the reference municipality has categorized and then operationalized for further use in the comparative analysis. The basis for these 20 municipalities is that they are completely equal. We used analysis tool “most similar systems” and our findings show that the critical variable is internal expertise.en
dc.language.isonnono_NO
dc.subjectkommunerno_NO
dc.subjectCitigroupno_NO
dc.subjectTerrano_NO
dc.subjectkomparativ metodeno_NO
dc.subjectkonsesjonskraftinntekterno_NO
dc.titleTerraskandalen: For kommunane var vegen til helvete brulagt med gode hensikterno_NO
dc.title.alternativeThe Terra-scandal: For municipalities the road to hell is paved with good intentionsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240no_NO
dc.source.pagenumber120 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel